Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Мені потрібна література для реферату з педагогіки за темою "Самовиховання: Суть, умови, етапи".Велике дякую!!!!!!!
1.
159.9
П86
Психолого-педагогічні проблеми на рубежі тисячоліть: саморозвиток особистості [Текст] : зб. наук. праць. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 180с.

2.
37
П24
Педагогічна майстерність [Текст] : хрестоматія; навч. посіб. /  за ред. І.А. Зязюна. – К. : Вища школа, 2006. – 606с. 


3.


Школа самовиховання. Класні години [Текст] // Завуч. – 2009. – №26. – С. 1- 12.

4.


Школа самовиховання. Класні години. [Текст] // Завуч. – 2009. – №29. – С. 1-15.

5.


Школа самовиховання [Текст] // Завуч. – 2009. – №32. – С. 1-13.

6.


Школа самовиховання [Текст] // Завуч. – 2010. – №14. – С. 1- 8.

7.


Безкоровайна, О. Самоствердження як важливий соціально-психологічний феномен становлення особистості раннього юнацького віку [Текст] / О. Безкоровайна // Рідна школа. – 2009. – №4. – С.32-35.

8.
37
Б55
Бех, І.Д. Психологічні джерела виховної майстерності [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2009. – 246с. 

9.


Бойбіна, Ю. Розвиток самопізнання та впевненості в собі у дітей 10-12 років. Частина 1 [Текст] / Ю. Бойбіна // Психолог. – 2008. – №25. – С. 3-62.

10.


Бойбіна, Ю. Розвиток самопізнання та впевності в собі у дітей 10-12 років. Частина 2 [Текст] / Ю. Бойбіна // Психолог. – 2008. – №26. – С. 3-78.

11.
37
В55
Вишневський, О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки [Текст] : навч. посіб. / О. Вишневський. – 3-є вид., доповн. – К. : Знання, 2008. – 566с. – [Рекомендовано МОН України].

12.
37
Г52
Главацька, О.Л. Основи самовиховання особистості [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Главацька. – К. : Кондор, 2008. – 206с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

13.
37
А43
Гудима, А. Роль самоосвіти і самовиховання у професійній підготовці екологів [Текст] / А. Гудима, Г. А. Білецька // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2008. – Вип.3. Т.2.– С. 50-51.

14.


Морозова, А.Ю. Педагогическая поддержка самовоспитания студентов [Текст] / А. Ю. Морозова // Высшее образование сегодня. – 2006. – №9. – С. 54-55.

15.


Нефедов, А. Самовиховання сили волі [Текст] / А. Нефедов // Управління освітою. – 2007. – №18. – С. 13-14.

16.


Овчарова, О. Школа самовиховання [Текст] / О. Овчарова // Завуч. – 2009. – №35. – С. 10-19.

17.


Осташова, В. Аналіз мотивів правового самовиховання студентської молоді: теоретичний і практичний аспекти [Текст] / В. Осташова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №11. – С. 18-22.

18.
378
С30
Семиченко, В.А. Теоретичні та методичні основи професійного самовиховання студентів вузу [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. А. Семиченко, О. М. Галус, Л. В. Зданевич за заг. ред. В.А.Семиченко. – Хмельницький : ХГПІ, 2001. – 253с. 


19.

http://subject.com.ua/psychology/psyho_pedagog/104.html ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

20.

http://avriwka.ucoz.ru/index/pedagogika_20/0-90Самовиховання, його сутність, умови, етапи, прийоми реалізації
21.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Cамовиховання.....”
22.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету