Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня.Етапи створення і рівні розвитку виробничої групи.Дисципліна "Управління виробничими групами".Дякую.

На жаль, детально відповісти на даний запит в рамках Віртуальної довідки неможливо. Радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ менеджмент персоналу=кадровий менеджмент=управління персоналом=управління кадрами=управління трудовим колективом ”.

1. 331.108
Б20 Балабанова, Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. – К. : Знання, 2011. – 236с. – [Рекомендовано МОН України].

2. 331.108
В49 Виноградський, М.Д. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К. : ЦУЛ, 2009. – 502с. – [Рекомендовано МОН України].

3. 331.108
Г12 Гавкалова, Н.Л. Менеджмент персонала [Текст] : учеб. пособие / Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова. – Х. : Инжек, 2009. – 296с.

4. 331.108
М50 Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк, Я. В. Крушельницька за ред.: В.М. Данюка, В.М. Петюха. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 398с. –

5. 658
Д69 Дороніна, М.С. Соціальний капітал виробничої організації [Текст] : монографія / М. С. Дороніна, А. І. Нечепуренко. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 232с.

6. 331.5
Д69 Дороніна, М.С. Людські ресурси виробничої організації. Діагностика, розвиток [Текст] : монографія / М. С. Дороніна, К. В. Сатушеєва. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 232с.

7. 331.108
К84 Крушельницька, О.В. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – К. : Кондор, 2006. – 308с. – [Рекомендовано МОН України].

8. 331.108
М69 Михайлова, Л.І. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 248с.

9. 331.108
П14 Палеха, Ю.І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2010. – 338с.

10.
Поліщук, П.В. Оцінка наукових підходів стимулювання ефективної виробничої діяльності персоналу підприємства [Текст] / П. В. Поліщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.1. – С. 74-77.

11.
Процик, І.С. Управління персоналом в системі "постачання-виробництво-збут" на машинобудівних підприємствах [Текст] / І. С. Процик, Б. Б. Комарницька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №22(682). – С. 115-122.

12.
Россоха, В.В. Методика оцінки трудового потенціалу виробничо-технологічного персоналу підприємства [Текст] / В. В. Россоха // Агроінком. – 2004. – №9-10. – С.28-34.

13. 331.108
Х65 Хміль, Ф.І. Управління персоналом [Текст] : підручник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2006. – 488с. – (Альма-матер). – [Затверджено МОН України].

14. 331.108
Щ49 Щербак, В.Г. Управління персоналом підприємства [Текст] / В. Г. Щербак. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 220с. –

15. Виробнича група як об`єкт соціологічного аналізу
http://pidruchniki.ws/18800413/sotsiologiya/virobnicha_grupa_obyekt_sotsiologichnogo_analizu#961

16. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Soc_Nauk/11.php