Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

Кількість запитів: 0

1.
2012-09-22 11:53:28
> Україна у світовому господарстві та міжнародному поділі праці. 1. 339.94 С24 Світова економіка [Текст] : підручник / за ред. С.В. Головка. – К. : Либідь, 2007. – 640с. – [Рекомендовано МОН України]. 2. 330 П50 Політична економія [Текст] : навч. посіб. / за ред.: В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2007. – 672с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України]. 3. Відкрита економіка: перспективи позицювання України у світовій господарській системі [Текст] // Економіка України. – 2009. – №7. – С. 38-48. 4. 339.9 Б53 Бестужева, С.В. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навч.посіб. / С. В. Бестужева. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 212с. – 5. Вачевський, М. Маркетинг світового господарства та Україна в міжнародних економічних відносинах [Текст] / М. Вачевський // Вища школа. – 2010. – №2. – С. 60-67. – [Проблеми економічної освіти]. 6. 339.92 Г67 Горбенко, І.В. Механізм інтеграції України до світового господарства в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.05.01 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / І. В. Горбенко. – Донецьк : Донецький нац-ний ун-т, 2004. – 20с. 7. Григор, О. Оцінка рівня глобалізації та аналіз рівня відкритості у України світовому господарстві [Текст] / О. Григор // Економіка та держава. – 2010. – №10. – С. 104-106. 8. Грищенко, А.А. Національні економічні інтереси України як інституційна умова її інтеграції до світового господарства [Текст] / А. А. Грищенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 189-192. 9. Гуменюк, Ю.П. Міжнародний ринок унікальної робочої сили: перспективи мігрантів [Текст] / Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 321-327. – [Ринок шоу-бізнесу та професійного спорту]. 10. 331.5 К30 Качан, Є.П. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Д. Г. Шушпанов. – Екатеринбург : Юридична книга, 2005. – 358с. 11. Кириченко, Т.О. Конкурентоспроможність людського капіталу України в умовах інтеграції у світове господарство [Текст] / Т. О. Кириченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.1. – С. 224-231. 12. Кулик, Р. Вплив міграційних процесів на європейський ринок праці:: український аспект [Текст] / Р. Кулик // Економіка та держава. – 2009. – №11. – С. 117-120. 13. Куревіна, І. Інтеграція України у світове господарство: міграційний аспект [Текст] / І. Куревіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №66,Ч.2. – С. 173-179. 14. 339.94 Г54 Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб. / П. П. Мазурок, Б. М. Одягайло, В. В. Кулішов, О. М. Сазонец за ред.Б.М. Одягайла. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 208с. – (Вища освіта в Україні). 15. 37 А43 Нижник, І. Підготовка і якість трудових ресурсів: проблеми і перспективи входження у єдиний європейський ринок праці [Текст] / І. Нижник, І. Є. Журба // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2005. – С. 79-81. – [вища освіта в Україні]. 16. Новак, A.M. Реалізація регіональних економічних інтересів у процесі інтеграції України у світове господарство [Текст] / A. M. Новак // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №16. – С. 82-84. 17. Оливко, О. Дослідження етапів формування міжнародного ринку праці [Текст] / О. Оливко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 476-479. 18. Савченко, В.О. Рейтиигування регіонів України за глибиною інтеграції до світового господарства [Текст] / В. О. Савченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №95,Ч.2. – С. 12-19. 19. 339.92 С16 Саліф, Б. Структурна і інституціональна трансформація зовнішньоекономічних зв`язків України зі світовим господарством [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.05.01. / Б. Саліф. – Донецьк : ДНУ, 2006. – 19с. 20. Ступчук, С.М. Інтеграція України у світове господарство як необхідність, можливість та виклик національній економіці [Текст] / С. М. Ступчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.3. – С. 243-247. 21. Ткач, В. Фінансові аспекти участі держави у міжнародному ринку праці [Текст] / В. Ткач // Банківська справа. – 2007. – №1. – С. 65-78. 22. Ткаченко, М. Глобальные вызовы для мирового рынка труда [Текст] / М. Ткаченко // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – №10. – С. 51-58. 23. 330 П50 Політична економія [Текст] : підручник / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, М. М. Руженський, О. Ф. Іткін за ред. В.Г. Федоренка. – К. : Алерта, 2008. – 487с. 24. Усенко, О. Реформа технічного регулювання як запорука інтеграції України до світового господарства [Текст] / О. Усенко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №10. – С. 226-229. 25. Філіпенко, А. Динаміка і структура міжнародного поділу праці [Текст] / А. Філіпенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №72, Ч.1. – С. 29-35. 26. Фомішин, С.В. Передумови інтеграції України в сучасне світове господарство [Текст] / С. В. Фомішин // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 302-305. 27. 339.9 С91 Шавкун, В.М. Інноваційно-інвестиційна модель економіки - ключовий фактор інтеграції України у світове господарство [Текст] / В. М. Шавкун // Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва. – 2003. – С. 210-212. 28. http://ukrmap.su/uk-g9/931.htmlУКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ 29. http://pidruchniki.ws/17490110/politekonomiya/mizhnarodniy_podil_pratsi_materialna_osnova_rozvitku_svitovogo_gospodarstva Політична економія - Федоренко В.Г. Міжнародний поділ праці - матеріальна основа розвитку світового господарства 30. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Світовий ринок праці=міжнародний ринок праці.....”