Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня, допоможіть будь-ласка із списками літератури для написання рефератів на теми: "Правова заперечність бартерних операцій" та "Функції зовнішньоторговельної фірми". Предмет: зовнішньоекономічна діяльність підприємств.


Правова заперечність бартерних операцій
1.
34(477)
З-41
Збірник типових договорів (з можливістю копіювання) [Текст]. Ч.2. – 2-ге вид., випр. та доповн. – К. : СПЛАЙН, 1999. – 68с.

2.
339.9
О-64
Организация и техника проведения внешнеэкономических операций [Текст] : конспект лекций /  авт.-сост. Н.В. Бендина. – М. : ПРИОР, 2000. – 160с.

3.
339.92
М43
Международные экономические отношения [Текст] : учебник /  под ред. И.П. Фаминского. – М. : Юристъ, 2001. – 847с.

4.
34(477)
Ц58
Цивільне право України. Академічний курс. В 2-х т. [Текст] : підручник. Т.2 : Особлива частина /  за заг. ред. Я.М. Шевченко. – К. : Вид. дім "Ін-Юре", 2004. – 408с.
5.
339.9
Б20
Балабанов, И.Т. Внешнеэкономические связи [Текст] : учеб. пособие / И. Т. Балабанов, А. И. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 512с.

6.


Білова, Н. Бартерні операції: основні податкові моменти [Текст] / Н. Білова // Податки та бухгалтерський облік. – 2009. – №17. – С. 3-15.

7.


Білова, Н. Господарські договори (бартер, поставка, товарний кредит, торгівля в розстрочку) [Текст] / Н. Білова, С. Кирилов, А. Риндя // Податки та бухгалтерський облік. СпецвипускПодатки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2006. – №5. – 56 с.

8.


Білоцерківська, Г. Змінено порядок оподаткування ПДВ операцій з фінансового лізингу та бартерних (товарообмінних ) операцій [Текст] / Г. Білоцерківська // Вісник податкової служби України. – 2003. – №8. – С. 22-23.

9.


Грачова, Р. Бартерні операції [Текст] / Р. Грачова // Дебет-кредит. Нова бухгалтерія. – 2001. – С. 85-101.

10.


Костюк, Д. Бартерні операції по-новому [Текст] / Д. Костюк // Податки та бухгалтерський облік. – 2003. – №13. – С. 21-33.

11.


Кузьмінський, Ю. Особливості оподаткування міжнародних бартерних операцій [Текст] / Ю. Кузьмінський // Підприємництво,господарство і право. – 2002. – №4. – С. 113-116.

12.


Нарзабаєва, І. ЗЕД-бартер: порядок здійснення та правила обліку [Текст] / І. Нарзабаєва // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства: Зовнішньоекономічна діяльність. – 2002. – №43. – С. 170-177.

13.


Свіріденко, А. Бартерні операції: подробиці бухгалтерського обліку та оподаткування [Текст] / А. Свіріденко // Податки та бухгалтерський облік. – 2012. – №39. – С. 16-22, 27-33.

14.


Солтан, А. Договір міні (бартеру) за новим кодексом: що змінилося в обліку [Текст] / А. Солтан // Все про бухгалтерський облікВсе про бухгалтерський облік. – 2004. – №17. – С. 21-23.

15.


Шершун, І. Нам грошей не треба - товари давайте: бартер у ЗЕД-договорах [Текст] / І. Шершун // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №36. – С. 8-10.

16.

http://www.dtkt.com.ua/show/1cid02834.htmlСуть справи :: Практика
Правові аспекти бартерних операцій у ЗЕД

17.

http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1035_page_66.htmlТоварообмінні (бартерні) операції

18.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Договір міни майна=бартерний договір, бартерні операції....”


Функції зовнішньоторговельної фірми
1.
339.9
З-78
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст] : навч. посіб. – К. : ЦНЛ, 2006. – 792с.

2.
339.9
З-78
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст] : підручник / І. В. Багрова, Н. І. Редіна, В. Є. Власюк, О. О. Гетьман за ред. І.В. Багрової. – К. : ЦНЛ, 2004. – 580с. – [Існує електронна копія]. 

3.
34
Д21
Дахно, І.І. Міжнародне економічне право [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : МАУП, 2009. – 304с.

4.
34
Д12
Дахно, І.І. Міжнародне економічне право [Електронний ресурс] : курс лекцій / І. І. Дахно. – 2-ге вид., стер. – К. : МАУП, 2003. – 160с.

5.
339.94
Д21
Дахно, І.І. Міжнародна економіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. І. Дахно. – 2-гє вид., випр. і доповн. – К. : МАУП, 2006. – 248с.

6.
339.9
У67
Управління зовнішньоекономічною діяльністю [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно, Н. В. Альбіщенко, А. О. Жебровський [та ін.] за ред. І.І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2007. – 328с.

7.


Денисов, В.Т. Воздействие факторов внешней и внутренней среды промышленного предприятия на механизм управления внешнеэкономической деятельностью [Текст] / В. Т. Денисов, С. Ю. Чанышева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.3. – С. 185-189.

8.
339.9
Д44
Дідківський, М.І. Зовнішньо-економічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. І. Дідківський. – К. : Знання, 2006. – 463с.
9.
339.92
К59
Козик, В.В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – 8-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2011. – 469с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Рекомендовано МОН України].

10.
339.92
К59
Козик, В.В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – 5-те вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2004. – 406с.

11.
339.9
З-78
Зовнішньоекономічні операції і контракти [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Я. С. Карп`як [та ін.]. – К. : ЦНЛ, 2004. – 608с. 

12.


Курок, О.О. Проблеми оформлення зовнішньоекономічних операцій підприємства та шляхи їх вирішення [Текст] / О. О. Курок // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №1,Т.1. – С. 176-179. – [На основі аналізу існуючих проблем підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, оцінки системи митного контролю, яка існує при імпорті та експорті продукції, запропоновано заходи щодо її спрощення з метою економії часу товаровиробників.].

13.


Олесневич, Д.Ж.О. (Олесневич, Д.. Жук О.) Регіональні аспекти управління зовнішньоторговольною діяльністю підприємств [Текст] / Д. Ж. Олесневич // Вісник ТАНГ. – 2004. – №3. – С. 109-119. – [Проаналізовано сучасний стан зовнішньоторговельної діяльності підприємств.
Визначено основні напрями вдосконалення зовнішньоторговельної політики.
].

14.
334.7
Я62
Янковский, Н.А. Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности крупного производственного комплекса [Текст] : монографія / Н. А. Янковский. – Донецьк : Донеччина, 2000. – 448с.

15.

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/721/2/Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / Кириченко О.А.

16.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Зовнішньоторговельна політика підприємства....”
17.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету