Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Здраствуйте. Домоможіть будь ласка підібрати літературу на курсову роботу. Тема: Ефективність діяльності підприємства, вимірювання та чинники підвищення.

1.
Белялов, Т. Методичні підходи до оцінки можливих фінансових ресурсів як джерела підвищення ефективності діяльності промислового підприємства [Текст] / Т. Белялов, Д. Коваленко // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2011. – №10. – С. 37-40.

2.
Благодир, Л.М. Багатокритеріальний підхід до оцінки ефективності підприємства [Текст] / Л. М. Благодир // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 209-211.

3. 658
В65 Войнаренко, М.П. Ділова активність підприємств: проблеми аналізу та оцінки [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, Т. Г. Рзаєва. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 284с.

4.
Воронін, О. Методика визначення узагальнюючого показника економічної ефективності виробництва [Текст] / О. Воронін // Економіст. – 2007. – №4. – С. 57-62.

5.
Высочина, М.В. Основные направления повышения эффективности функционирования предприятий [Текст] / М. В. Высочина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.1. – С. 88-91.

6.
Гавкалова, Н.А. Дослідження впливу витрат на персонал на ефективність діяльності підприємства [Текст] / Н. А. Гавкалова, А. С. Криворучко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №21. – С. 18-20.

7.
Гурышев, А. Механизм формирования и контроллинга системы показателей предприятия на основе системного подхода [Текст] / А. Гурышев // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №5. – С. 113-119.

8.
Дудукало, Г.О. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективної діяльності машинобудівних підприємств [Текст] / Г. О. Дудукало // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №8. – С. 98-100.

9.
Каткова, Н.В. Планування ефективності діяльності підприємств [Текст] / Н. В. Каткова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.1. – С. 180-183.

10.
Каткова, Н.В. Оцінка і управління ефективністю діяльності підприємств в ринкових умовах [Текст] / Н. В. Каткова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 174-179.

11.
Каткова, Н.В. Оцінка ефективності діяльності за допомогою використання процесно-орієнтованого аналізу рентабельності [Текст] / Н. В. Каткова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 83-85.

12.
Колосок, В.М. Оцінка ефективності діяльності підприємств металургійних комплексів [Текст] / В. М. Колосок, Я. О. Ходова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 10-15.

13.
Коноваленко, В. Підвищуємо результатівність роботи підприємства [Текст] / В. Коноваленко // Баланс. – 2009. – №45. – С. 20-21.

14.
Кузьмін, О.Є. Оцінювання економічної ефективності досягнення стратегій машинобудівних підприємств [Текст] / О. Є. Кузьмін, Н. Я. Петришин // Фінанси України. – 2008. – №9. – С. 103-110.

15.
Лопатовський, В.Г. Показники ефективності функціонування підприємств промисловості хлібобулочних виробів і їх роль у виявленні потенційних ризиків [Текст] / В. Г. Лопатовський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки (Електронна версія). – 2009. – №6,Т.1. – С. 91-95. –

16. 658
Л84 Лук`янова, В.В. Діагностика ризику діяльності підприємства [Текст] : монографія / В. В. Лук`янова. – Хмельницький : ПП Ковальський В.В., 2007. – 312с.

17.
Нагорний, Є. Ефективність діяльності підприємств цукрової і спиртової промисловості в Україні [Текст] / Є. Нагорний // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №3. – С. 12-14.

18.
Огаров, А. Эффективность: способы ее определения и достижения [Текст] / А. Огаров // Менеджмент и менеджер. – 2008. – №11-12. – С. 76-79. – [Эффективность управления].

19.
Олексів, І.Б. Практика формування системи оцінювання діяльності підприємства із урахуванням інтересів груп економіко-управлінського впливу на українських підприємствах [Текст] / І. Б. Олексів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 82-89.

20.
Орлов, В. Підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання [Текст] / В. Орлов, К. Купріянова, О. Орлова // Економіст. – 2010. – №10. – С. 56-58.

21.
Осипов, В. Про системний підхід до вимірювання ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства [Текст] / В. Осипов // Економіка України. – 2011. – №12. – С. 15-22.

22.
Панкова, М. Підвищення ефективості зовнішньоекономічної діяльності підприємства за рахунок регіонально-інноваційної взаємодії [Текст] / М. Панкова // Держава та регіони. – 2011. – №6. – С. 170-175.

23.
Перекрест, Т. Методолгія оцінювання ефективності діяльності підприємства [Текст] / Т. Перекрест // Держава та регіони. – 2011. – №4. – С. 130-136.

24.
Петрова, Г. Ефективність діяльності українських підприємств на світовому ринку [Текст] / Г. Петрова // Держава та регіони. – 2009. – №4. – С. 151-157.

25. 658
П32 Пидоймо, Л.П. Организационно-правовые формы предприятий [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Л. П. Пидоймо, Л. М. Никитина. – Воронеж : ВГУ, 2004. – 68с.

26. 336
А43 Поліщук, Є.О. Основні підходи до розробки систем визначення ефективності роботи підприємства [Текст] / Є. О. Поліщук, Г. І. Капінос // Актуальні проблеми функціонування фінансової системи України в контексті Європейської інтеграції. – 2006. – С. 89-93.

27. 658
П76 Примак, Т.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посiб. / Т. О. Примак. – 4-те вид., стер. – К. : "ВІКАР", 2006. – 219с. – (Вища освіта ХХI). – [Рекомендовано МОН України].

28.
Радіонова, Н.Й. Застосування процесно-орієнтованого підходу для підвищення ефективності діяльності підприємства [Текст] / Н. Й. Радіонова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №4. – С. 168-175.

29.
Сидорова, Е.Ю. Особенности оценки эффективности деятельности предприятия в современных условиях [Текст] / Е. Ю. Сидорова, Е. О. Вестимая // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 31-36.

30.
Слипачук, С. Практические советы по совершенствованию деятельности предприятия [Текст] / С. Слипачук // Контроль. – 2008. – №5. – С. 6-18. – [Контроль качества].

31.
Томаля, Т.С. Ефективність бізнес-процесів підприємства як чинник зростання його ринкової вартості [Текст] / Т. С. Томаля // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №5. – С. 139-147.

32.
Усик, С. Оцінка ефективності маркетингової діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / С. Усик // Економіка та держава. – 2011. – №5. – С. 33-38.

33.
Федоркіна, М. Класифікація резервів підвищення ефективності діяльності підприємства [Текст] / М. Федоркіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №9(582). – С. 92-97.

34.
Череп, А.В. Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] / А. В. Череп, Р. В. Шамрін // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №6. – С. 61-63.

35. 658
У67 Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві [Текст] : монографія / Л. Г. Шемаєва, К. С. Безгін, К. Г. Наумік, В. В. Ушкальов. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 240с.


http://www.litra.com.ua/catalogue/ekonomika_predpriyatiy/53 Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покропивного

http://pidruchniki.ws/19741207/ekonomika/efektivnist_pratsi Ефективність праці

http://inpos.com.ua/80 Ефективність діяльності підприємства

http://tourlib.net/metod_others/ekonp_pro.htm Економіка підприємства

http://pidruchniki.ws/11121103/ekonomika/finansovo-ekonomichni_rezultati_efektivnist_diyalnosti_pidpriyemstva ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Ефективність діяльності підприємства ”