Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Добрий день!
> Прошу вас допомогти мені підібрати літературу для написання ІДЗ з "Міжнародної економіки"
> 1 питання:Відкритість економіки та економічна безпека України.
> 2 питання: ТНК в країнах, що розвиваються.
> 3 питання: Які фактори інтеграційного процесу в Європі є сприятливимси, а які не сприятливими для України?
> Дякую!Нагадуємо, що за правилами Віртуальної довідкової служби в рамках одного запиту дається відповідь тільки на одне питання


1.
Баженова, О. Економічна безпека України: сучасний етап [Текст] / О. Баженова // Банківська справа. – 2008. – №1. – С. 52-61.

2.
Белоусова, І. Вибір моделі економічного розвитку Украни у вимірі національної безпеки [Текст] / І. Белоусова, О. Кириченко // Економіка та держава. – 2010. – №8. – С. 10-15.

3.
Белоусова, І.А. Економічна безпека як стратегічна складова національної безпеки України [Текст] / І. А. Белоусова // Економічний часопис - XXI. – 2010. – №5-6. – С. 14-17.

4. 339.9
Б53 Бестужева, С.В. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навч.посіб. / С. В. Бестужева. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 212с. –

5.
Бойцун, О.І. Аналіз показників фінансової відкритості економіки країни [Текст] / О. І. Бойцун // Фінанси України. – 2005. – №5. – 72-78.

6.
Відкрита економіка: перспективи позицювання України у світовій господарській системі [Текст] // Економіка України. – 2009. – №7. – С. 38-48.

7.
Гіндес, А.В. Державна політика формування системи забезпечення економічної безпеки національної економіки України [Текст] / А. В. Гіндес // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №21. – С. 134-136.

8. 338(477)
Г60 Голіков, А.П. Економіка України [Текст] : навч. посіб. / А. П. Голіков, Н. А. Казакова, О. А. Шуба. – К. : Знання, 2009. – 286с.

9. 339.94
Д21 Дахно, І.І. Міжнародна економіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. І. Дахно. – 2-гє вид., випр. і доповн. – К. : МАУП, 2006. – 248с.

10.
Дімітрієва, С. Світовий досвід та його адаптація в підвищенні економічної безпеки України [Текст] / С. Дімітрієва // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2011. – №1. – С. 5-10.

11.
Дудка, Ю.П. Рейтинги України у міжнародних вимірах та їх вплив на економічну безпеку [Текст] / Ю. П. Дудка // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №4. – С. 36-41.

12. 338(4/.9)
З-12 Заблоцький, Б.Ф. Національна економіка [Текст] : підручник / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 428с. – (Вища освтіта в Україні).

13.
Іващук, І.О. Позиціонування країн у світових рейтингах за основними ознаками рівня відкритості економіки [Текст] / І. О. Іващук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №1. – С. 69-76. – [Розглянуто ознаки відкритої економіки. Проаналізовано основні індекси, що відображають
ступінь відкритості національних економік та їх глобалізованість. Визначено рівень відкритості
української економіки за різними рейтингами та основні чинники, що на неї впливають.].

14.
Кардаш, О.Л. Євроінтеграційні аспекти економічної безпеки України [Текст] / О. Л. Кардаш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 107-109.

15. 338(477)
П78 Ковааль, Н. Аналіз впливу геополітичного чинника як фактору економічної безпеки національної економіки України [Текст] / Н. Ковааль, Л. Бабич // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 213-215.

16.
Комар, Н. Критерії відкритості національної економіки в умовах інтеграційних процесів: український та міжнародний аспекти [Текст] / Н. Комар, М. Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 117-128.

17.
Конотоп, М.В. Проблематика вибору оптимального монетарного режиму для малої відкритої економіки [Текст] / М. В. Конотоп // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №89,Ч.2. – С. 48-49.

18.
Куреда, Н.М. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку України [Текст] / Н. М. Куреда, С. О. Корінний // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 48-52.

19. 339.94
М58 Міжнародна економіка [Текст] : підручник / за ред. Ю.Г. Козака, Д.Г. Лук`яненка, Ю.В. Макогона. – 3-тє вид. переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 560с. –

20. 338(4/.9)
Н35 Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Бережна, М. С. Бріль, Л. В. Єфремова, О. М. Кліменко. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 200с. – [Існує електронна копія]. –

21. 338(4/.9)
Н35 Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, У. І. Когут, І. С. Процик, Г. Л. Вербицька. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Львів : Львівська політехніка, 2011. – 308с.

22. 338(4/.9)
Н35 Національна економіка [Текст] : підручник / П. В. Круш, С. О. Тульчинська, М. В. Шашина, О. А. Підлісна за ред. П.В. Круша. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2011. – 448с.

23. 338.24
Нижник, В.М. Економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів [Текст] : курс лекцій / В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук, І. В. Нижник. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 125с.

24.
Осіпова, Л.В. Формування ефективної моделі відкритої економіки України як виклик глобалізації [Текст] / Л. В. Осіпова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №6. – С. 15-24.

25.
Савицька, О. Стратегічно важливі галузі економіки як фундамент для забезпечення національної безпеки України [Текст] / О. Савицька // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 59-64.

26. 339.94
С24 Світова економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик за ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, Н.С. Логвіноваої. – К. : ЦНЛ, 2010. – 328с.

27.
Смагач, О.І. Сучасні теоретичні підходи до розширення європейської відкритості транзитивних економік [Текст] / О. І. Смагач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 50-54.

28. 338(4/.9)
С77 Старостенко, Г.Г. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, С. В. Онишко, Т. В. Поснова. – К. : Ліра-К, 2011. – 432с.

29. 339.92
У45 Україна на шляху до європейської інтеграції: економічна безпека, переваги вибору [Текст] : монографія / за ред. В.М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 307с.

30.
Федотова, Т.А. Економічна безпека як прояв національних економічних інтересів України [Текст] / Т. А. Федотова, Е. Е. Дмитренко // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №3-4. – С. 6-9.

31. 338(477)
Х76 Хомяков, В.І. Економіка сучасної України [Текст] : навч. посіб. / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. – К. : Кондор, 2009. – 426с. –

32.
Шевченко, О. Посилення відкритості економіки: вплив на фінансову безпеку країни [Текст] / О. Шевченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №3. – С. 3-6.

33.
Юрків, Н. Галузево-секторальний вимір конкурентоспроможності та економічної безпеки держави: досвід України [Текст] / Н. Юрків // Вісник Національного банку України. – 2012. – №5. – С. 59-61.Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ економічна безпека України”, «економіка України»

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету