Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Тема "Центри відповідальності та їх характеристика" - управлінський облік, дякую

1. 657
А92 Атамас, П.Й. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2009. – 440с. – [Рекомендовано МОН України].

2.
Богацька, Н.М. Сутність управління поточними витратами за центрами відповідальності на торговельному підприємстві [Текст] / Н. М. Богацька, А. О. Левицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 18-22.

3.
Вербовецька, С.Г. Формування центрів відповідальності в системі бюджетування підприємства [Текст] / С. Г. Вербовецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 46-49.

4.
Волк, І.Ф. Управління фінансовими ресурсами за допомогою центрів відповідальності [Текст] / І. Ф. Волк // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 341-344.

5.
Гудима, О. Управлінський облік та оперативний аналіз витрат виробництва за центрами відповідальності на сільськогосподарських підприємствах [Текст] / О. Гудима // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2008. – №6. – С. 79-83.

6.
Корінько, М.Д. Облік за центрами відповідальності при диверсифікації господарської діяльності [Текст] / М. Д. Корінько // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №3. – С. 196-203.

7.
Кравченко, М.О. Центри інвестицій компаній в системі центрів відповідальності менеджерів (узагальнення зарубіжного досвіду) [Текст] / М. О. Кравченко, А. В. Сідоров // Інвестиції : практика та досвід. – 2006. – №3. – С. 24-26. – [Відповідальність менеджера за показники діяльності, які він контролює].

8. 658.14/.17
К89 Кузьмін, О.Є. Бюджетування на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К. : Кондор, 2008. – 464с.

9.
Кулинич, М.Б. Взаємозв`язок центрів витрат і центрів відповідальності в організаційній структурі підприємства [Текст] / М. Б. Кулинич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 155-158.

10.
Левицька, С. Практичні аспекти впровадження управлінського обліку (на прикладі центрів відповідальності "Витрати") [Текст] / С. Левицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №6. – С. 34-44.

11.
Матвієнко, Г. Центри відповідальності у структурі підприємства [Текст] / Г. Матвієнко. – С. 19-20.

12.
Набок, О. Організація оперативного контролінгу в банках за центрами відповідальності [Текст] / О. Набок // Вісник Національного банку України. – 2011. – №7. – С. 46-49.

13. 657
Н27 Нападовська, Л.В. Управлінський облік [Текст] : практикум; навч. посіб. / Л. В. Нападовська, С. Я. Король, О. І. Мазіна за заг. ред. Л.В.Нападовської. – К. : КНТЕУ, 2008. – 300с.

14.
Неманова, Х.Л. Особливості формування системи центрів відповідальності на підприємствах з виробництва і торгівлі [Текст] / Х. Л. Неманова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 25-29.

15.
Олех, Н.Л. Система управління витратами виробництва за центрами відповідальності [Текст] / Н. Л. Олех // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С. 143-150.

16.
Писарев, М. Управління в агрохолдингу за центрами відповідальності [Текст] / М. Писарев // Економіка та держава. – 2005. – №4. – С. 52-55.

17. 657
Р15 Радецька, Л.П. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – К. : Академія, 2007. – 352с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

18.
Семенов, Г.А. Класифікація центрів фінансової відповідальності на підприємстві [Текст] / Г. А. Семенов, Н. В. Таран // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 276-278.

19. 657
Ф59 Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами [Текст] : підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова [та ін.] за ред. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 1042с. –

20.
Яремко, І.Й. Організація обліку витрат на виробництво за центрами відповідальності в будівельних підприємствах [Текст] / І. Й. Яремко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 330-336.


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету