Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання дипломної роботи на тему "Управління прибутком підприємства". Дуже дякую.
1. 65
У67 Управління підприємством: організаційно-економічний аспект [Текст] : монографія / за наук. ред. Нижника В.М., Ніколайчука М.В. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 389с

2. 658.14/.17
Б48 Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с

3.
Войтко, С.В. Основні складові підвищення рівня ефективності системи управління прибутком та витратами машинобудівного підприємства [Текст] / С. В. Войтко, В. О. Занора // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 43-46.

4.
Глазунов, В.Н. Финансовый анализ в управлении доходом предприятия [Текст] / В. Н. Глазунов // Финансы. – 2005. – №3. – С. 54-57.

5.
Зінченко, О.А. Стратегія управління якістю прибутку підприємства [Текст] / О. А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 124-129.

6. 334.7
І-20 Іванова, Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Іванова. – К. : ЦУЛ, 2010. – 266с.

7.
Карпенко, Л.М. Теоретичні аспекти управління прибутком підприємства [Текст] / Л. М. Карпенко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №6. – С. 136-140.

8.
Марюта, О.М. Адаптивне управління прибутком підприємства [Текст] / О. М. Марюта, О. К. Єлисєєва // Фінанси України. – 2004. – №3. – С. 83-89.

9.
Мацола, С.М. Модель планування і управління прибутком підприємства [Текст] / С. М. Мацола // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.3. – С. 48-51.

10. 336
М70 Мицак, О.В. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. В. Мицак, І. Р. Чуй. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 216с.

11.
Орлов, О. Гибкое управление затратами и прибылью (маржинальный подход) [Текст] / О. Орлов // Економіст. – 2009. – №2. – С. 24-28.


12. 658.14/.17
О-86 Отпущєннікова, О.М. Формування механізму управління прибутком підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / О. М. Отпущєннікова. – Луганськ : Східноукраїнський нац-ний ун-т ім. Володимира Даля, 2005. – 17с.

13.
Пельтек, Л. Формування цілісної системи мотивації персоналу підприємства в контексті управління прибутком підприємства [Текст] / Л. Пельтек, К. Капустян // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №1. – С. 159-164.

14.
Плохотнікова, А.С. Удосконалення механізму управління прибутком [Текст] / А. С. Плохотнікова // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 417-419.

15.
Проскура, К.П. Шляхи удосконалення планування прибутку підприємства [Текст] / К. П. Проскура // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №5. – С. 115-121.

16.
Проскурович, О.В. Моделювання адаптивного управління прибутком підприємства [Текст] / О. В. Проскурович, В. А. Бойчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 71-76.

17. 336
Р98 Рясних, Є.Г. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Є. Г. Рясних. – К. : Академвидав, 2010. – 336с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

18.
Рясних, Є.Г. Використання інструментів операційного аналізу при управлінні прибутком [Текст] / Є. Г. Рясних, Н. І. Гавловська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 177-182.

19.
Садовников, А.А. Управление прибылью предприятия на основе маржинального анализа [Текст] / А. А. Садовников // Машиностроитель. – 2005. – №8. – С. 17-21.

20.
Фролова, Н.Є. Особливості управління прибутком підприємства [Текст] / Н. Є. Фролова, О. Ю. Шевелюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 107-110.

21.
Хмелевський, О.В. Формування системи відносних показників оцінки прибутковості промислового підприємства [Текст] / О. В. Хмелевський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.1. – С. 108-111.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Управління прибутком підприємства”

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/15_5/254_Kamalczuk_15_5.pdf Управління прибутком підприємства в сучасних умовах

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_17/160_Blo.pdfЕфективне управління прибутком підприємства-основа розвитку його стратегічного потенціалу