Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Формування виробничої потужності та її використання на підприємстві

1. 658
Е45 Економіка підприємства [Текст] : практикум до самост. вивчення дисц. / уклад.: В.М. Полозова, А.Б. Грушевицька; відп. за вип. О.О. Орлов. – Х. : ХНУ, 2008. – 195с.

2. 629
Б59 Бідняк, М.Н. Виробничі системи на транспорті. Теорія і практика [Текст] : монографія / М. Н. Бідняк, В. В. Біліченко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 176с. –

3.
Борисенко, О.Є. Концептуальні засади прогнозування виробничої програми підприємства [Текст] / О. Є. Борисенко // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.3. – С. 101-103. – [Розглянуто взаємозв’язок між основними фондами та виробничою потужністю підприємства, фактори, які впливають на визначення виробничої потужності підприємства в ринкових умовах, розглянуто алгоритм обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю; визначені недоліки в показниках, які використовуються для оцінки основних виробничих фондів підприємства. Проаналізовано використання наявних потужностей металургійних підприємств, та рівень технологій, якими вони користуються. Запропонована модель оцінки основних фондів для визначення перспективної потужності підприємства.].

4. 658
Э40 Экономика предприятия [Текст] : учебник / М. Г. Грещак, В. М. Колот, П. НаливайкоА [и др.] под ред. С.Ф. Покропивного. – К. : КНЕУ, 2003. – 608с.

5.
Дорожкіна, Г.М. Управлінські рішення збільшення виробничих потужностей за конкурентної розвідки [Текст] / Г. М. Дорожкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 7-12.

6.
Єгупов, Ю. Планування виробничої потужності в контексті ресурсного обгрунтування виробничої програми підприємства [Текст] / Ю. Єгупов // Економіст. – 2011. – №11. – С. 49-52.

7.
Ільницький, Ю. Консервація виробничих потужностей: зберегти, щоб зекономити [Текст] / Ю. Ільницький // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №117. – С. 14-18. – [Основні фонди].

8.
Майстренко, О. Економічно допустимі резерви виробничої потужності машинобудівних підприємств [Текст] / О. Майстренко // Економіст. – 2010. – №9. – С. 46-48.

9.
Несторишен, І.В. Управління виробничими потужностями промислових підприємств [Текст] / І. В. Несторишен // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.1. – С. 185-188.

10.
Олійник, Л.Г. Аналіз виробничої потужності промислових підприємств, резерви і шляхи її підвищення [Текст] / Л. Г. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 50-57. – [Дана характеристика виробничої потужності промислових підприємств. Розглянуто основні показники аналізу її ефективності, з метою внесення пропозицій щодо резервів та шляхів її підвищення.].

11. 658
О-66 Орлов, О.О. Планування діяльності промислового підприємства [Текст] : підручник / О. О. Орлов. – К. : Вид. дім "Скарби", 2002. – 336с.

12.
Петецький, І. Виробнича потужність підприємства в ланцюгу поставок [Текст] / І. Петецький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №23 (623). – С. 315-322.

13.
Петрович, Й.М. Механізм управління використанням виробничих потужностей машинобудівних підприємств [Текст] / Й. М. Петрович // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4, Т.1. – С. 13-15. – [В статті акцентується увага на виборі важелів управління використанням виробничих потужностей підприємств
машинобудування та їх змістовному наповненні, як основи формування організаційно-економічного механізму управління
цим процесом.
.].

14.
Петрович, М.Й. Оптимізація використання виробничих потужностей на засадах реінжинірингу [Текст] / М. Й. Петрович // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 26-27. – [Розглядаються концептуальні підходи застосування реінжинірингу в системі варіантів ефективного використання виробничих потужностей промислових підприємств. Дається обґрунтування основних напрямів і способів внутрішніх поставлених завдань.].

15.
Пугачова, М. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження попиту на продукцію підприємств та завантаженості виробничих потужностей [Текст] / М. Пугачова // Статистика України. – 2008. – №3. – С. 71-80.

16.
Симоненко, Д.С. Планування завантаження виробничих потужностей машинобудівних підприємств [Текст] / Д. С. Симоненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.2. – С. 206-209.

17. 658
Е45 Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посіб. / Й. С. Ситник, Л. Р. Струтинська, Т. В. Склярук, М. В. Гербут. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 244с.

18. 658
Ф33 Федорова, В.А. Економіка підприємств та міжнародних компаній [Текст] : навч. посіб. / В. А. Федорова, О. А. Соловйова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 232с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

19. 65
Ш35 Швець, І.Б. Управління виробничими потужностями на підприємствах кондитерської галузі [Текст] : монографія / І. Б. Швець, Р. С. Распопов. – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – 156с. –

20.
Шерстенников, Ю.В. Оптимизация производственных мощностей двухпродуктового предприятия при наличии рыночных ограничений [Текст] / Ю. В. Шерстенников // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №2. – С. 227-234.

21. http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2009_647/30.pdf МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ
ПОТУЖНОСТЕЙ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
22. http://books.br.com.ua/421 Поняття виробничої потужності підприємств, методи її визначення і показники використання

23. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Виробнича потужність....”

24. Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Економіка підприємства
...”