Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Допоможіть з літературою для написання ІДЗ з мікроекономіки:
> 1.Нецінова конкуренція. Реклама.Витрати реалізації.
> 2.Суспільні втрати від монопсонії.
> Дякую!!
Нагадуємо, що за правилами Віртуальної довідкової служби в рамках одного запиту дається відповідь тільки на одне питання

1 Нецінова конкуренція. Реклама.Витрати реалізації.

1. 330
Е45 Економічна теорія: Політекономія [Текст] : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання-Прес, 2001. – 581с.

2. 330.101.542
М59 Мікроекономічна теорія [Текст] : навч. посіб. / за ред.: Г.І. Башнянина, О.В. Щедрої. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 640с. – [Рекомендовано МОН України].

3. 330.101.542
М59 Микроэкономика [Електронний ресурс] : учеб. пособие. – СПб. : Питер, 2003. – 157с.

4. 330.341.542
М59 Мікроекономіка [Текст] : метод. вказівки до вивчення дисципліни для студентів напрямів підготовки економічного профілю / уклад.: Л.М. Бабич, С.В. Мороз. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 148с.

5. 330.101.542
М59 Мікроекономіка [Текст] : практикум / за ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 491с. – (Вища освіта ХХI століття). – [Рекомендовано МОН України].

6. 330.101.542
Б17 Базілінська, О.Я. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Базілінська, О. В. Мініна за ред. О.Я. Базілінської. – 3-тє вид., випр. – К. : ЦУЛ, 2009. – 352с.

7. 330
Б61 Білецька, Л.В. Економічна теорія. (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 688с.


8. 330
Б82 Борисов, Е.Ф. Экономическая теория [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Е. Ф. Борисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 1999. – 384с.

9.
Воронов, А. Формы и методы неценовой конкуренции в современных условиях хозяйствования [Текст] / А. Воронов, К. Гусько // Маркетинг. – 2005. – №3. – С. 17-21.

10. 330.101.542
Г70 Горобчук, Т.Т. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Т. Т. Горобчук. – К. : ЦУЛ, 2004. – 272с.

11.
Дідківська, Л.І. Розвиток конкуренції у сфері товарного обігу [Текст] / Л. І. Дідківська // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №7. – С. 25-31.


12.
Длигач, А. Конструктивные ценовые войны. Как воевать и как защищаться [Текст] / А. Длигач // Маркетолог. – 2005. – №5. – С. 34-39.

13. 339.138
З-13 Завьялов, П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах [Текст] : учеб. пособие / П. С. Завьялов. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 496с. – (Высшее образование).

14. 330.101.542
З-15 Задоя, А.О. Мікроекономіка [Текст] : курс лекцій / А. О. Задоя. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2002. – 211с.

15. 330.101.542
З-15 Задоя, А.О. Мікроекономіка [Текст] : курс лекцій / А. О. Задоя. – К. : Знання, 2001. – 211с.

16. 330.101.542
З-15 Задоя, А.О. Мікроекономіка: курс лекцій та вправи [Текст] : навч. посіб. / А. О. Задоя. – 5-те вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 211с

17. 330.101.542
К17 Калініченко, О.В. Мікроекономіка [Текст] : навч.- метод. посіб. / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : ЦУЛ, 2008. – 472с

18. 330.101.542
К71 Косік, А.Ф. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦНЛ, 2008. – 438с. – [


Рекомендовано МОН України].

19. 330.101.542
П32 Пилипенко, В.В. Мікроекономіка [Текст] : практикум; навч. посіб. / В. В. Пилипенко, Н. М. Пилипенко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 298с.

20. 330.101.541
М16 Макро- і мікроекономічні складові розвитку [Текст] : монографія / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 505с.

21. 330.101.542
Т39 Тигова, Т.Н. Микроэкономика [Електронний ресурс] : курс лекций / Т. Н. Тигова. – 3-е изд., стер. – К. : МАУП, 2003. – 68с.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Конкуренція,” "Реклама".