Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу до курсової з економіки підприємства, на тему: "Основні засоби та нематеріальні активи - економічний потенціал підприємства". Дякую.

1.


Супертаблиця Частина 4. Переоцінка основних засобів у бухгалтерському обліку [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №110. – С. 21-24, 41-44.

2.


Амортизація нематеріальних активів [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №86. – С. 33-40.

3.


Нематеріальні активи: нюанси класифікації, оформлення та обліку [Текст] // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2011. – №16. – С. 6-91.

4.


Операції з основними засобами та нематеріальними активами [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – №90. – С. 5-11.

5.
658
А90
Оценка собственности . Оценка нематериальных активов и интеллектуальнной собственности [Електронний ресурс] : учебник. – СПб. : АНО ИПЭВ, 2010. – 300с.

6.


Спецпроект: Основні засоби на підприємстві. Документальне оформлення вибуття основних засобів [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №68. – С. 5-15.

7.


Алпатова, Н. Основні засоби на підприємстві [Текст] / Н. Алпатова // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №110. – С. 6-8.

8.


Алпатова, Н. Основні засоби на підприємстві [Текст] / Н. Алпатова // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №111. – С. 6-8.

9.


Андросова, О.Ф. Методика аудиту основних засобів і нематеріальних активів та її вплив на якість аудита [Текст] / О. Ф. Андросова, К. А. Калугіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 250-255.

10.
657
О-17
Бандрах, О.О. Процес відтворення основних засобів як об`єкт обліку [Текст] / О. О. Бандрах, Л. В. Скоробогата // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 2. – С. 9-13.

11.


Безверхий, К. Бухгалтерський облік законсервованих об`єктів основних засобів промислових підприємств: обліково-аналітичний аспект [Текст] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №5. – С. 10-19.

12.


Василюк, Н. Нематеріальні активи в податковому обліку [Текст] / Н. Василюк // Вісник податкової служби України. – 2010. – №37. – С. 17-19. – {Вкладка}.

13.


Вишневецька, В. Основні засоби на підприємстві [Текст] / В. Вишневецька // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №105. – С. 8-12.

14.


Вишневецька, В. Основні засоби на підприємстві [Текст] / В. Вишневецька // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №11. – С. 23-27.

15.


Войтенко, Т. Нематеріальні активи: методрекомендаційний облік [Текст] / Т. Войтенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2010. – №11. – С. 36-42.

16.
657
Г94
Гуменюк, А.Ф. Бухгалтерський облік та аудит відтворення основних засобів: теорія і практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон.. наук; спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / А. Ф. Гуменюк. – К. : ДАСОА, 2010. – 20с.

17.


Єршова, Г.В. Нематеріальні активи промислових підприємств України [Текст] / Г. В. Єршова // Фінанси України. – 2011. – №11. – С. 104-112.

18.


Килівник, І.С. Державне регулювання економічних відносин управління нематеріальними активами [Текст] / І. С. Килівник // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 102-108.

19.


Кіндюшенко, І. Основні засоби на підприємстві [Текст] / І. Кіндюшенко // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №104. – С. 5-9.

20.
658.14/.17
К20
Капітал, основні та оборотні засоби підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко, В. І. Подвігіна, В. О. Гулевич. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : ЦУЛ, 2008. – 328с. 

21.


Мамонтова, Н.А. Новітні підходи до визначення вартості нематеріальних активів [Текст] / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 228-235.

22.


Махова, Г.В. Проблеми управління нематеріальними активами в стратегічних альянсах підприємств [Текст] / Г. В. Махова, О. В. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.4. – С. 64-66.

23.


Наумчук, О.А. Основні засоби: зміст і принципи облікової політики [Текст] / О. А. Наумчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 141-144. – [У даній статті розкриті деякі теоретичні положення облікової політики, яка стосується основних засобів, а саме, уточнено зміст терміна “облікова політика”, визначено принципи її формування, доповнено перелік існуючих факторів, що впливають на її зміст. Особлива увага приділена визначенню елементів облікової політики, які стосуються способів оцінки і обліку основних засобів.].

24.
657
П12
Павлюк, І.М. Бухгалтерський облік основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів [Текст] : навч. посіб. / І. М. Павлюк. – 2-ге вид., уточн. та доповн. – К. : ЦНЛ, 2004. – 159с. 
25.


Пархоменко, В. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів [Текст] / В. Пархоменко // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №50. – С. 21-24., 41-44.

26.


Пожарська, Л. Проблеми визнання та класифікації нематеріальних активів [Текст] / Л. Пожарська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №2. – С. 24-28.

27.


Прокопенко, В. Основні засоби на підприємстві [Текст] / В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №100. – С. 41-46.

28.


Прокопенко, В. Основні засоби на підприємстві [Текст] / В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №101. – С. 5-8.

29.


Тимощук, С. Податковий облік витрат на ремонт і поліпшення основних засобів [Текст] / С. Тимощук // Вісник податкової служби України. – 2012. – №29. – С. 11-19. – [Вкладка].

30.


Чалдий, І. Строк корисного використання основних засобів: практичні поради з визначення [Текст] / І. Чалдий // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №25. – С. 8-14.

31.


Шаповал, А. Облік основних засобів у бюджетних установах [Текст] / А. Шаповал // Казна України. – 2012. – №2. – С. 15-18.

32.


Ямненко, Г.Є. Нематеріальні активи як один із ключових чинників вартості підприємства [Текст] / Г. Є. Ямненко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 80-86.

33.

http://www.rusnauka.com/17_AND_2010/Economics/69284.doc.htmСвіргун О.М.,  Соколовська В. В.
Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

34.

http://bookdn.com/book_248_glava_65_11.2._Anal%D1%96z_aktiv%D1%96v_%D1%96_pasi.html Активи підприємств

35.

http://ecolib.com.ua/article.php?book=23&article=2566Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
36.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Облік нематеріальних активів, основні засоби=засоби виробництва....”
37.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів Бухгалтерський облік і аудит