Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Курсова робота на тему: "Макроекономічна модель кругообігу ресурсів, продуктів та доходів".
1. 330.101.541
Б17 Базілінська, О.Я. Макроекономіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Я. Базілінська. – 2-ге вид., випр. – К. : Центр учб. літ.,, 2009. – 442с.

2. 330.101.541
В24 Введение в макроэкономику [Електронний ресурс] : учеб. пособие / под ред. М.Е. Дорошенко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 175с.

3.
Батигіна, О. Сільськогосподарська продукція як об`єкт обігу на аграрному ринку [Текст] / О. Батигіна // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №2. – С. 38-41.

4. 330.4
В54 Вітлінський, В.В. Моделювання економіки [Текст] : навч. посіб. / В. В. Вітлінський. – К. : КНЕУ, 2003. – 408с.

5.
Гоголадзе, Н.Г. Анализ и моделирование макроэкономических процессов в переходный период [Текст] / Н. Г. Гоголадзе // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2003. – №1. – С.82-96.

6.
Жовтанецький, М.І. Інформаційне моделювання життєвого циклу третього технологічного укладу економіки України [Текст] / М. І. Жовтанецький, М. І. Твердохліб // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10. – С. 191-202.

7. 330.101.541
И24 Ивашковский, С.Н. Макроэкономика [Електронний ресурс] : учебник / С. Н. Ивашковский. – 2-е изд., испр., доп. – М. : Дело, 2002. – 472с.

8.
Кириченко, О.А. Сучасне моделювання систем економічної безпеки [Текст] / О. А. Кириченко, О. М. Шикова // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №3. – С. 35-38.

9. 330.3
К75 Кочура, Є.В. Моделювання макроекономічної динаміки [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Кочура. – К. : ЦНЛ, 2003. – 236с.

10. 330.101.541
К90 Кулішов, В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 256с. – (Вища освіта в Україні

11.
Любохинець, Л.С. Сучасні підходи аналізу модифікацій моделей економічного зростання за умов розвитку нової економіки [Текст] / Л. С. Любохинець, Л. М. Бабич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4, Т.1. – С. 116-122. – [У статті розглянуті сучасні модифікації моделей економічного зростання з впливом людського капіталу та
технологічного прогресу. Визначені основні риси «нової економіки» та напрями її розвитку в умовах глобалізації.
].

12. 330.101.541
М16 Макроекономіка та макроекономічна політика [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник наук. ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знання, 2008. – 699с. – (Вища освіта ХХІ століття).

13. 330.101.541
Н39 Небава, М.І. Теорія макроекономіки [Текст] : навч. посіб. / М. І. Небава. – К. : Слово, 2005. – 536с.

14. 330.101.541
Н39 Небава, М.І. Теорія макроекономіки [Текст] : навч. посіб. / М. І. Небава. – К. : Слово, 2003. – 536с.

15.
Пейчев, К. Поняття обігу природних ресурсів [Текст] / К. Пейчев // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №7. – С. 51-52. – [Природоресурсове право].

16.
Порохня, В.М. Моделювання макроекономічних показників на основі даних системи національних рахунків [Текст] / В. М. Порохня, Л. В. Кухарева, Є. В. Порохня // Держава та регіони. – 2006. – №2. – С. 205-211.

17.
Сунцова, О.О. Шляхи удосконалення інструментів макроекономічного регулювання національного господарства [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 82-90.

18.
Харазішвілі, Ю. Системне моделювання соціально-економічного розвитку України [Текст] / Ю. Харазішвілі // Банківська справа. – 2006. – №3. – С. 46-65. – [Макроекономічне моделювання].

19.
Чубукова, О.Ю. Сучасні підходи до моделювання процесів макроекономічного регулювання [Текст] / О. Ю. Чубукова, В. Я. Рубан, Г. Є. Ямненко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №1(51). – С. 181-186.

20.
Шиян, А.А. Моделювання критично важливих умов для побудови в Україні розвиненої економіки [Текст] / А. А. Шиян // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №4. – С. 27-32.

21. http://library.if.ua/book/63/4508.htmlБазілінська «Макроекономіка (2005)» 3.1. Двосекторна модель кругообігу продуктів і доходів.

22. http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,182/id,7760/Двосекторна модель кругообігу продуктів і доходів. Поняття потоку і запасу
23. http://posibnyky.vntu.edu.ua/makro_ek/1_4.htm 1.4 Концептуальна модель економічного кругообороту. Загальні умови макроекономічної рівноваги

24. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Макроекономічне моделювання.....”