Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня, допоможіть із свіжою літературою (десь за останні три роки)для написання НДРС на тему "Сучасні проблеми та тенденції розвитку підприємств, трансформація та реструктуризація". Спеціальність економіка підприємств та підприємництва. Дякую


1.
Андрушків, Б. Управління процесами реструктуризації промислових підприємств в умовах економічних реформ [Текст] / Б. Андрушків, Н. Кирич, О. Погайдак // Вісник економічної науки України. – 2012. – №1. – С. 3-5.

2.
Бабій, І.В. Аналіз стану реструктуризації промислових підприємств Хмельниччини [Текст] / І. В. Бабій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 15-19.

3.
Бабій, І.В. Методи і моделі реструктуризації і стабілізації діяльності підприємств [Текст] / І. В. Бабій // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – С. 84-90.

4. 65
Б12 Бабій, І.В. Організаційно-економічний механізм реструктуризації в антикризовому управлінні підприємством [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / І. В. Бабій. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 249с.

5. 65
Б12 Бабій, І.В. Організаційно-економічний механізм реструктуризації в антикризовому управлінні підприємством [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / І. В. Бабій. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 20с.

6.
Банах, Ю.В. Економічна оцінка підприємства з метою подальшої реструктуризації [Текст] / Ю. В. Банах, І. І. Коркуна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 170-174.

7.
Березівський, П. Трансформаційні процеси в розвитку сільськогосподарських підприємств регіону [Текст] / П. Березівський // Економіка АПК. – 2011. – №4. – С. 93-99.

8.
Боровєцкі, Р. Трансформація підприємств в умовах нової економіки [Текст] / Р. Боровєцкі // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2008. – №4. – С. 32-39.

9.
Влодарчак, Т.В. Розробка плану реструктуризації підприємства [Текст] / Т. В. Влодарчак // Проблеми науки. – 2011. – №8. – С. 31-36.

10.
Вятрович, О. Реструктуризація як важливий спосіб забезпечення життєдіяльності підприємства [Текст] / О. Вятрович // Економіст. – 2011. – №7. – С. 40-42.

11.
Галуза, С. Соціально-господарська відповідальність підприємств в умовах трансформаційної економіки [Текст] / С. Галуза, О. Ворона // Вісник економічної науки України. – 2011. – №1. – С. 33-40.

12. 658
Г44 Гетьман, О.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2010. – 488с.

13.
Гордієнко, Л.Ю. Застосування інноваційних технологій при управлінні трансформаційними процесами на підприємстві [Текст] / Л. Ю. Гордієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3, Т.1. – С. 179-183.

14.
Грибик, І.І. Інноваційні аспекти адаптації вітчизняних підприємств в умовах системної трансформації [Текст] / І. І. Грибик, В. І. Костевко, О. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.2. – С. 138-143.

15. 658
Г85 Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦНЛ, 2010. – 304с.

16. 65
Г85 Гриньова, В.М. Процес підготовки реструктуризації підприємств машинобудування: організація управління [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, М. В. Новікова. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 240с.

17.
Гриценко, Л.Л. Підходи до класифікації форм і видів реструктуризації підприємств [Текст] / Л. Л. Гриценко, О. В. Ісаєва // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С. 111-116.

18. 658
Е45 Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посіб. / Й. С. Ситник, Л. Р. Струтинська, Т. В. Склярук, М. В. Гербут. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 244с.

19.
Ігнатьєва, І.А. Нові парадигми стратегічного управління промисловими підприємствами в умовах ринкових трансформацій [Текст] / І. А. Ігнатьєва, Р. В. Янковой // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 157-163.

20. 30.341.1
І-44 Ілляшенко, С.М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми : Університетська книга, 2012. – 281с.

21. 330.341.1
І-66 Інноваційний розвиток підприємств за умов ринку: аналіз та оцінки [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, А. В. Череп, Л. Г. Олейнікова, О. Г. Череп. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 444с. – [Існує електронна копія]. –

22.
Йохна, М.А. Тенденції та ефективність техніко-технологічного розвитку промислових підприємств України [Текст] / М. А. Йохна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 228-233.

