Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Прошу надати мені список літератури для виконання курсової роботи на тему "Особливості фінансового обліку виробничих запасів"
1.


Виробничі запаси: бухгалтерський та податковий облік [Текст] // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства. – 2006. – №12. – 210с.

2.


Виробничі запаси: облік і контроль [Текст] // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2010. – №11. – С. 5-170.

3.
657
Б12
Бабіч, В.В. Фінансовий облік (облік активів) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Бабіч, С. В. Сагова. – К. : КНЕУ, 2006. – 288с.

4.


Білова, Н. Розкрадання виробничих запасів та готової продукції: відображення в обліку [Текст] / Н. Білова // Податки та бухгалтерський облік. – 2007. – №39. – С. 32-38.

5.


Верхогляд, В. Облік запасів на виробничому підприємстві [Текст] / В. Верхогляд // Баланс. – 2007. – №19. – С. 12-16.

6.


Житна, І.П. Аналіз завдань та принципів обліку і контролю виробничих запасів [Текст] / І. П. Житна, І. І. Афанасєва // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 108-112. – [Визначена необхідність групування завдань обліку та контролю виробничих запасів, запропонована універсальна система для використання різними суб’єктами господарювання в залежності від мети контролю, визначені принципи обліку та контролю виробничих запасів в залежності від завдань.].

7.
657
О-17
Заяц, А.О. До питання обліку виробничих запасів [Текст] / А. О. Заяц, О. Я. Чаяка, Т. В. Литвинчук // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 2. – С. 38-42.

8.


Зінченко, О.В. Облік використання виробничих запасів [Текст] / О. В. Зінченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 218-221. – [Досліджено специфічні особливості обліку виробничих запасів на молокопереробних підприємствах. Надано рекомендації щодо удосконалення методики обліку використання запасів в процесі переробки.].

9.
334.7
К91
Кундеус, О.М. Облік та аналіз використання виробничих запасів: сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі підприємств скляної промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / О. М. Кундеус. – Тернопіль : Тернопільська академія народного господарства, 2002. – 18с.

10.
657
О-17
Облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Л. М. Стиренко, Т. Г. Степова за ред. В.Ф. Максімової. – К. : ЦУЛ, 2010. – 496с. 

11.


Назарбаєва, І. Операції з виробничими запасами у податковому обліку [Текст] / І. Назарбаєва // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства. – 2006. – №12. – С. 179-189.

12.
657
Ф59
Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами [Текст] : підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова [та ін.] за ред. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 1042с.
13.


Павлюк, І. Проблеми бухгалтерського обліку виробничих запасів, товарів та пропозиції щодо їх вирішення [Текст] / І. Павлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – С. 40-56.

14.


Приймак, О.Ю. Методичні процедури управлінського обліку виробничих запасів в логістиці та управлінні підприємством [Текст] / О. Ю. Приймак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №14 (594). – С. 141-148.

15.
657
П75
Приймачок, О.М. Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / О. М. Приймачок. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2005. – 19с.

16.


Романьок, С.В. Методика нормування та обліку використання виробничих запасів: складова удосконалення процесу виробництва на кондитерському підприємстві [Текст] / С. В. Романьок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 348-355.

17.
657
С22
Сахарцева, І.І. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. з викон. практ. завдань / І. І. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Бескоста за ред. І.І.Сахарцевої. – К. : Кондор, 2010. – 554с. 

18.


Тучак, О. Облік виробничих запасів [Текст] / О. Тучак // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2009. – №5. – С. 5-14.

19.
657
Х76
Хом`як, Р.Л. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Р. Л. Хом`як, З. М. Скибінська. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 205с.


20.


Шпак, В.А. До питання обліку виробничих запасів та контролю за їх використанням на підприємствах [Текст] / В. А. Шпак, Н. М. Кот // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 44-46. – [В статті розглядаються питання обліку і контролю виробничих запасів (класифікація, оцінка виробничих запасів, оперативний контроль використання виробничих запасів тощо) на підприємствах по виготовленню полівінілхлоридного пластикату з урахуванням специфіки галузі і вимог діючого законодавства.].

21.

http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,138/id,4353/Особливості обліку виробничих запасів
22.

http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,70/id,466/Особливості фінансового, податкового та управлінського обліку
23.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Облік виробничих запасів.....”
24.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Бухгалтерський  облік і аудит ...”