Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня, допоможіть будь ласка з підбором літератури за темою:"Механізм формування та реалізації кредитної політики банку"

1.
Бугель, Ю. Реалізація стратегічних цілей кредитної політики як основа концепції формування кредитного портфеля комерційних банків [Текст] / Ю. Бугель // Світ фінансів. – 2012. – №1. – С. 84-93.

2.
Васюренко, О. Оптимізаційне управління кредитним потенціалом банку [Текст] / О. Васюренко, А. Маслова // Банківська справа. – 2011. – №5. – С. 3-11.

3. 336.7
В61 Вовчак, О.Д. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 560с.

4. 336.7
В61 Вовчак, О.Д. Кредит і банківська справа [Текст] : підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564с.

5.
Воробйова, О. Концептуальні засади регіональної кредитно-інвестиційної політики банків [Текст] / О. Воробйова // Світ фінансів. – 2010. – №3. – С. 49-59.

6.
Гребенюк, Л.А. Основи формування кредитних стратегій банку [Текст] / Л. А. Гребенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 208-214.

7.
Гринько, Е. Оценка долгосрочного кредитного потенциала банков Украины [Текст] / Е. Гринько, У. Дремова // Економіка та держава. – 2010. – №12. – С. 146-151.

8. 336.7
Г89 Гроші та кредит [Текст] : підручник / С. К. Реверчук, І. Г. Скоморович, С. М. Лобозинська, Л. І. Дмитриченко за ред. С.К. Реверчука. – К. : Знання, 2011. – 382с.

9. 336.7
Д33 Денисенко, М.П. Гроші та кредит у банківській справі [Текст] : навч. посіб. / М. П. Денисенко. – К. : Алерта, 2004. – 478с.

10.
Дєдик, Т.М. Суть та особливості формування кредитної політики в практичній діяльності комерційних банків [Текст] / Т. М. Дєдик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.3. – С. 118-121.

11.
Дзюбановська, Н. Конкурентне середовище як структурна складова моделювання кредитно-депозитної політики банку [Текст] / Н. Дзюбановська // Світ фінансів. – 2011. – №2. – С. 92-97.

12.
Долінський, Л. Побудова інтегрального кредитного рейтингу банківської системи України [Текст] / Л. Долінський, О. Ковальчук // Вісник Національного банку України. – 2012. – №6. – С. 28-32.

13.
Жукова, Н. Сучасний стан ринку банківських кредитів в Україні [Текст] / Н. Жукова, Н. Зражевська // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №5-6. – С. 54-57.

14. 336.7
І-23 Івасів, Б.С. Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – К. : Кондор, 2008. – 528с.

15.
Карбівничий, І. Оптимізація фінансового забезпечення механізму кредитної політики банку [Текст] / І. Карбівничий // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – №3. – С. 17-22.

16.
Квасницька, Р.С. Теоретичні основи формування та реалізації кредитної політики комерційного банку [Текст] / Р. С. Квасницька, Л. В. Войтюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.1. – С. 96-101.

17. 336.7
К56 Коваленко, В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / В. В. Коваленко. – К. : Знання України, 2006. – 332с.

18. 336.7
К56 Коваленко, Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика [Текст] : навч.посіб / Д. І. Коваленко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 344с.

19.
Корнилюк, Р. Вплив іноземних банків на розвиток кредитного ринку України [Текст] / Р. Корнилюк // Банківська справа. – 2011. – №4. – С. 50-58.

20. 336.7
Л93 Любунь, О.С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. С. Любунь, В. С. Любунь, І. В. Іванець за ред. О.С. Любуня. – К. : ЦНЛ, 2004. – 351с.
].

21.
Мазурок, П. Науково-теоретичні передумови дослідження взаємозв`язку кредитної політики вітчизняних банків із процесами інвестиційного кредитування [Текст] / П. Мазурок, О. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – №7. – С. 17-23.

22. 336.7
М69 Михайленко, В.С. Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навчання / В. С. Михайленко. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Університет Україна, 2006. – 372с. –

23.
Ногас, Р. Кредитна політика як основа стратегії формування кредитного портфеля комерційного банку [Текст] / Р. Ногас // Вісник ТАНГ. – 2004. – №1. – С. 3539.

24.
Пасічник, І. Розробка аналітичного інструментарію оцінки ефективності кредитної політики банку [Текст] / І. Пасічник, В. Вовк // Вісник Національного банку України. – 2008. – №1. – С. 36-39.

25.
Прасолова, С. Особливості формування кредитної політики банків України з довгострокового інвестування [Текст] / С. Прасолова // Вісник Національного банку України. – 2004. – №11. – С. 58-61.

26.
Сидоренко, В. Сучасні підходи до оцінки ефективності кредитного процесу банку [Текст] / В. Сидоренко // Світ фінансів. – 2012. – №1. – С. 78-83.

27.
Хлівний, В. Розвиток банківського кредитування: нові можливості та загрози для економіки України [Текст] / В. Хлівний, Д. Кузьменко // Ринок цінних паперів України. – 2011. – №5-6. – С. 65-70.

28. 336.7
Ц38 Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. О. Папаіка, С. Г. Арбузов, О. Р. Циганов за ред. Т.Д. Косової, О.О. Папаіки. – К. : ЦУЛ, 2011. – 320с. –

29. 336.7
Щ70 Щетинін, А.І. Гроші та кредит [Текст] : підручник / А. І. Щетинін. – 4-ге вид., перероб., та доп. – К. : ЦНЛ, 2010. – 440с.

30. Механізм реалізації інноваційної кредитної політики банку
http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/VUbsNbU/2012_1/12_1_35.pdf

31. Н. І. Волкова, А. В. Гаврікова,
Концепція механізму формування і реалізації інноваційної
кредитної політики банку
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fub/2010_16/15.pdf