Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть, будь-ласка визначитися з літературою до курсової роботи з "Економіки підприємства"
> Тема :"Структура капіталу підприємств: джерела формування та чинники зміни"
> Заздалегідь, вдячна.

1.

Баліцька, В.В. Вплив зміни структури капіталу підприємств на розвиток фондового ринку та стан капіталізації економіки [Текст] / В. В. Баліцька // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №3. – С. 141-149.

2.

Баліцька, В.В. Вартісні та структурні характеристики основного капіталу підприємств України [Текст] / В. В. Баліцька // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №11. – С. 30-35.

3.

Баліцька, В.В. Вартісні і структурні характеристики оборотного капіталу вітчизняних підприємств [Текст] / В. В. Баліцька // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №12. – С. 31-37.
4.

Борщ, А. Структура фінансового капіталу та ефективність його використання агропромисловими підприємствами [Текст] / А. Борщ, О. Борщ // Економіка АПК. – 2011. – №3. – С. 51-55.
5.

Гурнак, О.В. Кількісна оцінка ризику структури капіталу підприємства [Текст] / О. В. Гурнак // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №5. – С. 99-104.
6.

Душило, А.А. Оптимізація структури оборотного капіталу підприємства [Текст] / А. А. Душило // Держава та регіони. – 2006. – №4. – С. 431-435.

7.

Ємельянова, Л.О. Структура акціонерного капіталу на підприємствах країн центральної та східної Європи [Текст] / Л. О. Ємельянова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 200-207.

8.

Журавльова, І.В. Методичний підхід до формування стратегії розвитку структури капіталу на підгрунті кластерізації підприємств [Текст] / І. В. Журавльова, І. Л. Латишева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.2. – С. 235-239. – [Уточнено зміст поняття структура капіталу з точки зору речової, фінансової та інтелектуальної складової. Запропоновано метод кластеризації підприємств за структурою капіталу. Розглянуто сутність стратегії управління структурою капіталу з урахування рівня використання та потреби в інтелектуальній складовій.].
9.


Квасницька, Р.С. Автоматизована система оптимізації цільової структури капіталу підприємства [Текст] / Р. С. Квасницька, Ю. В. Форкун, І. В. Форкун // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №4.Ч.2,Т.1. – С. 190-195. – [Обґрунтовано необхідність автоматизації процесу формування оптимальної цільової структури капіталу підприємства. Запропоновано варіант автоматизації процесу пошуку оптимального співвідношення структурних елементів капіталу підприємства, яка реалізується засобами ОС Windows середовища програмування Delph та сервера БД FireBird.].

10.
658.14/.17
К75
Кочкодан, В.Б. Синтез механізмів управління структурою капіталу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (машинобудування) / В. Б. Кочкодан. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 19с.

11.
658.14/.17
К75
Кочкодан, В.Б. Синтез механізмів управління структурою капіталу підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (машинобудування) / В. Б. Кочкодан. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 218с.

12.
330.342.146
Ф79
Латишева, І.Л. Складова людського капіталу в структурі сукупного капіталу підприємства [Текст] / І. Л. Латишева // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 156-160.

13.


Матвійчук, Л.О. Теоретичні основи структуризації капіталу підприємства [Текст] / Л. О. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 147-150.

14.
658.14/.17
М33
Матвійчук, Л.О. Формування та оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Л. О. Матвійчук. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 242с. – [Існує електронна копія].

15.
658.14/.17
М33
Матвійчук, Л.О. Формування та оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Л. О. Матвійчук. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 20с. – [Існує електронна копія].

16.


Никитюк, Т. Вплив рівня невизначеності на динаміку структури капіталу промислових підприємств України [Текст] / Т. Никитюк // Вісник економічної науки України. – 2011. – №2. – С. 133-137.

17.


Обущак, Т. Оптимізація структури капіталу торговельного підприємства [Текст] / Т. Обущак // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №10. – С. 24-29.

18.


Пойда-Носик, Н.Н. Оцінка ефективності й оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства [Текст] / Н. Н. Пойда-Носик, Л. В. Петришинець // Фінанси України. – 2010. – №10. – С. 100-112.

19.


Пойда-Носик, Н.Н. Управління вартістю і структурою капіталу підприємства як елемент фінансової безпеки [Текст] / Н. Н. Пойда-Носик, Л. В. Петришинець // Фінанси України. – 2010. – №6. – С. 117-124.

20.


Порохня, В. Оптимізація вартості структури капіталу підприємства [Текст] / В. Порохня, Л. Кухарева // Держава та регіони. – 2006. – №1. – С. 206-214.

21.


Салига, К.С. Оптимізація структури капіталу підприємства [Текст] / К. С. Салига, А. А. Писаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №10. – С. 27-29.

22.


Семенов, Г. Оптимізація структури капіталу підприємства [Текст] / Г. Семенов, А. Пелешко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №4. – С. 164-170.

23.


Слав`юк, Р.А. Структурування власного капіталу підприємств України [Текст] / Р. А. Слав`юк // Фінанси України. – 2005. – №8. – С. 123-131.

24.


Тимощук, Л. Вплив структури капіталу на вартість підприємства [Текст] / Л. Тимощук // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2011. – №7. – С. 20-23.

25.


Тітова, Н.А. Використання ефекту фінансового левериджу в управлінні структурою та рентабельністю капіталу підприємства [Текст] / Н. А. Тітова, Ю. В. Карнаухова // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2005. – №3. – С. 60-67.

26.


Ткаченко, А.М. Управління фінансовими ресурсами підприємства та оптимізація вартісної структури капіталу [Текст] / А. М. Ткаченко, О. І. Коваль // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 297-299.

27.


Чернецька, Ю.А. Формування оптимальної структури капіталу підприємства [Текст] / Ю. А. Чернецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 109-112.

28.


Шиндирук, І.П. Економіко-математичне моделювання та оптимізація структури капіталу підприємств [Текст] / І. П. Шиндирук // Фінанси України. – 2012. – №2. – С 111-118.

29.


Юхименко, П. Теорії оптимізації структури капіталу підприємства та їх адаптація до українських економічних реалій [Текст] / П. Юхименко, О. Загурський, В. Могилко // Банківська справа. – 2010. – №2-3. – С. 78-85.

30.

http://pidruchniki.ws/1589031541383/ekonomika/analiz_dzherel_formuvannya_kapitalu_pidpriyemstva Аналіз джерел формування капіталу підприємства

31.

http://www.bookz.com.ua/10/0007.htm АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
 

32.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “фінанси підприємств.....”
33.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету