Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня!Прошу вас допомогти мені підібрати літературу
> для курсової роботи на тему "Формування та використання капіталу підприємства".Дякую!
1.


Добровольська, О.В. Пріоритети формування оборотного капіталу підприємства у нестабільному середовищі [Текст] / О. В. Добровольська // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №8. – С. 45-49.

2.


Дорош, О. Фінансові операції з вкладання капіталу в дочірні підприємства [Текст] / О. Дорош // Університетські наукові записки. – 2009. – №2. – С. 382-387.

3.


Єфіменко, Н.А. Теоретичні засади відтворення якості основного капіталу підприємств [Текст] / Н. А. Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 74-84.

4.
331.108
Ж91
Журавльова, І.В. Управління людським капіталом підприємства [Текст] / І. В. Журавльова, А. В. Кудлай. – Х. : ХНЕУ, 2004. – 284с. – [ Розглянуто питання методологічного й методичного забезпечення процесів формування та розвитку людського капіталу підприємства в умовах постіндустріального суспільства. Викладено теоретико-практичні аспекти формування капіталу та вибору стратегії його розвитку.
Рекомендовано для наукових та практичних працівників, що займаються управлінням персоналу, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.
].

5.


Клименко, С.О. Методичний підхід до визначення потреби в капіталі переробних підприємств АПК [Текст] / С. О. Клименко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №4. – С. 56-59.

6.
658.14/.17
К75
Кочкодан, В.Б. Синтез механізмів управління структурою капіталу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (машинобудування) / В. Б. Кочкодан. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 19с.

7.
658.14/.17
К75
Кочкодан, В.Б. Синтез механізмів управління структурою капіталу підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (машинобудування) / В. Б. Кочкодан. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 218с.

8.
658.14/.17
К20
Капітал, основні та оборотні засоби підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко, В. І. Подвігіна, В. О. Гулевич. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : ЦУЛ, 2008. – 328с.

9.


Кузьмін, О. Фактори створення вартості і передумови капіталізації вітчизняних підприємств машинобудування [Текст] / О. Кузьмін, І. Яремко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №23(606). – С. 119-124.

10.


Кузьмін, О.Є. Концептуальні засади управління інтелектуальним капіталом підприємства [Текст] / О. Є. Кузьмін, О. А. Ліпич // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №11. – С. 137-144.

11.


Куклінова, Т.В. Роль інтелектуального капіталу в розвитку малих і середніх підприємств [Текст] / Т. В. Куклінова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.3. – С. 128-131.

12.


Левчук, Н.І. Формування та використання основного капіталу підприємствами продовольчого комплексу [Текст] / Н. І. Левчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.2. – С. 57-60.

13.
658.14/.17
М20
Малярець, Л.М. Управління процесом росту власного капіталу підприємства [Текст] : монографія / Л. М. Малярець, Н. М. Пономаренко. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 132с.


14.


Матвійчук, Л.О. Теоретичні основи структуризації капіталу підприємства [Текст] / Л. О. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 147-150.

15.
658.14/.17
М33
Матвійчук, Л.О. Формування та оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Л. О. Матвійчук. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 20с.

16.


Мельничук, Л.Ю. Рентабельність власного капіталу як інтегральний показник результативності діяльності підприємств [Текст] / Л. Ю. Мельничук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.4. – С. 41-46.

17.


Никитюк, Т. Вплив рівня невизначеності на динаміку структури капіталу промислових підприємств України [Текст] / Т. Никитюк // Вісник економічної науки України. – 2011. – №2. – С. 133-137.

18.


Обущак, Т. Сучасні тенденції розвитку капіталу торговельних підприєхмств [Текст] / Т. Обущак // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – №8. – С. 3-8.

19.


Пойда-Носик, Н.Н. Оцінка ефективності й оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства [Текст] / Н. Н. Пойда-Носик, Л. В. Петришинець // Фінанси України. – 2010. – №10. – С. 100-112.

20.


Пойда-Носик, Н.Н. Управління вартістю і структурою капіталу підприємства як елемент фінансової безпеки [Текст] / Н. Н. Пойда-Носик, Л. В. Петришинець // Фінанси України. – 2010. – №6. – С. 117-124.

21.


Понну, С.Х. Інкорпоруюче управління на капіталістичних підприємствах: корпоративний менеджмент в умовах глобального капіталу [Текст] / С. Х. Понну // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 301-314.

22.


Салига, К.С. Оптимізація структури капіталу підприємства [Текст] / К. С. Салига, А. А. Писаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №10. – С. 27-29.

23.


Семенов, Г. Оптимізація структури капіталу підприємства [Текст] / Г. Семенов, А. Пелешко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №4. – С. 164-170.

24.


Соломіна, Н.Ю. Методичний підхід до оцінки управління оборотним капіталом підприємств залізничного машинобудування [Текст] / Н. Ю. Соломіна // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №18. – С. 70-74.

25.


Соломіна, Н.Ю. Оцінка управління оборотним капіталом машинобудівних підприємств за інтегральними показниками [Текст] / Н. Ю. Соломіна // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №21. – С. 96-101.

26.


Теліженко, О.М. Прогнозування прибутковості капіталу як передумова формування інвестиційної стратегії промислових підприємств [Текст] / О. М. Теліженко, Ю. О. Мирошниченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №1. – С. 3-5.

27.


Тимощук, Л. Вплив структури капіталу на вартість підприємства [Текст] / Л. Тимощук // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2011. – №7. – С. 20-23.

28.


Чернецька, Ю.А. Формування оптимальної структури капіталу підприємства [Текст] / Ю. А. Чернецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 109-112.

29.


Чубка, О.М. Оцінка методів управління оборотним капіталом промислових підприємств [Текст] / О. М. Чубка, О. М. Рудницька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 440-445.

30.
658.14/.17
Ш35
Швиданенко, Г.О. Управління капіталом підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, Н. В. Шевчук. – К. : КНЕУ, 2007. – 440с. – [Допущено МОН України].

31.


Шевченко, Н.В. Особливості дослідження сутності капіталізації промислових підприємств [Текст] / Н. В. Шевченко // Регіональна економіка. – 2008. – №3. – С. 175-181.

32.


Юхименко, П. Теорії оптимізації структури капіталу підприємства та їх адаптація до українських економічних реалій [Текст] / П. Юхименко, О. Загурський, В. Могилко // Банківська справа. – 2010. – №2-3. – С. 78-85.

33.


Якимов, Ю. Сучасні інформаційні системи в обліку власного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями: аналіз основних функціональних аспектів [Текст] / Ю. Якимов // Економіка та держава. – 2011. – №12. – С. 104-108.

34.

http://books.br.com.ua/18496Капітал – економічна база створення і розвитку підприємства

35.

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/643/2/

Капітал – економічна база створення і розвитку підприємства

36.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Промисловий капітал.....”
37.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка підприємства
...”