Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Міжнародні фінансово-кредитні організації: СБРР, ЄБРР та їх функції
1. 339.94
С24 Світова економіка [Текст] : підручник / за ред.: А.С. Філіпенка, В.С. Будкіна, О.О. Веклича. – К. : Либідь, 2000. – 582с.

2. 339.7
М43 Международные валютно-кредитные отношения [Текст] : конспект лекций / авт.-сост. Н. Бендина. – М. : Приор, 2001. – 112с. – (В помощь студенту).

3. 339.92
А46 Алекссєєва, Т.І. Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Алекссєєва. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 200с. – [ Розглянуто питання щодо історії та конкретних умов виникнення міжнародних організацій; методів, інструментів, структури й видів їхньої діяльності. Подано характеристику глобальних організацій за галузевою ознакою; наведено сутність регіональних і неурядових економічних організацій.

].

4. 339.7
Б82 Боринець, С.Я. Міжнародні фінанси [Текст] : підручник / С. Я. Боринець. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2006. – 494с. – (Вища освіта XXI століття).


5. 339.7
Б82 Боринець, С.Я. Міжнародні фінанси [Текст] : підручник / С. Я. Боринець. – К. : Знання-Прес, 2002. – 311с.

6. 339.7
Б82 Боринець, С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини [Текст] : підручник / С. Я. Боринець. – 3-є вид., стер. – К. : Знання, 2001. – 305с.

7. 339.92
Г41 Герчикова, И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности [Текст] : учеб. пособие / И. Н. Герчикова. – М. : Из-во "Консалтбанкир", 2002. – 624с.

8.
Єременко, О. Європейський банк реконструкції та розвитку: членський склад і підписний капітал [Текст] / О. Єременко // Вісник Національного банку України. – 2006. – №2. – С. 40-41.

9. 339.7
З-81 Золотов, А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения [Текст] : курс лекций / А. Ф. Золотов. – К. : МАУП, 2001. – 112с. : ил. – [ В предлагаемом курсе лекций приводится информационный материал о валютной системе и ее элементах, конвертируемости валюты, валютном курсе, организации внешнего валютного рынка. Рассматриваются основные условия и формы международных расчетов, международные кредитные отношения.
Для студентов специальностей "Финансы", "Банковское дело" высших учебных заведений и всех, кто интересуется вопросами международных валютио-кредитных отношений.
].

10. 339.92
М74 Мокій, А.І. Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. – К. : ЦУЛ, 2011. – 280с. – [У навчально-методичному посібнику відображені зміст, структура завдання та основні розділи дисципліни «Міжнародні організації». Висвітлюються напрями і форми впливу міжнародних організацій на взаємозв`язки між державами, розглядаються структура, цілі та економічні функції міжнародних організацій, аналізуються проблеми розвитку міжнародних інститутів регулювання взаємовідносин між країнами

Рекомендовано МОН України].

11.
Муніама, К. Європейський банк реконструкції і розвитку в умовах світової економічної кризи [Текст] / К. Муніама // Світ фінансів. – 2010. – №4. – С. 229-237.

12.
Ольшанський, Д.В. Роль ЄБРР у процесі реформування банківських систем країн з перехідною економікою [Текст] / Д. В. Ольшанський // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №47,Ч.1. – С. 186-190.

13. 339.94
С24 Світова економіка [Текст] : підручник / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. О. Веклич, С. Д. Годун. – 2-ге вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 582с.

14.
Філонова, І. Банк розвитку як запорука економічного зростання в Україні [Текст] / І. Філонова // Вісник Національного банку України. – 2010. – №11. – С. 33-36.

15. 339.92
Ц58 Циганкова, Т.М. Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Циганкова, Т. Ф. Гордєєва. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2001. – 340с.

16. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/745/91/Європейський банк реконструкції та розвитку

17. http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,152/id,5515/ Міжнародні фінансово-кредитні організації

18. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Організація та інші типи об`єднання (співробітництва)//Європейський банк реконструкції та розвитку=ЄБРР=EBRD.....”

Уточніть, будь ласка СБРР- ?