Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Політика підприємства в галузі оновлення і використання основних фондів (економіка підприємств)

1. 65.012
А65 Андрєєва, Г.І. Економічний аналіз [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. І. Андрєєва. – К. : Знання, 2008. – 263с. – [Рекомендовано МОН України].

2. 658
Б19 Бакай, В.Й. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами / В. Й. Бакай. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 20с.

3. 658
Б19 Бакай, В.Й. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / В. Й. Бакай. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 198с.

4.
Бакай, В.Й. Фінансування оновлення основних фондів як один із головних напрямків розвитку промислових підприємств [Текст] / В. Й. Бакай, Ю. В. Дорош // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 191-194.

5.
Гилка, М. Ефективність використання основних фондів сільськогосподарських підприємств [Текст] / М. Гилка // Економіка АПК. – 2008. – №1. – С. 109-111.

6. 658
Е45 Економіка та організація виробництва [Текст] : підручник / за ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К. : Знання, 2007. – 678с. – (Вища освіта ХХI століття). –

7.
Ігнашкіна, Т. Методичні підходи до формування додаткових джерел відтворення основних фондів підприємств [Текст] / Т. Ігнашкіна, Н. Шура // Економіст. – 2011. – №4. – С. 62-65.

8.
Ігнашкіна, Т.Ш.Н. (Ігнашкіна, Т.. Шура Н.) Методичні підходи до оцінки ефективності відтворення основних фондів підприємств [Текст] / Т. Ш. Ігнашкіна // Економіка та держава. – 2011. – №1. – С. 61-63.

9.
Казимиренко, О.В. Лізинг обладнання як перспективна форма оновлення основних фондів вітчизняних підприємств [Текст] / О. В. Казимиренко, Г. В. Кучерявенко // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2007. – №4. – С. 51-56.

10. 65.012
К24 Кармазін, В.А. Економічний аналіз [Текст] : практикум / В. А. Кармазін, О. М. Савицька. – К. : Знання, 2007. – 255с. – [Рекомендовано МОН України].

11. 658
М36 Мацибора, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2009. – 312с.

12. 658
М36 Мацибора, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2008. – 312с. – (Вища освіта в Україні). –

13.
Никитенко, І.М. Економіко-організаційні аспекти процесу оновлення основних фондів машинобудівних підприємств Хмельницької області в сучасних умовах [Текст] / І. М. Никитенко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №6. – С. 140-144.

14. 658
О-74 Осипов, В.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / В. І. Осипов. – Одесса : Маяк, 2005. – 724с.

15. 658
П76 Примак, Т.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посiб. / Т. О. Примак. – 4-те вид., стер. – К. : "ВІКАР", 2006. – 219с. – (Вища освіта ХХI). – [Рекомендовано МОН України].

16.
Романенко, М. Ефективність використання основних виробничих фондів та розробка пропозицій щодо її поліпшення [Текст] / М. Романенко // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 318-321.

17.
Свіріденко, А. Основні засоби (фонди) на підприємстві [Текст] / А. Свіріденко // Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2008. – №9. – С. 4-126.

18.
Соломко, А.С. Засоби підвищення ефективності використання основних фондів підприємств суднобудівної галузі України в сучасних економічних умовах [Текст] / А. С. Соломко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №1. – С. 164-174.

19. 658
Ф33 Федорова, В.А. Економіка підприємств та міжнародних компаній [Текст] : навч. посіб. / В. А. Федорова, О. А. Соловйова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 232с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

20.
Череп, А. Ефективність використання основних фондів підприємства [Текст] / А. Череп, А. Клименко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №6. – С. 212-215.

21.
Череп, А. Особливості аналізу використання основних фондів в ринкових умовах [Текст] / А. Череп // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 104-106. –

22. 658
Ш35 Швець, Л.П. Економіка виробництва [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Швець, Н. І. Доберчак. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 258с. – (Вища освіта в Україні). –
Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ основні фонди”. Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету