Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Будь-ласка, допоможіть з пошуком інформації:
> Функціонування провідних університетів Франції та Німеччини.

1.
Бехман, Г. Изменения в научно-исследовательском ландшафте Германии: новая роль исследовательских университетов [Текст] / Г. Бехман, В. Горохов // Высшее образование сегодня. – 2010. – №1. – С. 34-43.

2.
Боде, К. "В Германии плохих университетов нет" [Текст] / К. Боде // Обучение за рубежом. – 2005. – №12. – С. 33.

3.
Васюк, О. Реформування вищої освіти в Німеччині [Текст] / О. Васюк // Вісник книжкової палати. – 2006. – №4. – С.48-50. – [Сучасний стан реформування, законодавчого забезпечення, реалізації положень Болонського процесу тощо].

4. 378
В54 Вітвицька, С.С. Основи педагогіки вищої школи [Текст] : підруч. за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С. С. Вітвицька. – К. : ЦНЛ, 2006. – 384с. – [Затверджено МОН України].

5. 37
Г16 Галус, О.М. Порівняльна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / О. М. Галус, Л. М. Шапошнікова. – К. : Вища школа, 2006. – 215с. – [Висвітлено сутність, функції, завдання, історичні періоди розвитку порівняльної педагогіки в системі педагогічної науки та інших галузях знань. Проаналізовано розвиток дошкільної, шкільної, професійно-технічної, вищої освіти та освіти дорослих у провідних країнах світу. Розкрито основні напрями модернізації шкільної освіти, підвищення ефективності навчання, особливості соціалізації особистості в сучасних освітніх системах.
Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів.
Рекомендовано МОН УКраїни ].

6.
Глайссер, О.Ю. Вузы Германии: нагрузка и зарплата [Текст] / О. Ю. Глайссер // Alma mater. – 2010. – №4. – С. 61-67.

7.
Глайсснер, О.Ю. Из практики применения системы кредитных единиц в вузах Германии [Текст] / О. Ю. Глайсснер // Alma mater. – 2009. – №6. – С. 57-64.

8.
Демченко, Д. На берлинской мостовой [Текст] / Д. Демченко // Бизнес. – 2008. – №48. – С. 74-76. – [Особенности высшего образования в Германии].

9.
Коваль, Т. Вища освіта сучасної Німеччини в умовах політичних і технологічних модернізацій [Текст] / Т. Коваль // Вища освіта України. – 2007. – №4. – С. 95-102.

10.
Коваль, Т. Із сучасного німецького досвіду реформування вищої освіти [Текст] / Т. Коваль // Рідна школа. – 2007. – №7-8. – С. 72-75.

11. 37
К78 Кравець, В.П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття [Текст] : навч. посіб. / В. П. Кравець. – Тернопіль, 1996. – 290с.

12.
Кудін, А. Особливості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ФРН [Текст] / А. Кудін, З. Логвін, О. Клименко // Вища школа. – 2006. – №4. – С. 51-58.

13.
Монастырская, Т. Реализация идей Болонского процесса в Германии: дискуссии и реальность [Текст] / Т. Монастырская // Высшее образование сегодня. – 2008. – №4. – С. 10-14.

14. 378
О-70 Ортинський, В.Л. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Ортинський. – К. : ЦУЛ, 2009. – 472с. – [Рекомендовано МОН України].

15.
Павлюк, С. Зовнішні впливи і модернізація підготовки кадрів вищою школою Німеччини [Текст] / С. Павлюк // Вища освіта України. – 2012. – №2. – С. 92-97.

16. 378
П24 Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / за ред. З.Н. Курлянд. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 495с. – [Рекомендовано МОН України].

17. 378
П24 Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. С. Семенова, І. О. Бартєнєва за ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Знання, 2005. – 399с. –

18.
Рейтинг университетов Германии [Текст] // Заграница. – 2006. – № 25. – С. 13.

19.
Рывчин, Ю. И вечные французы [Текст] / Ю. Рывчин // Обучение за рубежом. – 2004. – №1. – С.56-58. – [Обучение во Франции. Обучение в Сорбонне].

20.
Семенова, Ю.И. Рынок и государство в политике в области высшего образования во Франции [Текст] / Ю. И. Семенова // Высшее образование сегодня. – 2011. – №5. – С. 37-42.

21.
Символ классического образования [Текст] // Золотая энциклопедия современности: Золотая фортуна. – 2004. – №1. – С.418-419. – [Университет Сорбонны. Система образования во Франции (на рус., англ. языках)].

22. 378
Т88 Туркот, Т.І. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Туркот. – К. : Кондор, 2011. – 628с.

23. 378
Ф68 Фіцула, М.М. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – 2-ге вид. доповн. – К. : Академвидав, 2010. – 456с. – (Альма-матер).

24.
Хюфнер, К. Управління та фінансування вищої освіти в Німеччині [Текст] / К. Хюфнер // Вища школа. – 2005. – №6. – С. 97-118.

25.
Шаповалова, Л. Професіоналізація як один із напрямів розвитку сучасної вищої освіти у Франції [Текст] / Л. Шаповалова // Вища школа. – 2010. – №1. – С. 59-70.

26.
Шаповалова, Л. Реформування змісту університетської освіти Франції [Текст] / Л. Шаповалова // Шлях освіти. – 2007. – №4. – С. 28-31.

27.
Шульская, И. Университеты Германии крупным планом [Текст] / И. Шульская // Заграница. – 2006. – № 9. – С. 13.

28.
Ягода, Г. Париж может подождать [Текст] / Г. Ягода // Обучение за рубежом. – 2007. – №4. – С. 46-47. – [Французкие университеты].

29.
Яремчук, Н.Я. Знайомимося з системою освіти в Німеччині [Текст] / Н. Я. Яремчук // Обдарована дитина. – 2007. – №3. – С. 38-44.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “вища школа”, «освіта Франції», «освіта Німеччини», «університети»