Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему: "Методики оцінки та розрахунку потенціалу підприємства". Дякую!

1.
658.14/.17
А79
Арапов, О.С. Оцінювання інвестиційного поетнціалу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. С. Арапов. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 20с.

2.
334
П80
Производственно-экономический потенциал и деловая активность субьектов предпринимательской деятельности [Текст] : монография / А. Н. Асаул, М. П. Войнаренко, С. Я. Князев, Т. Г. Рзаева под ред. А.Н. Асаула. – СПб. : АНО ИПЭВ, 2011. – 312с. – (Экономическое возрождение России).

3.


Васильківський, Д.М. Формування стратегічних рішень щодо управління процесом підвищення економічного потенціалу підприємства [Текст] / Д. М. Васильківський // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №4. – С. 162-167.

4.


Верхоглядова, Н. Методики оцінювання економічного потенціалу підприємства [Текст] / Н. Верхоглядова, Г. Макарова // Держава та регіони. – 2011. – №5. – С. 119-122.

5.


Головач, Т.В. Діагностика та планування результативності діяльності підприємства на підставі оцінювання його потенціалу [Текст] / Т. В. Головач, А. Б. Грушевицька, В. В. Швид // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 235-240.

6.
658.7/.8
Г83
Григор`єва, Л.В. Формування маркетингового потенціалу промислових підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Л. В. Григор`єва. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 208с. – [Існує електронна копія].

7.


Жилінськак, Л. Напрями підвищення ефенктивності використання економічного потенціалу підприємства [Текст] / Л. Жилінськак // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 116-123.

8.
338(4/.9)
З-12
Заблоцький, Б.Ф. Національна економіка [Електронний ресурс] : підручник / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 582с.

9.
658
І-20
Іванов, В.Б. Потенціал підприємства [Текст] : наук.-метод. посіб. / В. Б. Іванов, О. М. Кохась, С. М. Хмелевський. – К. : Кондор, 2009. – 300с. 

10.


Карапейчик, И.Н. О состоятельности ресурсного подхода к определению потенциалов предприятия [Текст] / И. Н. Карапейчик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 148-153.

11.
658
К68
Коробейников, О.П. Экономика предприятия [Електронний ресурс] : учеб. пособие / О. П. Коробейников, Д. В. Хавин, В. В. Ноздрин. – Нижний Новгород : НГАСУ, 2003. – 229с.

12.
658
Е45
Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Лук`янова, Н. І. Майорова, В. В. Швид за заг. ред. Т.Ф. Косянчук. – Л. : Новий Світ-2000, 2009. – 452с. 
Рекомендовано МОН України].

13.


Максименко, І.О. Економічний потенціал підприємства: структура та оцінка [Текст] / І. О. Максименко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 163-167.

14.


Маслак, О.І. Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства [Текст] / О. І. Маслак, Л. А. Квятковська // Регіональна економіка. – 2012. – №1. – С. 91-97.

15.
65
Н19
Назарова, Г.В. Управління розвитком діяльності промислових підприємств [Текст] : монографія / Г. В. Назарова, О. В. Іванісов, О. Ф. Доровський. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 240с.сті промислового підприємства.].

16.


Педченко, Н.С. Принцип толерантності при оптимізації потенціалу підприємства [Текст] / Н. С. Педченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 37-39.

17.


Сабадирьова, А.Л. Організаційні основи інформаційної системи оцінки потенціалу промислового підприємства [Текст] / А. Л. Сабадирьова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 303-307. 

18.
658
Е45
Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посіб. / Й. С. Ситник, Л. Р. Струтинська, Т. В. Склярук, М. В. Гербут. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 244с. 

19.


Столяр, А. Підходи до оцінки економічного потенціалу підприємства [Текст] / А. Столяр, А. Грушевицька // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 119-121.

20.


Сугак, І.С. Теоретичні підходи у визначенні потенціалу підприємства [Текст] / І. С. Сугак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 164-167.

21.


Чевганова, В.Я. Науково-теоретичні підходи до формування та оцінювання потенціалу підприємств в Україні [Текст] / В. Я. Чевганова, Г. А. Жучкова, І. В. Міняйленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 7-12.

22.
658
Ш42
Шелест, Є.О. Механізм формування та використання експортного потенціалу машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Є. О. Шелест. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 20с.

23.


Яковенко, О.В. Оцінка використання потенціалу підприємств цукрової галузі Хмельницької області [Текст] / О. В. Яковенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 127-131.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економічний потенціал підприємства,” “Економіка підприємства.”

http://studbase.com/manuals/43/62 Методики оцінки трудового потенціалу підприємства

http://ebooktime.net/book_262_glava_26_4.7.Методика вартісної оцінки складових елементів потенціалу підприємства при його формуванні

http://ebooktime.net/book_261_glava_61 Оцінка потенціалу підприємства

http://www.confcontact.com/20110629/8_bilash.php Білаш Т.В. Вибір методу оцінки потенціалу підприємства