Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>
> Добрий день допоможіть знайти інформацію до курсової "Аналіз і ухвалення короткострокових управлінських рішень."
1.


Бабчинська, О.І. Новітні методи прийняття управлінських рішень та їх особливості в економіці України [Текст] / О. І. Бабчинська, С. І. Собчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 22-25.

2.


Гончар, М.Ф. Вдосконалення механізму прийняття управлінських рішень щодо раціоналізації структури джерел фінансування інвестиційних проектів розвитку підприємства [Текст] / М. Ф. Гончар, О. Ю. Ємельянов // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №24. – С. 3-6.

3.


Григорук, П.М. Оцінювання ефективності маркетингових рішень [Текст] / П. М. Григорук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 158-160.

4.


Макаренко, М.В. Обгрунтування ефективних управлінських рішень на рівні підприємства [Текст] / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №12. – С. 181-187.

5.


Ольшанська, М.В. Аналіз варіантів управлінських рішень щодо змін в організаційній будові органів управління виробничо-господарської структури [Текст] / М. В. Ольшанська, О. І. Тивончук, Т. І. Гринів // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 11-17.

6.


Проскурович, О.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень в системі управління [Текст] / О. В. Проскурович // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 178-184.

7.


Радецька, Л.П. Прийняття управлінських рішень за умов нестабільного економічного середовища [Текст] / Л. П. Радецька // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №6,Т.3. – С. 31-34. – [Запропонована методика інформаційної підтримки управлінських рішень щодо планування вироб-ництва з урахуванням дослідження кон’юнктури ринку та можливостей потенційних споживачів.].

8.


Середа, Т.А. Зарубіжний досвід оцінки ефективності прийняття управлінських рішень на основі аудиту суб`єктів господарювання [Текст] / Т. А. Середа // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.2. – С. 77-81. – [
На основі виявлених проблем в системі прийняття управлінських рішень запропоновано використати зарубіжний досвід, який полягає у перевірці їх правильності за допомогою аудиту суб’єктів господарювання.].

9.


Склабінська, А.І. Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень [Текст] / А. І. Склабінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.1. – С. 43-47. – [В даній статті стратегічний аналіз розглядається як механізм та інструмент, що допомагає приймати правильні управлінські рішення, а також як обов’язковий засіб підвищення ефективності діяльності організації та головний фактор, що сприяє її виживанню. Висвітлюється питання аналізу ризиків, пов’язаних з управлінськими рішеннями. Характеризуються показники якості управлінських рішень.].

10.


Шило, С. Оцінювання управлінських рішень / інноваційно-інвестиційних проектів у системі еколого-економічного управління [Текст] / С. Шило // Економіст. – 2011. – №10. – С. 29-30.

11.
519
М93
Мушик, Э. Методы принятия технических решений [Текст] / Э. Мушик, П. Мюллер пер с нем.: Н.В. Васильченко, В.А. Душского. – М. : Мир, 1990. – 208с.

12.
65.012.32
К90
Кулицький, С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфери управління [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. П. Кулицький. – К. : МАУП, 2002. – 224с. – іл.

13.
65.012.32
С41
Ситник, В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Ситник. – К. : КНЕУ, 2004. – 614с. – [Існує електронна копія]

14.
005
Х65
Хміль, Ф.І. Основи менеджменту [Текст] : пiдручник / Ф. І. Хміль. – 2-ге вид., випр., доповн. – К. : Академвидав, 2007. – 576с. – [Затверджено МОН України].

15.
65.012.32
М54
Методи прийняття управлінських рішень [Текст] : метод. вказівки та завдання контрол. роботи для студ. спец. "Менеджмент організацій" /  уклад. Л.В. Григор`єва. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 81с.

16.
519
Д79
Дубовой, В.М. Моделі прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами [Текст] : монографія / В. М. Дубовой, О. О. Ковалюк. – Вінниця : Універсум, 2008. – 185с.

17.
65.012.32
Д69
Дороніна, М.С. Методичні основи розвитку функцій керівника [Текст] : монографія / М. С. Дороніна, О. О. Петряєв. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 188с. 
18.
65.012.32
Г27
Гевко, І.Б. Методи прийняття управлінських рішень [Текст] : підручник / І. Б. Гевко. – К. : Кондор, 2009. – 187с. – [Рекомендовано МОН України].

19.
338.22.021.4
П75
Прийняття управлінських рішень [Текст] : навч. посіб. / Ю. Є. Петруня, В. Б. Говоруха, Б. В. Літовченко, М. Ф. Мормуль за ред. Ю.Є. Петруні. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2011. – 216с.

20.

http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1181_page_48.htmlФункція прийняття управлінських рішень

21.

http://ualib.com.ua/br_5056.htmlКласифікація видів управлінських рішень

22.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Аналіз управлінських, методи прийняття управлінських рішень.....”
23.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Менеджмент ...”