Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможть знайти літературу на тему: Внутрішньофірмове планування: значення, необхідність, основні принципи.

1. 334.75
А47 Алексеева, М.М. Планирование деятельности фирмы [Текст] : учеб.-метод. пособие / М. М. Алексеева. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 248с.

2. 334.75
Б94 Бухалков, М.И. Внутрифирменное планирование [Текст] : учебник / М. И. Бухалков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 400с.

3.
Винслав, Ю. Планирование развития интегрированных корпоративных структур (материалы к лекциям и семинарам) [Текст] / Ю. Винслав // Российский экономический журнал. – 2003. – №8. – С. 72-80.

4.
Вільчинська, С.Б. Значення забезпечення гнучкого внутріфірмового планування діяльності малих підприємств [Текст] / С. Б. Вільчинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 155-157. – [В статті розглянуто питання значення забезпечення гнучкого внутріфірмового планування діяльності малих підприємств, окреслено напрями його забезпечення.].

5. 334.02
Д64 Должанський, І.З. Бізнес-план: технологія розробки [Текст] : навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 384с.

6.
Доманин, А.Б. Проблемы планирования внутри фирмы в современных условиях [Текст] / А. Б. Доманин // Вестник машиностроения. – 2004. – №4. – С. 57 - 62. – [Предложены методы и средства повышения эффективности плановой работы в организации с использованием нормативной модели].

7. 658
З-24 Залуцький, І.Р. Планування і діагностика діяльності підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Залуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 320с.

8.
Капелюх, Л.О. Роль стратегічного планування у забезпеченні виживання на ринку новоствореної фірми [Текст] / Л. О. Капелюх // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 177-181. –

9. 334.02
К95 Кучеренко, В.Р. Бізнес-планування фірми [Текст] : навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. – К. : Знання, 2006. – 423с. –

10.
Мурашов, О.В. О месте и роли бюджетирования в системе внутрифирменного планирования [Текст] / О. В. Мурашов, Ю. Д. Костин // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 52-57. – [У статті викладені різноманітні підходи до розуміння ролі та міста бюджетування в системі внутріфірмового планування на підприємствах електроенергетики.].

11.
Норкіна, О.М. Сучасні методичні підходи до формування системи внутріфірмового планування [Текст] / О. М. Норкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 41-45.

12.
Планирование в управлении организацией [Текст] // Контроль. – 2011. – №7-8. – С. 60-74.

13.
Позова, С. На пути к цели [Текст] / С. Позова // Управление компанией (укр.изд.). – 2009. – №12. – С. 44-49. – [Пример планирования и контроля выполнения плана в компании].

14. 658
С46 Скубій, О.Л. Організація і методи внутрішньофірмового планування беззбитковості діяльності підприємства (на прикладі підпр., що спеціалізуються) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка підприємництва і організація виробництва / О. Л. Скубій. – Тернопіль : Тернопільська академія нар. господарства, 2000. – 19с.

15. 005
С76 Стадник, В. В. Менеджмент [Текст] : підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. - 2-ге вид., вип., доповн. - К. : Академвидав, 2007. - 472с. - (Альма Матер). –

16.
Таран, В.А. Искусство внутрифирменного управления : сложности и перспективы российского менедждмента [Текст] / В. А. Таран // Машиностроитель. – 2006. – №10. – С. 2-9.

17. 658
Т19 Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : практикум; навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – К. : Кондор, 2009. – 266с.

18.
Томашевская, М.В. Совершенствование внутрифирменного планирования на предприятиях [Текст] / М. В. Томашевская, Г. И. Архипов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 79-82.

19. 336
Ф59 Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / за ред. Г.Г. Кірейцева. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К. : ЦНЛ, 2004. – 531с.

20.
Хорошилова, О. Анализ и тенденции развития моделей внутрифирменного планирования [Текст] / О. Хорошилова // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №10. – С. 70-78.

21. 658
Ш33 Швайка, Л.А. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Швайка. – 4-те вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 268с.

22. 658
Я85 Ястремська, О.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. М. Ястремська, К. В. Яковенко, О. О. Ястремська. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 172с.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики «фірми», «економіка фірми»