Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть будь ласка знайти літературу за темою: " Формування особистості підлітка в однодітних сімях" Дякую!!!!
1.
Особливості розвитку підлітків. Матеріали до батьківських зборів [Текст] // Психолог. – 2003. – №34. – С.24-30. – [Психологія підліткового віку.].

2.
Беженар, Г. Сім`я очима підлітків [Текст] / Г. Беженар, Т. Яблонська // Психолог. – 2011. – №40. – С. 3-17.

3.
Вереніч, Н. Особливості тривожності сучасних підлітків [Текст] / Н. Вереніч // Психолог. – 2004. – №23-24. – С.41-43.

4.
Докторович, М. Реакція підлітків на структурну деформацію сім`ї [Текст] / М. Докторович // Соціальний педагог. – 2009. – №4. – С. 33-38.

5.
Докторович, М. Модель роботи соціального педагога з підлітками з неповних сімей [Текст] / М. Докторович // Соціальний педагог. – 2009. – №9. – С. 4-18.

6.
Журба, К. Виховання патриотизму молодших підлітків у взаємодії сім`ї і школи [Текст] / К. Журба // Класний керівник. – 2011. – №11-12. – С. 3-62.

7. 37
А43 Кошонько, Г.А. Сім`я як фактор формування гендерної ролі у підлітків [Текст] / Г. А. Кошонько, Т. О. Качеровська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2008. – Вип.4. – С. 17-18.

8.
Кравченко, Т. Вплив сім`ї на соціалізацію підлітків [Текст] / Т. Кравченко // Соціальна психологія. Специальний випуск. – 2007. – №4. – С. 181-188.

9. 159.9
К95 Кутішенко, В.П. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. / В. П. Кутішенко. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 128с.

10.
Кучеренко, С. Методологічні підходи до вивчення самосвідомості особистості підлітків та юнаків [Текст] / С. Кучеренко // Психологія і суспільство. – 2009. – №1. – С. 134-152.

11.
Малихіна, Т. Моральне становлення особистості підлітка на сучасному етапі [Текст] / Т. Малихіна // Рідна школа. – 2006. – №6. – С. 24-25.

12.
Маценко, В. Моніторинг індивідуального розвитку особистості підлітка [Текст] / В. Маценко // Психолог. – 2003. – №28. – С.2-13. – [Моніторинг індивідуального розвитку - спостереження за його показниками з метою запобігання відхиленням від норм.].

13.
Мурашкевич, О.А. Підходи до профілактики вживання психоактивних речовин підлітками в діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді [Текст] / О. А. Мурашкевич // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – №3. – С. 43-51.

14.
Нізельник, Н. Вплив сім`ї на стосунки підлітків між собою [Текст] / Н. Нізельник // Психолог. – 2010. – №9. – С. 8-12.

15.
Повалій, Л.В. Виховання підлітків у неповній сім`ї [Текст] / Л. В. Повалій // Класний керівник. – 2008. – №21-22. – С. 1-47.

16.
Рибальченко, О.В. Як відбувається становлення особистості підлітка [Текст] / О. В. Рибальченко // Обдарована дитина. – 2008. – №1. – С. 37-43.

17.
Тур, О. Взаємодія школи і сім`ї подолані негативного впливу телебачення на здоров`я дітей та підлітків [Текст] / О. Тур // Освіта і управління. – 2007. – №1. – С.116-120.

18.
Хабайлюк, В.В. Особливості суперечливих стосунків між батьками та дітьми підліткового віку [Текст] / В. В. Хабайлюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – №3. – С. 37-40.

19.
Шайгородський, Ю. Соціальна ідентифікація підлітків: групова спільність і особистісне самовизначення [Текст] / Ю. Шайгородський // Соціальна психологія. – 2010. – №2(40). – С. 94-104.

20. 37
А43 Шендера, О. Особливості взаємовідносин батьків та дітей-підлітків [Текст] / О. Шендера, Г. А. Кошонько // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 74-77.

21. 37
А43 Штипуляк, І. Проблематика взаємовідносин батьків та підлітків та вплив сім`ї на формування особистості [Текст] / І. Штипуляк, О. В. Ємець, А. А. Рідкодубська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2006. – Т.2. – С. 22-24.

22. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe Формування особистості підлітка в однодітних сім`ях: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / В.В. Капелюк ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 с. — укp.
Проаналізовано особливості виховання підлітка в однодітній сім`ї у вітчизняній і зарубіжній теорії та практиці. Визначено та науково обгрунтовано типологію однодітних сімей відповідно до комплексу критеріїв (соціальний статус, матеріальне становище, рівень конфліктності, вік батьків, наявність близьких родичів, здоров`я дитини тощо). Розроблено педагогічно зорієнтовану модель, визначено зміст, форми та методи формування особистості підлітка з однодітної сім`ї засобами родинного та шкільного виховання. Розкрито зміст поняття "однодітна сім`я". Охарактеризовано технологію педагогічної взаємодії вчителя-вихователя та батьків у формуванні особистості підлітка з однодітної сім`ї. Висвітлено критерії, показники та рівні сформованості особистості підлітка засобами родинного та шкільного виховання, здійснено їх дослідно-експериментальну перевірку.


23. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tmpvd/2010_14_2/index.htm ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

24. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ психологія підліткового віку.....”