Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Мені потрібна література на курсову з технологій підприємницької діяльності на тему:"Державне регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі".Дякую велике!!


1.
Безугла, А.С. Механізми державного регулювання підприємницької діяльності в Україні [Текст] / А. С. Безугла // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №6. – С. 89-92.

2. 338.242.4
Б75 Бодров, В.Г. Державне регулювання економіки та економічна політика [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич за ред. В. Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2010. – 520с. – (Альма-матер).

3. 334
В49 Виноградська, А.М. Основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. / А. М. Виноградська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Кондор, 2008. – 544с. – [Рекомендовано МОН України].

4. 339.3
В49 Виноградська, А.М. Технологія комерційного підприємництва [Текст] : навч. посіб. / А. М. Виноградська. – К. : ЦНЛ, 2006. – 780с. – [Рекомендовано МОН України].

5.
Височин, І. Державне регулювання торговельної діяльності в Україні та світі: порівняльний аналіз [Текст] / І. Височин // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – №3. – С. 11-23.

6.
Добровольська, В. Деякі питання щодо непрямих (економічних) методів державного регулювання підприємницької діяльності [Текст] / В. Добровольська // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №5. – С. 49-52.

7. Кавун, О.О. Підприємницькі мережі у роздрібній торгівлі України: сутність, класифікація і перспективи формування [Текст] / О. О. Кавун // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 97-100.

8. 34(477)
К23 Карлін, М.І. Підприємницьке право [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін, А. В. Носалюк. – К. : Кондор, 2008. – 356с.


9. 334
К56 Коваль, З.О. Підприємництво і менеджмент [Текст] : навч. посіб. / З. О. Коваль, О. І. Тивончук. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 172с.

10. 338.242.4
К56 Ковтун, О.І. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / О. І. Ковтун. – Л. : Новий світ - 2000, 2010. – 429с. – (Вища освіта в Україні).

11. 338.242.4
К56 Ковтун, О.І. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / О. І. Ковтун. – 2-ге вид., випр. – Л. : Новий світ - 2000, 2010. – 337с. – (Вища освіта в Україні).

12. 339.3
К63 Комерційна діяльність [Текст] : підручник / за ред. В.В. Апопія. – 2-ге вид., переробл., доповн. – К. : Знання, 2008. – 558с. – [Допущено МОН України].

13.
Корнецький, А.О. Законодавче регулювання малого підприємництва України [Текст] / А. О. Корнецький // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №6. – С. 77-80.

14. Куцик, П. Сучасний стан та специфіка функціонування оптових торговельних підприємств [Текст] / П. Куцик, М. Вірт // Економіст. – 2011. – №2. – С. 43-45.

15. 339.3
М29 Марцин, В. С. Економіка торгівлі [Текст] : підручник / В. С. Марцин. - К. : Знання, 2006. - 402с.

16.
Мельник, Л.А. Господарський аспект підприємництва та його державне регулювання [Текст] / Л. А. Мельник // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №23. – С. 23-26.

17.
Митропан, С.О. Світовий досвід державного регулювання підприємництва [Текст] / С. О. Митропан // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №4. – С. 163-168.

18. 339.3
О-64 Організація торгівлі [Текст] : підручник / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький [та ін.] за ред. Апопія В.В. - 3-тє вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 632с.

19. 334
П12 Павленко, І.А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України [Текст] : монографія / І. А. Павленко. – К. : КНЕУ, 2007. – 248с.

20. 334
П30 Петрович, Й.М. Створення і функціонування суб`єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Й. М. Петрович, Ю. В. Банах, Л. Я. Слобода за ред. Й.М. Петровича. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 256с.

21.
Покатаєва, О. Методи державного регулювання підприємницької діяльності [Текст] / О. Покатаєва // Економіка та держава. – 2008. – №1. – С. 89-91.

22.
Саніахметова, Н. Поняття державного регулювання підприємництва [Текст] / Н. Саніахметова // Українське комерційне право. – 2005. – №6. – С. 10-17.

23. 338.242.4
С79 Стеченко, Д.М. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / Д. М. Стеченко. – 3-тє вид., випр. – К. : Знання, 2007. – 271с.

24.
Хасанова, В. Деякі питання правової регламентації підприємництва у сфері внутрішньої торгівлі України [Текст] / В. Хасанова // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №6. – С. 93-96.

25. 334
Ш69 Шлійко, А.В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг [Текст] : навч. посіб. / А. В. Шлійко. – К. : ЦНЛ, 2008. – 376с.

26. Про державне регулювання відносин у сфері торгівлі : указ Президента України
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/603/95

27. Про підприємництво : Закон України
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/698-12


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики "державне регулювання підприємництва”, «торговельні підприємства»
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету