Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> ДОПОМОЖІТЬ ЗНАЙТИ ЛІТЕРАТУРУ НА ТЕМУ: Проблеми та перспективи маркетенгових досліджень в умовах перехідної економіки України.
1.
Войнаренко, С.М. Теоретико-методологічні аспекти проведення маркетингових досліджень [Текст] / С. М. Войнаренко, О. А. Лобко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічнні науки. – 2009. – №6,Т.2. – С. 144-145. – [У статті описано суть, методику проведення і різновиди маркетингових досліджень, внесені деякі корективи до їх методології, а також запропоновано новий метод маркетингових досліджень.


].

2. 339.138
В65 Войчак, А.В. Маркетингові дослідження [Текст] : підручник / А. В. Войчак, А. В. Федорченко за наук. ред. А.В. Войчака. – К. : КНЕУ, 2007. – 408с. – [Затверджено МОН України].

3.
Горкавий, В. Використання статистичних методів у маркетингових дослідженнях [Текст] / В. Горкавий, О. Іващенко // Економіка АПК. – 2008. – №7. – С. 105-111.

4.
Григорук, П.М. Виявлення та оцінка зв`язку між показниками в маркетингових дослідженнях [Текст] / П. М. Григорук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 138-141. – [В статті розглядаються підходи щодо виявлення величини зв’язку між показниками маркетингових досліджень та перевірки надійності результатів. Описані основні типи шкал, за якими можуть вимірюватись показники, та характеристики сили зв’язку для даних, виміряних за цими шкалами. Особлива увага приділена перевірці надійності отриманих результатів.

].

5.
Григорук, П.М. Оцінка подібності показників маркетингових досліджень [Текст] / П. М. Григорук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №5(55). – С. 30-34.

6.
Грущинська, Н.М. Особливості перехідних економік та іхній вплив на сучасні глобалізаційні процеси [Текст] / Н. М. Грущинська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 3-8.

7.
Диба, М.І. Місце і роль держави в ринковій трансформації перехідної економіки [Текст] / М. І. Диба, С. А. Бебело // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 7-8. – [Концептуально обґрунтовано роль держави, що має виступати основним суб’єктом регулювально-створювальних процесів у перехідній економіці. Такий підхід реалізовано на підставі аналізу економічних функцій держави на етапі ринкової трансформації з врахуванням специфіки економіки України. Показано, що цей процес має певний часовий лаг.].

8. 330
Є97 Єщенко, П.С. Економіка для всіх [Текст] / П. С. Єщенко. – К. : Вища школа, 2009. – 478с.


9.
Житник, О. Маркетингові дослідження в Україні: тенденції та прогнози [Текст] / О. Житник // Маркетинг в Україні. – 2011. – №1. – С. 8-11.

10.
Зілгалова, О. Ефективність малого і середнього бізнесу в країнах перехідної економіки [Текст] / О. Зілгалова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №68,Ч.1. – С. 193-199.

11.
Кудря, Я.В. Альтернативні методологічні підходи до дослідження корпоративних структур постперехідного періоду економічного розвитку держави [Текст] / Я. В. Кудря // Проблеми науки. – 2006. – №11. – С. 18-23.

12.
Лилик, І.В. Саморегулювання ринку маркетингових досліджень: сучасний світовий досвід [Текст] / І. В. Лилик // Маркетинг в Україні. – 2011. – №3. – С. 4-9.

13.
Матвіїв, М. Дослідження концепції маркетингу відносин на міжнародному ринку [Текст] / М. Матвіїв // Журнал Європейської економіки. – 2010. – №4. – С. 463-476.

14. 330
М86 Мочерний, С.В. Економічна теорія [Текст] : посібник / С. В. Мочерний. – К. : Академія, 1999. – 592с. – (Гаудеамус).

15.
Носова, О. Інституціональні підходи до дослідження перехідної економіки [Текст] / О. Носова // Економічна теорія. – 2006. – №2. – С. 25-36.

16.
Осецький, В. Теорії економічних циклів у перехідних економіках [Текст] / В. Осецький, О. Сльозко // Економіка та держава. – 2009. – №4. – С. 4-7.

17.
Парфенюк, Ю.В. Фінанси в умовах перехідного періоду: особливості методології дослідження [Текст] / Ю. В. Парфенюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2005. – №2 (547). – С. 95-101.

18.
Солом`янюк, П.Г. Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми формування ринку в умовах транзитивної економіки [Текст] / П. Г. Солом`янюк, О. В. Любохинець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.3. – С. 231-234.

19. 330
П50 Політична економія [Текст] : підручник / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, М. М. Руженський, О. Ф. Іткін за ред. В.Г. Федоренка. – К. : Алерта, 2008. – 487с.

20. 338(477)
Х76 Хомяков, В.І. Економіка сучасної України [Текст] : навч. посіб. / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. – К. : Кондор, 2009. – 426с. –


21.
Шумська, С.С. Інструмент виробничої функції в дослідженні української економіки [Текст] / С. С. Шумська // Економіка і прогнозування. – 2007. – №4. – С. 104-123.

22. http://www.economy-confer.com.ua/full_article/1074/РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ

23. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Перехідна економіка=транзитивна економіка.....”