23.
Крапко, О. Основні ризики при проведенні реструктуризації підприємства [Текст] / О. Крапко // Економіка та держава. – 2011. – №12. – С. 93-95.

24.
Кривов`язюк, І. Антикризове управління як визначальна передумова розвитку сучасного підприємства [Текст] / І. Кривов`язюк // Економіка та держава. – 2011. – №12. – С. 43-47.

25.
Мазур, В. Трансформація економічного розвитку промислових підприємств України та їхня інтеграція в європейський простір [Текст] / В. Мазур, Н. Мазур // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-1. – С. 146-153.

26. 65
Н19 Назарова, Г.В. Управління розвитком діяльності промислових підприємств [Текст] : монографія / Г. В. Назарова, О. В. Іванісов, О. Ф. Доровський. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 240с.

27.
Ніколайчук, М.В. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств [Текст] / М. В. Ніколайчук, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.3. – С. 16-19.

28.
Окландер, М. Трансформація системи поставок промислових підприємств [Текст] / М. Окландер, Н. Меджибовська // Економіка України. – 2011. – №11. – С. 20-29.

29.
Окунєва, О.В. Моделі сучасного розвитку вітчизняних торговельно-посередницьких підприємств [Текст] / О. В. Окунєва // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №3-4. – С. 59-63.

30.
Петрович, Й. Основні аспекти адаптації машинобудівних підприємств до змін зовнішнього середовища в умовах ринкових трансформацій [Текст] / Й. Петрович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №14(649). – С. 228-234.

31.
Піхур, І.В. Оцінка сучасного стану розвитку підприємств промисловості України [Текст] / І. В. Піхур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 244-247.

32.
Полянська, А.С. Дослідження чинників зовнішнього середовища як необхідна умова розвитку підприємств в сучасних умовах [Текст] / А. С. Полянська, Т. М. Орищин // Регіональна економіка. – 2010. – №2. – С. 39-47.

33.
Семенченко, Н. Стратегія реструктуризації українських підприємств [Текст] / Н. Семенченко // Економіка та держава. – 2009. – №12. – С. 25-28.

34.
Семенченко, Н.В. Проблеми реструктуризації великих підприємств [Текст] / Н. В. Семенченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №20. – С. 23-26.

35.
Семенченко, Н.В. Світові тенденції реструктуризації підприємств в умовах глобалізації [Текст] / Н. В. Семенченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №15. – С. 27-30.

36.
Слободчикова, О.А. Інноваційна реструктуризація промислових підприємств: сутність та особливості реалізації [Текст] / О. А. Слободчикова // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №17. – С. 20-23.

37. 658
С76 Стадник, В.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 327с. – [Існує електронна копія]. –

38.
Сухораб, В.П. Тенденція розвитку та система регулювання інноваційної діяльності підприємств [Текст] / В. П. Сухораб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т3. – С. 124-127.

39.
Федорук, В. Принципи і механізми сучасної економічної державної політики щодо реструктуризації державних підприємств [Текст] / В. Федорук // Економіка та держава. – 2011. – №11. – С. 128-130.

40.
Чорна, М. Трансформація підходів до визначення джерел формування конкурентних переваг підприємства [Текст] / М. Чорна // Вісник економічної науки України. – 2009. – №1(15). – С. 184-186.

41. 658
Ш33 Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с.

42.
Янковой, Р.В. Наукові підходи до формування стратегії промислових підприємств в умовах ринкових трансформацій [Текст] / Р. В. Янковой, В. М. Проценко, О. Ю. Євлах // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №1. – С. 148-152.


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету.

Для пошуку правових документів радимо Вам звертатись до повнотекстової БД «Ліга : Закон» (6 поверх НБ ХНУ) або до БД “Законодавство України” (веб-сайт Верховної Ради України) за адресою http://zakon.rada.gov.ua/