Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня, допоможіть, будь-ласка, з матеріалом для розробки конспекту лекцій з курсів "Світові моделі та стандарти підготовки соціального педагога" та "Світові моделі та стандарти підготовки соціального працівника". Завчасно щиро дякую. Старший викладач кафедри соціальної роботи та соціальногї педагогіки, Возна Ю.В.
1.
Витвар, О. Нетрадиционные методы подготовки социальных педагогов [Текст] / О. Витвар // Социальная педагогика. – 2005. – №2. – С.100-105.

2. 37
А43 Довбуш, Ю. Становлення системи професійної підготовки фахівців соціальної сфери Франції [Текст] / Ю. Довбуш, А. А. Рідкодубська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1-Вип.5. – С. 122-123.

3.
Качан, Л. Підготовка соціальних працівників у Європі. Історія, тенденції, перспективи [Текст] / Л. Качан // Соціальний захист. – 2004. – №11. – С. 37-40.

4.
Кремнева, Т. Перспективы использования опыта подготовки зарубежных социальных работников в отечественной практике [Текст] / Т. Кремнева // Alma mater. – 2006. – №4. – С. 50-53.

5.
Кремнева, Т. Подготовка социальных работников в странах Британского содружества [Текст] / Т. Кремнева // Alma mater. – 2006. – №2. – С. 54-56.

6.
Лаптев, Л. Подготовка кадров для социальной сферы: инновационная практика [Текст] / Л. Лаптев // Высшее образование в России. – 2006. – №8. – С. 41-45.

7.
Логвиненко, Т.О. Особливості професійної підготовки соціальних працівників у системі вищої освіти Данії [Текст] / Т. О. Логвиненко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – №1. – С. 59-66.

8.
Мардахаев, Л.В. Подготовка социальных педагогов в России: опыт и проблемы [Текст] / Л. В. Мардахаев // Социальная педагогика. – 2011. – №1. – С. 11-20.

9.
Мардахаев, Л.В. Теория и практика подготовки социальных педагогов [Текст] / Л. В. Мардахаев // Социальная работа. – 2011. – №1. – С. 49-51.

10.
Микитенко, Н. Особливості практичної підготовки соціальних працівників в університетах Канади [Текст] / Н. Микитенко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – №2. – С. 182-195.

11.
Микитенко, Н. Роль дистанційної освіти в професійній підготовці соціальних працівників у Канаді [Текст] / Н. Микитенко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – №6. – С.426-431.

12. 37
А43 Міщенко, Т. Порівняльний аналіз підготовки професійних кадрів соціально-педагогічної освіти у Франції та Білорусії [Текст] / Т. Міщенко, Ю. В. Попик // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1№Вип.5. – С. 120-121.

13.
Родина, Л.И. Сущностное содержание профессионального модуля в подготовке социального педагога [Текст] / Л. И. Родина // Социальная педагогика. – 2011. – №1. – С. 47-58.

14.
Рыжова, О.С. Кросс-культурные аспекты подготовки социальных педагогов в странах СНГ [Текст] / О. С. Рыжова // Социальная педагогика. – 2011. – №1. – С. 58-67.

15.
Студенова, Е.Г. Особенности совместного европейского проекта по подготовке бакалавров в сфере социальной работы в рамках программы Tempus [Текст] / Е. Г. Студенова // Alma mater. – 2010. – №9. – С. 31-35.

16.
Щелина, Т. Проблема воспитания и технологии подготовки социальных педагогов [Текст] / Т. Щелина // Высшее образование в России. – 2006. – №7. – С. 125-128.

17.
Щелина, Т.Т. Психолого-педагогический практикум в подготовке социальных педагогов и педагогов психологов [Текст] / Т. Т. Щелина // Высшее образование сегодня. – 2004. – №11. – С.28-31.

Соціальна педагогіка (Книги)
18. 37
Б73 Богданова, І.М. Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / І. М. Богданова. – К. : Знання, 2008. – 343с. – (Бібліотека соціального педагога).

19. 37
П14 Пальчевський, С.С. Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / С. С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2005. – 560с.

