Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть, будь ласка, знайти літературу по данній темі "Історія становлення і розвитку університетської ідеї". Дякую!!!


1. Вільчинський, Ю. Ідея університету і чергові завдання державної політики в сфері вищої освіти [Текст] / Ю. Вільчинський // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №4. – С. 63-66.

2. Вільчинський, Ю. Ідея університету і чергові завдання державної політики в сфері вищої освіти [Текст] / Ю. Вільчинський // Сучасність. – 2006. – №1. – С. 104-112.

3. 378
В54 Вітвицька, С.С. Основи педагогіки вищої школи [Текст] : підруч. за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С. С. Вітвицька. – К. : ЦНЛ, 2006. – 384с. – [Затверджено МОН України].

4. 378
Г94 Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти [Текст] : монографія. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 333с. –

5.
Дем`яненко, Н. Світова інтерпретація ідеї університету: методологія, теорія, досвід реалізації [Текст] / Н. Дем`яненко // Вища освіта України. – 2009. – №1. – С. 60-67. – [Історія вищої освіти].

6.
Дем`яненко, Н. Світова інтерпретація ідеї університету: методологія, теорія, досвід реалізації [Текст] / Н. Дем`яненко // Рідна школа. – 2008. – №11. – С.63-66.

7.
Жилінська, О. Університет: генеза ідеї та трансформація діяльності від класичної до інноваційної моделі [Текст] / О. Жилінська // Вища школа. – 2011. – №10. – С. 82-94.

8. 37
І-90 Історія української школи і педагогіки [Текст] : хрестоматія / уклад. О.О. Любар; за ред. В.Г. Кременя. – К. : Знання, 2005. – 767с.

9.
Кліменко, В. Університет — факультет — кафедра — студент [Текст] / В. Кліменко // Вища школа. – 2011. – №5-6. – С. 91-99. – [Історія вищої освіти].

10. 378
К89 Кузьмінський, А.І. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486с. – (Вища освіта ХХІ століття). –

11.
Кулаков, А. Ідея університету: неочевидні очевидності [Текст] / А. Кулаков // Філософська думка. – 2004. – №4. – С.91-106.

12.
Курбатов, С. Між ідеологемою і панацеєю: концепція університету світового класу [Текст] / С. Курбатов, А. Кашин // Дзеркало тижня. – 2009. – №45. – С. 13. – [Третя міжнародна конференція з питань створення університету світового класу (World-Class University) пройшла в Шанхаї (КНР)].

13.
Лукашенко, А. Античне уявлення про вищу освіту та університет [Текст] / А. Лукашенко // Історичний журнал. – 2010. – №1-3. – С. 246-255.

14.
Медведев, І. Ідея класичного університету: динаміка ціннісних орієнтацій в контексті державного управління [Текст] / І. Медведев // Економіка та держава. – 2010. – №9. – С. 77-82.

15.
Медведев, І.А. Ідея університету: тлумачення терміна в контексті державного управління [Текст] / І. А. Медведев // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №8. – С. 86-89.

16.
Медведєв, І.А. Вплив державного управління на ідею університету в контексті реалізації концепції сталого економічного розвитку в Україні [Текст] / І. А. Медведєв // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №23. – С. 104-112.

17.
Медведєв, І.А. Ідея університету як генератора випереджальної системи цінностей: узгодження глобалізації та державно-національних інтересів [Текст] / І. А. Медведєв // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №17. – С. 83-87.

18.
Медведєв, І.А. Інвестиційний вплив на розвиток ідеї сучасних університетів у контексті реалізації державно-управлінських процесів [Текст] / І. А. Медведєв // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №13. – С. 7-12.

19.
Медведєв, І.А. Свобода, творчість, активність як складові ідеї університету з позицій державного управління інвестиціями в людський капітал [Текст] / І. А. Медведєв // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №15. – С. 12-17.

20. 37
М42 Медвідь, Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні [Текст] / Л. А. Медвідь. – К. : Вікар, 2004. – 335с. –

21.
Мірошниченко, Г. Вплив видатних педагогічних персоналій на розвиток університетської освіти у другій половині XIX ст. [Текст] / Г. Мірошниченко // Вища школа. – 2012. – №2. – С. 94-101.

22. 37
М74 Модзалевский, Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших времён [Текст] : учеб. пособие. Ч.2 / Л. Н. Модзалевский. – СПб. : Алетейя, 2000. – 496с. – (Библиотека русской педагогики).

23.
Мынбаева, А.К. Исторические предпосылки разработки теории научной деятельности высшей школы [Текст] / А. К. Мынбаева // Alma mater. – 2011. – №4. – С. 25-31.

24.
Руот, В. Паттерны. История европейского университета [Текст] / В. Руот // Alma mater. – 2007. – №8. – С. 43-46.

25.
Симчич, М. Ідея університету і національна держава [Текст] / М. Симчич // Філософська думка. – 2004. – №4. – С.107-111.

26. 37
С40 Сірополко, С. Історія освіти в Україні [Текст] / С. Сірополко. – К. : Наукова думка, 2001. – 912с. –

27. 378
Ф56 Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку ХХI століття [Текст] : монографія. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 352с. – (Модернізація вищої освіти: світоглядно-педагогічні проблеми).

28.
Яблонський, В. До історії наукових ступенів та вчених звань [Текст] / В. Яблонський // Освіта і управління. – 2007. – №3-4. – С. 35-44.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ Історія розвитку вищої школи” «Історія виникнення університетів».