Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Транснаціональні корпорації в країнах з перехідними економіками.

1.
Адинцев, О.В. Наслідки діяльності ТНК у світі [Текст] / О. В. Адинцев // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №52,Ч.1. – С.74-76.

2.
Афендікова, В. Роль ТНК у міжнародній господарській діяльності: переваги та недоліки існування ТНК [Текст] / В. Афендікова // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 285-288.

3.
Гайдуцький, І. Перші кроки входження транснаціональних корпорацій в СНД [Текст] / І. Гайдуцький // Економіка АПК. – 2008. – №3. – С. 66-70.

4.
Гайдуцький, І. Привабливість України для транснаціональних корпорацій [Текст] / І. Гайдуцький // Економіка АПК. – 2008. – №4. – С. 152-157.

5.
Гайдуцький, П. Розвиток транснаціональних корпорацій (ТНК) та їх вплив на економіку країн [Текст] / П. Гайдуцький // Економіка АПК. – 2008. – №1. – С. 53-57.

6. 339.94
Г54 Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб. / П. П. Мазурок, Б. М. Одягайло, В. В. Кулішов, О. М. Сазонец за ред.Б.М. Одягайла. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 208с. – (Вища освіта в Україні).

7.
Даміров, Я. ТНК як фактор включення національних господарств до світової економіки [Текст] / Я. Даміров // Економіка України. – 2007. – №5. – С. 67-74.

8. 339.94
Д21 Дахно, І.І. Світова економіка [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно. – К. : ЦНЛ, 2006. – 264с.

9. 334.7
Е45 Економіка та управління в корпораціях [Текст] : метод. вказівки для практ. занять та самостійної роботи студ. екон. спец. / уклад.: О.С. Новікова, Л.Ю. Здихальська. – Хмельницький : ТУП, 2004. – 49с.

10.
Кривоус, В. ТНК і європейські країни, що розвиваються, аспект: прямі іноземні інвестиції [Текст] / В. Кривоус // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 327-333.

11. 339.94
М58 Міжнародна економіка [Текст] : підручник / за ред. Ю.Г. Козака, Д.Г. Лук`яненка, Ю.В. Макогона. – 3-тє вид. переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 560с.

12.
Орехова, Т.В. Еволюція транснаціонального характеру країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою [Текст] / Т. В. Орехова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №2. – С. 148-154.

13.
Рижков, М. Виклики транснаціональніх корпорацій [Текст] / М. Рижков, О. Скалацька // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №70,Ч.2. – С. 19-25.

14. 339.9
Р59 Рогач, О.І. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки [Текст] : навч. посіб. / О. І. Рогач, О. І. Шнирков. – К. : ВЦ "Київський університет", 1999. – 302с.

15. 339.92
Т65 Руденко, Л.В. Транснаціональні корпорації [Текст] : навч.- метод. посіб. / Л. В. Руденко. – К. : КНЕУ, 2004. – 227с. – [Існує електронна копія].

16.
Рязанова, Н. Транснаціональні корпорації як впливові учасники сучасної економіки [Текст] / Н. Рязанова // Ринок цінних паперів України. – 2010. – №5-6. – С. 33-40.

17. 339.94
С24 Світова економіка [Текст] : підручник / за ред. С.В. Головка. – К. : Либідь, 2007. – 640с. – [Рекомендовано МОН України].

18.
Стасишин, А. Вплив транснаціональних корпорацій як економічних суб`єктів на конкурентоспроможність національних економік в умовах світової фінансової кризи [Текст] / А. Стасишин // Економіка та держава. – 2009. – №11. – С. 69-72.

19. 339.92
Т65 Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / С. О. Якубовський, Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, М. І. Барановська за ред. С.О. Якубовського. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2011. – 472с.

20. 339.92
Ф76 Фомішин, С.В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / С. В. Фомішин, Ю. В. Колесник. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 360с.

21.
Шабліна, Я.В. Роль ТНК у світовому соціально-економічному розвитку [Текст] / Я. В. Шабліна // Проблеми науки. – 2011. – №5. – С. 25-31.

22.
Шапурова, О.О. Стратегічні аспекти транснаціональних корпорацій [Текст] / О. О. Шапурова // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №23. – С. 32-35.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “транснаціональні корпорації= багатонаціональні корпорації”