20. 37
С69 Соціальна педагогіка : теорія і технології [Текст] : підручник / за заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К. : ЦНЛ, 2006. – 316с. – [Затверджено МОН України].

21. 37
С69 Соціальна педагогіка [Текст] : підручник / за ред. А.Й. Капської. – 3-тє, вид., переробл. і доповн. – К. : ЦНЛ, 2006. – 468с.

22. 37
С69 Соціальна педагогіка [Текст] : підручник / за ред. проф. А.Й. Капської. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К. : ЦНЛ, 2009. – 488с.

Соціальна робота (Книги)
23. 36
В85 Вступ до соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Семигіна, І. І. Мигович, І. М. Грига [та ін.] за ред. Т.В. Семигіної., І.І. Миговича. – К. : Академія, 2005. – 304с. – (Альма Матер).

24. 36
К20 Капська, А.Й. Соціальна робота [Текст] : навч. посіб. / А. Й. Капська. – К. : ЦНЛ, 2005. – 328с.

25. 36
Л84 Лукашевич, М.П. Соціальна робота (теорія і практика) [Текст] : підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К. : Каравела, 2009. – 368с.

26. 36
С69 Соціальна робота [Текст] : навч. посіб. Кн.2 / В. П. Андрущенко, В. П. Бех, М. П. Лукашевич [та ін.]. – К. : ДЦССМ, 2002. – 440с.

27. 36
С76 Стандарти соціальних послуг [Текст] : збірка проектів документів. Кн. 1 / під. ред. Л.Л. Сідєльнік. - К. : Український фонд соціальних інвестицій, 2007. - 175с.

28. 36
С76 Стандарти соціальних послуг [Текст] : збірка проектів документів. Кн. 2 / під. ред. Л.Л. Сідєльнік. – К. : Український фонд соціальних інвестицій, 2007. – 232с.

29. 36
Т33 Теорії і методи соціальної роботи [Текст] : підручник / за ред.: Т.В.Семигіної, І.І.Миговича. – К. : Академвидав, 2005. – 328с. – (Альма-матер).

30. 36
Т98 Тюптя, Л.Т. Соціальна робота: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – 2-ге вид., переробл, і доповн. – К. : Знання, 2008. – 574с. – [Рекомендовано МОН України].

31. 36
Ш32 Шахрай, В.М. Технології соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шахрай. – К. : ЦНЛ, 2006. – 464с.Електронні ресурси

1. Тема 2. Світові моделі та стандарти підготовки соціального педагога і соціального працівника. Навчання соціальної роботи в Австрії, в Німеччині, в США, в Ізраїлі
http://socpedagogika.narod.ru/SP.html

2. Буяшенко В.В.
Моделі трактовки соціальної роботи та державні освітні стандарти вищої освіти
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Phd/2012_16/6_bu.pdf

3. Галатир І.А.
Зміст і організація практичної підготовки фахівців вищої кваліфікації у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи у деяких країнах Європи
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpkhist/2010_2/10giadke.pdf

4. Захарчук К.М.
Особливості фахової підготовки соціальних працівників у Сполучених Штатах Америки та проблеми української освітньої практики
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpkhist/2010_2/10zkmuop.pdf

5. Лещук Г.
Підготовка соціальних працівників у Франції та Україні: порівняльний аналіз
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ped/2009/www17/Leshuk.pdf

6. Логвиненко Т.О.
Проблеми модернізації підготовки соціальних працівників у скандинавських країнах: сучасні тенденції
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N122/N122p077-081.pdf

7. Олійник Г.М.
Теоретичні засади професійної підготовки соціальних педагогів
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ped/2011_21/olijnuk.pdf

8. Пришляк О.Ю.
Професійна підготовка соціальних педагогів у вищих навчальних закладах Німеччини
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1493/1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BA%20%D0%9E.%20%D0%AE..pdf

9. Тименко В. М.
Тенденції розвитку європейської системи професійної освіти соціальних працівників
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Sptp/2012_1/14.pdf


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ підготовка соціальних працівників”

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ (БД «Система каталогів і картотек», БД «Наукова періодика України»)