Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть, будь ласка, знайти літературу, журнали по темі "Міжнародний туризм"

1. 911.3
Е45 Економічна і соціальна географія світу [Текст] : навч. посіб. / за ред. С. Кузика. – Львів : Світ, 2002. – 672с.

2. 338
З-41 Збірник наукових праць студентів інституту економіки та управління за 2008-2009 н.р. [Текст]. Т.3. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 272с. – [Існує електронна копія].

3. 63
Н34 Науковий вісник НЛТУ України [Текст] : зб. науково-техн. праць. Вип. 21.6 / голов. ред. Ю.Ю. Туниця. – Львів : НЛТУУ, 2011. – 380с. –

4.
Білецька, І. Діловий туризм у контексті розвитку міжнародного туризму [Текст] / І. Білецька // Журнал Європейської економіки. – 2011. – : Т.10№2. – С. 178-187.

5. 338.48
Б72 Бовсуновская, А.Я. География туризма [Текст] : учеб. пособие / А. Я. Бовсуновская. – Донецк : ДИТБ, 2002. – 411с.

6.
Бондаренко, М.П. Проблеми розвитку туристичних ринків [Текст] / М. П. Бондаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 87-91.

7. 339.94
Б86 Бочан, І.О. Глобальна економіка [Текст] : підручник / І. О. Бочан, І. Р. Михасюк. – К. : Знання, 2007. – 403с.

8.
Гарбера, О. Місце міжнародного туризму в системі світового ринку послуг [Текст] / О. Гарбера // Економіка та держава. – 2009. – №12. – С. 54-57.

9.
Димчук, А. Транскордонне співробітництво в туризмі: практика та досвід [Текст] / А. Димчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №95,Ч.2. – С. 80-82.

10.
Заячковська, Г. Розвиток міжнародного туризму в аспекті формування нового світового економічного порядку [Текст] / Г. Заячковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – №5. – С. 71-76.

11.
Заячковська, Г. Міжнародний туризм в Україні: проблеми розвитку та шляхи вирішення [Текст] / Г. Заячковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №4. – С. 129-133.

12.
Зима, А.Г. Развитие международного туризма [Текст] / А. Г. Зима // Економіка розвитку. – 2011. – №4. – С. 19-21.

13. 338.48
З-62 Зима, О.Г. Конспект лекцій "Організація міжнародного туризму" з навчальної дисципліни "Організація туризму" [Текст] / О. Г. Зима, Н. А. Дехтяр. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 240с.

14.
Кобржицький, В.В. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму [Текст] / В. В. Кобржицький, С. І. Ткачук // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №9. – С. 50-54.

15.
Коляда, О.В. Розвиток міжнародного туризму як чинник формування середнього класу в Україні [Текст] / О. В. Коляда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.3. – С. 209-212.

16. 338.46
М21 Мальська, М.П. Просторові системи послуг ( теорія, методологія, практика) [Текст] : монографія / М. П. Мальська. – К. : Знання, 2009. – 363с.

17. 338.48
М21 Мальська, М. Основи туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / М. Мальська, В. Худо, В. Цибух. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім.І .Франка, 2003. – 360с. – [ Розглянуто концептуальні підходи до туристичного бізнесу, менеджменту та маркетингу.
Для студентів та фахівців з туризму.
].

18.
Микитенко, М. Методолгічні питання розрахунку вартості за статтею ``Туристські послуги`` у зовнішньоекономічній діяльності [Текст] / М. Микитенко, М. Лєснікова, К. Пономаренко // Статистика України. – 2010. – №3. – С. 18-22.

19. 339.9
Н73 Новицький, В.Є. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : підручник / В. Є. Новицький. – К. : КНЕУ, 2003. – 948с.

20.
Овчаров, А. Развитие международного туризма: факторы риска [Текст] / А. Овчаров // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – №9. – С. 48-57.

21.
Ореховська, Т. Міжнародний туризм як вектор регіонального розвитку [Текст] / Т. Ореховська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-2. – С. 252-256.

22.
Пинда, Р. Міжнародний туризм та напрями його розвитку в Україні [Текст] / Р. Пинда // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-2. – С. 247-251.

23.
Побоченко, Л. Міжнародний туризм в Україні в системі глобального поділу праці [Текст] / Л. Побоченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №72, Ч.1. – С. 165-170.

24.
Сахарова, Т. Формування каналів збуту в міжнародному турізмі [Текст] / Т. Сахарова // Маркетинг в Україні. – 2010. – №5. – С. 39-42.

25.
Тарасюк, О. Теорія та світовий досвід розвитку міжнародного туризму [Текст] / О. Тарасюк // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 327-330.

26.
Темник, І.О. Стимулювання інституційно-інноваційного розвитку економіки України через реалізацію макропроектів міжнародного туризму [Текст] / І. О. Темник // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №10. – С. 20-23.

27. 338.48
Ф33 Федорченко, В.К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму [Текст] : монографія / В. К. Федорченко. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2004. – 472с. –„

28. 911.3
Ф76 Фоменко, Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Фоменко. – К. : ЦНЛ, 2007. – 312с.

29. 339.92
Ш67 Школа, І.М. Міжнародні економічні відносини [Текст] : підручник / І. М. Школа, В. М. Козменко, О. В. Бабінська за ред. І.М. Школи. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Чернівці : Книги-XXI, 2007. – 544с.