Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи з комп"ютерних технологій економічного аналізу за темою: "Комп`ютерні технології аналізу фінансової стійкості підприємства"

1. 65.012
Е45 Економічний аналіз [Текст] : підручник / за ред. М.Г. Чумаченка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2003. – 556с.

2. 65.012
Е45 Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : Рута, 2003. – 680с.

3. 65.012
Е45 Економічний аналіз [Текст] : зб. наук. праць Тернопільського нац. екон. ун-ту. Вип. 1. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 344с.

4. 336
А72 Антонов, В.М. Фінансовий менеджмент. (Сучасні інформаційні технології) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Антонов, Г. К. Яловий за ред. В.М. Антонова. – К. : ЦНЛ, 2006. – 432с. – [Рекомендовано МОН України].

5. 65.012
Е45 Економічний аналіз [Текст] : виробничі ситуації та ділові ігри / О. П. Антонюк, О. Б. Зайцева, Г. В. Скиба [та ін.] за ред. Б.С. Кругляка. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 408с.

6. 65.012
Б19 Баканов, М.И. Теория экономического анализа [Текст] : учебник / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 416с.

7. 65.012
Б19 Баканов, М.И. Теория экономического анализа [Текст] : учебник / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 416с.

8. 336
Б79 Большаков, С.В. Основы управления финансами [Текст] : учеб. пособие / С. В. Большаков. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. – 368с.

9. 65.012
І-23 Івахненко, В.М. Курс економічного аналізу [Текст] : навч. посiб. / В. М. Івахненко. – К. : Знання-Прес, 2000. – 207с. – (Вища освіта ХХI століття).

10. 65.012
К56 Ковальчук, М.І. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК [Текст] : підручник / М. І. Ковальчук. – К. : КНЕУ, 2005. – 390с.

11. 65.012
К56 Ковбасюк, М.П. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств [Текст] : навч. посiб. / М. П. Ковбасюк. – К. : Скарби, 2001. – 336с. – (Природа економіки).

12.
Козлянченко, О.М. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства при загрозі банкрутства [Текст] / О. М. Козлянченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10. – С. 182-187.

13.
Кузнєцова, Н.В. Інформаційна технологія аналізу фінансових даних на основі інтегрованого методу [Текст] / Н. В. Кузнєцова, П. І. Бідюк // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2011. – №1. – С. 22-33.

14. 004
А43 Любченко, Н.Л. Інформаційне забезпечення управління фінансами підприємства [Текст] / Н. Л. Любченко // Актуальні проблеми комп`ютерних технологій. – 2008. – Т. 2. – С. 12-15.

15.
Пацай, Б.Д. Роль інформаційних технологій в управлінні фінансовими ресурсами підприємств [Текст] / Б. Д. Пацай // Фінанси України. – 2008. – №8. – С. 82-88.

16. 65
П38 Плескач, В.Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах [Текст] : підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К. : Знання, 2011. – 718с. – [Затверджено МОН України].

17. 65.012
П82 Проскурович, О.В. Комп`ютерні технології економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / О. В. Проскурович, В. А. Бойчук. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 310с

18. 65.012
С13 Савицька, Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Савицька. – К. : Знання, 2004. – 654с. – [Існує електронна копія].

19. 65.012
С13 Савицька, Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Савицька. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2005. – 662с. – (Вища освіта ХХІ століття).

20. 330.4
О-75 Основи інформаційних систем [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2001. – 420с.

21.
Скопень, М.М. Автоматизація аналізу фінансових результатів та аудиту фінансової стійкості підприємства на платформі системи управління базами даних «ACCESS» [Текст] / М. М. Скопень, В. А. Лобанова // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №7-8. – С. 58-63.

22. 65.012
Т19 Тарасенко, Н.Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства [Текст] : навч. посiб. / Н. Б. Тарасенко. – 2-е вид., стер. – К. : Алерта, 2003. – 485с.

23. 65.012
Т19 Тарасенко, Н.В. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Н. В. Тарасенко. – 3-є вид., переробл. – Львів : Новий світ-2000, 2004. – 344с.

24. 65.012
Ш65 Шиян, Д.В. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Шиян, Н. І. Строченко. – К. : А.С.К., 2003. – 240с. – (Університетська бібліотека). –

25. 65.012
Ш65 Шиян, Д.В. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Шиян, Н. І. Строченко. – К. : А.С.К., 2005. – 240с. – (