Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня!Мені потрібна література для написання курсової на тему:"Сучасні форми, методи та технології роздрібної торгівлі".Дуже дякую!


1.
Азарян, О. Генезис трансформації роздрібної торгівлі в Україні та формування сучасної парадигми її розвитку [Текст] / О. Азарян, В. Соболєв // Маркетинг в Україні. – 2009. – №5. – С. 34-37.

2. Голошурова, Н. Роздрібна торговельна мережа України: стан і тенденції розвитку [Текст] / Н. Голошурова // Економіка України. – 2008. – №9. – С. 74-85.

3.
Кавун, О. Світова роздрібна торгівля продовольчими товарами: сучасні тенденції розвитку і прогнозовані зміни [Текст] / О. Кавун // Економіка та держава. – 2010. – №11. – С. 25-29.

4. Кавун, О.О. Основні особливості та перспективи розвитку роздрібної торгівлі України в умовах глобалізації світової економіки [Текст] / О. О. Кавун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.1. – С. 211-214. –

5. Кавун, О.О. Підприємницькі мережі у роздрібній торгівлі України: сутність, класифікація і перспективи формування [Текст] / О. О. Кавун // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 97-100.

6. 339.138
Б61 Біловодська, О.А. Маркетингова політика розподілу [Текст] : навч. посіб. / О. А. Біловодська. – К. : Знання, 2011. – 495с.

7.
Височин, І. Теоретичні аспекти планування товарообороту підприємства роздрібної торгівлі [Текст] / І. Височин // Економіка та держава. – 2012. – №5. – С. 17-20.

8. 338(477)
П78 Вознюк, Ю. Основні тенденції розвитку підприємств роздрібної торгівлі Хмельницької області [Текст] / Ю. Вознюк, С. Ковальчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 97-99.

9.
Гелей, Л.О. Управління процесами у роздрібній торгівлі: вимоги до інструментарію підтримки управлінських рішень [Текст] / Л. О. Гелей // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 265-268.

10.
Граковський, Ю. Організаційно-правові питання торговельної діяльності: оптова і роздрібна торгівля [Текст] / Ю. Граковський // Вісник податкової служби України. – 2012. – №9-10. – С. 56-64. – [Вкладка].

11.
Грищенко, І.М. Комерційна діяльність у роздрібній торгівлі [Текст] / І. М. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №3. – С. 103-107.

12.
Довгаль, А.П. Детермінантна модель конкурентоспроможності підприємства роздрібної торгівлі - суб`єкта відносин соціального партнерства [Текст] / А. П. Довгаль // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №4. – С. 69-71.

13.
Жуковська, В.М. Методологічні засади виміру репутаційної активності роздрібних торговельних мереж [Текст] / В. М. Жуковська, Г. О. Бондар // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 273-277. –

14.
Корсак, В.І. Теоретичні аспекти розвитку роздрібних торговельних організацій та їх значення для регіональної економіки [Текст] / В. І. Корсак // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №5-6. – С. 67-70.

15.
Криган, Р.В. Особливості розвитку роздрібної торгівлі на регіональному рівні [Текст] / Р. В. Криган, Т. Ф. Футало // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4, Т.1. – С. 174-179. –

16.
Лігоненко, Л. Роздрібна торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі [Текст] / Л. Лігоненко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2005. – №6. – С. 12-22.

17. 339.138
М26 Маркетингова політика розподілу [Текст] : курс лекцій спец. 7.050108 "Маркетинг" Інституту заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання. – Суми : СумДУ, 2008. – 191с.

18. 339.3
М29 Марцин, В.С. Економіка торгівлі [Текст] : підручник / В. С. Марцин. – К. : Знання, 2006. – 402с.

19. 339.3
О-64 Організація торгівлі [Текст] : підручник / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький [та ін.] за ред. Апопія В.В. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 632с.

20. 339.3
О-64 Організація торгівлі [Текст] : підручник / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький [та ін.] за ред. Апопія В.В. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 632с.

21.
Писаренко, В. Особливості роздрібної торгівлі плодоовочевою продукцією [Текст] / В. Писаренко // Економіка АПК. – 2009. – №11. – С. 110-113.

22. 34(477)
П58 Попов, А.А. Торговое право [Текст] : учеб. пособие / А. А. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Х. : "Бурун и К", 2005. – 288с.

23.
Правила роздрібної торгівлі [Текст] // Податки та бухгалтерський облік.Додаток до газети"Податки та бухоблік". – 2006. – №9. – 134. – [Нормативна база].

24.
Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами [Текст] // Податки та бухгалтерський облік.Додаток до газети"Податки та бухоблік". – 2010. – №9. – С. 3-76.

25.
Сайко, В.В. Аналіз рівня попиту і планування товарних запасів у роздрібній торгівлі [Текст] / В. В. Сайко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 90-92. – [Обґрунтована необхідність організації контролю рівня попиту на товари в рамках програмних засобів, які використовуються у роздрібній торгівлі. Запропоновано методику автоматизованого планування товарних запасів і структурної оптимізації конкретних поставок товарів. Методика програмно реалізована та використовується на торгових підприємствах.].

26. 65
Т85 Тупчій, Ю.І. Оцінка конкурентноспроможності підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.07.05 - економіка торгівлі та послуг / Ю. І. Тупчій. – Х. : ХДУХТ, 2006. – 19с.

27.
Філіпішина, Л. Комплексна система оцінки цінової політики підприємств роздрібної торгівлі [Текст] / Л. Філіпішина // Вісник економічної науки України. – 2009. – №2. – С. 156-160.

28. 338.5
Ф53 Філіпішина, Л.М. Формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. е.н.; спец. 08.06. 05 - економіка торгівлі та послуг / Л. М. Філіпішина. – Х. : ХДУХТ, 2006. – 20с.

29.
Чорна, Л. Формування стратегій ціноутворення на підприємствах роздрібної торгівлі [Текст] / Л. Чорна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – №6. – С. 33-41.

30. 339.3
Ч-75 Чорний, А.Ю. Статистичне оцінювання якості обслуговування у роздрібній торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.03.01 - статистика / А. Ю. Чорний. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2005. – 20с.

31. 338.5
Ш87 Шталь, Т.В. Комплексна оцінка ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. е. н.; спец. 08.07.05 - економіка торгівлі та послуг / Т. В. Шталь. – Х. : ХДУХТ, 2006. – 18с.

О.Ю. Масленніков , Б.А. Кручковський
Проблеми і перспективи розвитку роздрібної торгівлі в Україні в умовах ринкових перетворень
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_2/220_Maslennikow_20_2.pdf
Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ роздрібна торгівля”
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету