Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Допоможіть з літературою для написання курсової на тему:"Форми та системи оплати праці на підприємстві та їх удосконалення" з дисципліни "Економіка та фінанси підприємства". Дякую!!
1. 658
П95 Планування діяльності підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за заг. ред. В.Є. Москалюка. – К. : КНЕУ, 2005. – 384с.

2. 331
Е45 Економіка праці і соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч. посібник / за ред. В.М. Ковальова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 256с.

3. 331
А39 Акіліна, О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734с

4.
Горбановская, О. Система оплаты труда: управление справедливостью [Текст] / О. Горбановская, А. Корытцева // Отдел кадров. – 2005. – №6. – С.15-19.

5.
Гребінська, С.І. Розробка систем мотивації і оплати праці на основі використання зарубіжного досвіду [Текст] / С. І. Гребінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 91-94.

6.
Дудіна, Н.В. Категорія персоналу як критерій ефективного функціонування системи оплати праці [Текст] / Н. В. Дудіна // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 112-115.

7.
Дудніченко, О.Ф. Стан і перспективи використання форм і систем оплати праці на машинобудівних підприємствах [Текст] / О. Ф. Дудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.1. – С. 184-189.

8.
Ефимчук, И. Система оплаты труда в HeidelbergCement в Украине [Текст] / И. Ефимчук // Управление персоналом ( укр.). – 2007. – №6. – С. 14-17.

9. 331
З-13 Завіновська, Г.Т. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 300с.

10. 331
К17 Калина, А.В. Економіка праці [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В. Калина. – К. : МАУП, 2004. – 272с. – іл.

11. 331
Е45 Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов за ред. Є.П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 407с.

12.
Клочан, В. Продуктивність праці та її оплата [Текст] / В. Клочан, Н. Костаневич // Економіст. – 2012. – №2. – С. 54-55.

13. 65
К79 Крейчман, Ф.С. Эффективное управление предприятием на основе демократизации собственности [Текст] / Ф. С. Крейчман. – М. : ВШПП, 2009. – 488с.

14.
Матюх, С.А. Типологія національних систем оплати праці в країнах з ринковою економікою [Текст] / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №3. – С. 174-179.

15.
Матюх, С.А. Методика удосконалення організації безтарифної системи оплати праці на підприємствах України [Текст] / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №5,Т.1. – С. 35-42

16. 658
М36 Мацибора, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2008. – 312с. – (Вища освіта в Україні).

17.
Медведев, B.C. Впровадження систем оплати праці на основі показників продуктивності [Текст] / B. C. Медведев // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 241-247.

18. 331.108
М91 Мурашко, М.І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч.-практ. посіб. / М. І. Мурашко. – К. : Знання, 2006. – 311с.

19. 331.108
П14 Палеха, Ю.І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2010. – 338с. ознайомитися з основами кадрової роботи.20.
Пестерников, Е. Отдел продаж: платим правильно [Текст] / Е. Пестерников, А. Светличный // Управление персоналом ( укр.). – 2010. – №5. – С. 18-22. – [Системы материального вознаграждения отделов продаж].


21.
Позова, С. Инструмент для достижения дерзких целей [Текст] / С. Позова // Управление компанией (укр.изд.). – 2008. – №2. – С. 27-35. – [Опыт создания партнерской системы оплаты труда в одной из украинских компаний].

22.
Позова, С. Сотрудники как партнеры [Текст] / С. Позова // Управление персоналом ( укр.). – 2010. – №4. – С. 14-17. – [Партнерская система оплаты труда].

23.
Поліщук, П.В. Аналіз методів та систем оцінки і оплати праці [Текст] / П. В. Поліщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 255-258.

24.
Сокольский, М. Люди и деньги [Текст] / М. Сокольский // Управление компанией (укр.изд.). – 2010. – №2. – С. 34-40. – [Система оплаты труда в период рецессии. На примерах украинских компаний].

25.
Турчин, А. Система оплаты труда и возможности ее оптимизации [Текст] / А. Турчин // Менеджмент и менеджер. – 2006. – №12. – С. 48-54.

26.
Харун, О.А. Мотиваційні особливості встановлення форм та систем оплати праці на підприємствах [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 84-87. – [На основі аналізу існуючих форм та систем визначено їх особливості відповідно до мотиваційних
аспектів результативної діяльності працівників підприємства.].

27.
Черкашина, Д. АпГрейд зарплати [Текст] / Д. Черкашина // Галицькі контракти. – 2008. – №48. – С. 44-46. – [Грейдингова система оплати праці].

28. 658
Ш33 Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с

29.
Шкуть, О. ``Слабое звено" в системе оплаты труда [Текст] / О. Шкуть, Т. Глуховская // Управление персоналом ( укр.). – 2009. – №6. – С. 62-64. – [Исследование систем оплаты труда в украинских компаниях].

30.
Шмидт, А. Этапы внедрения эффективной системы вознаграждения [Текст] / А. Шмидт // Управление персоналом ( укр.). – 2009. – №3. – С. 27-32.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Оплата праці,” ’’Системи оплати праці’’.