Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть будь- ласка знайти літературу для написання реферату з педагогіки на тему " Основні концепції розвитку людини ". ДЯКУЮ!!!!

1.
314
Л93
Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій [Текст] : монографія. – К. : Інститут декмографії та соціальних досліджень НАН України, 2006. – 356с. 


2.


Освіта - шлях до самореалізації людини і розвитку суспільства [Текст] // Соціальний захист. – 2007. – №9. – С. 7-8.

3.


Безтелесна, Л. Людський розвиток: підходи до трактування суті та умов його забезпечення [Текст] / Л. Безтелесна // Економіка України. – 2009. – №7. – С. 4-12.

4.
330.342.146
Ф79
Безтелесна, Л.І. Формування системи оцінки якості вищої освіти в цілях людського розвитку [Текст] / Л. І. Безтелесна // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 1. – С. 34-43.

5.


Бех, І.Д. Почуття гідності в духовному розвитку особистості [Текст] / І. Д. Бех // Позакласний час плюс. – 2012. – №9-10. – С. 26-30.

6.


Вельцель, Х. Людський розвиток і "вибух" демократії : варіації змін режимів серед 60 суспільств [Текст] / Х. Вельцель, Р. Інглгарт // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – №1. – С.85-118.

7.


Волин, О.В. Національне виховання - невід"ємна складова гармонійного розвитку особистості [Текст] / О. В. Волин // Виховна робота в школі. – 2012. – №4. – С. 2-5.

8.
314
Г85
Грішнова, О.А. Людський розвиток [Текст] : навч. посіб. / О. А. Грішнова. – К. : КНЕУ, 2006. – 308с. 


9.


Думанська, В. Освіта в системі інститутів людського розвитку [Текст] / В. Думанська // Україна: аспекти праці. – 2009. – №5. – С. 25-29.

10.


Колпаков, М. Особливості розвитку аналітичних здібностей людини (теоретико-методологічний аспект) [Текст] / М. Колпаков // Персонал. – 2010. – №3-4. – С. 86-95.

11.


Корсак, К.В. Інтегральний підхід до аналізу розвитку тріади "людина-суспільство-освіта" [Текст] / К. В. Корсак // Науковий вісник національного гірничого університету. – 2006. – №8. – С. 5-9.

12.


Кочума, І. Інституційні передумови людського розвитку в Україні [Текст] / І. Кочума // Україна: аспекти праці. – 2006. – №5. – С. 35-40.

13.


Кремень, В. Важлива умова подальшого розвитку людини або духовно-моральний вимір людиноценризму [Текст] / В. Кремень // Трибуна. – 2009. – №7-8. – С. 14-17.

14.


Кремень, В.Г. Людиноцентризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності нації [Текст] / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2006. – №2. – С. 18-30.

15.


Курило, Л. Інтелектуальна праця як фактор людського розвитку [Текст] / Л. Курило, Т. Павлоцька // Економіка АПК. – 2011. – №12. – С. 127-132.

16.


Линовицька, О. Освіта як чинник соціокультурного розвитку особистості [Текст] / О. Линовицька // Вища освіта України. – 2011. – №2. – С. 20-27. – [Філософія освіти XXI століття: пошук пріоритетів].

17.


Макарова, О.В. Регіональний індекс людського розвитку: причини та напрями вдосконалення методики розрахунку [Текст] / О. В. Макарова, О. М. Гладун // Статистика України. – 2012. – №1. – С. 10-15.

18.


Маценко, Ж. Духовний розвиток особистості [Текст] / Ж. Маценко // Завуч. – 2011. – №36. – С. 11-12.

19.


Мельничук, Д. Освітня структура населення: шляхи оптимізації в контексті збереження та розвитку людського капіталу України [Текст] / Д. Мельничук // Україна: аспекти праці. – 2009. – №8. – С. 21-26.

20.


Муратова, І. Розвиток особистості як педагногічне завдання освіти [Текст] / І. Муратова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – №5. – С. 67-79.

21.


Назарко, С.О. Вплив освіти на регіональний людський розвиток і зайнятість населення [Текст] / С. О. Назарко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №4. – С. 166-171.

22.


Огородник, І. Інформація і духовний розвиток людини [Текст] / І. Огородник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №22(604). – С. 204-213.

23.


Приходченко, К.І. Розвиток особистості - стратегічний напрям гуманістичного виховання [Текст] / К. І. Приходченко // Шлях освіти. – 2012. – №1. – С. 6-11. – [Стаття порушує проблему соціалізації особистості як однієї з умов гуманістичного виховання, спрямованого на розкриття особистісного творчого потенціалу, самореалізації, саморозвитку самовдосконалення, можливостей самостійно будувати життя. ].

24.


Радул, В. Соціальна зрілість як вершина акмеологічного розвитку особистості [Текст] / В. Радул // Рідна школа. – 2011. – №3. – С. 15-20.

25.


Ревенко, А. Україна у світових координатах людського розвитку [Текст] / А. Ревенко // Дзеркало тижня. – 2011. – №41. – С. 8.

26.


Решмеділова, С.Л. Стан та тенденції людського розвитку в Україні [Текст] / С. Л. Решмеділова, І. Г. Климчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2, Т.2. – С. 71-75. – [В статті досліджено стан та тенденції людського розвитку в Україні протягом 2007 – 2008 років; визначено
перспективи та шляхи підвищення індексу людського розвитку в Україні; обгрунтувано переваги та недоліки членства
України у Європейському співтоваристві та його вплив на рівень людського розвитку в державі.


27.


Рибалко, Л. Феномен «акме» як найвищий ступінь розвитку людини [Текст] / Л. Рибалко // Новий колегіум. – 2009. – №4. – С. 33-39.

28.


Русіна, Ю.О. Індекс розвитку людського потенціалу як стратегічний елемент концепції людського розвитку [Текст] / Ю. О. Русіна // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №2. – С. 133-137.

29.


Семенюк, Н. Філософія екобезпечного розвитку як складова філософії людини [Текст] / Н. Семенюк // Вища освіта України. – 2008. – №4. – С. 44-53.

30.


Таланчук, П. "Освіта повинна служити засобом розвитку людини" [Текст] / П. Таланчук // Дзеркало тижня. – 2003. – №49. – С. 16.

31.


Цимбаленко, Н.В. Актуальні проблеми людського розвитку в Україні [Текст] / Н. В. Цимбаленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3, Т.2. – С. 78-80.

32.
37
А43
Чернов, О.В. Культурна взаємодія як фактор розвитку особистості [Текст] / О. В. Чернов // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Вип.5. – С. 88-90.

33.

http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,147/id,5180/ Концепція людського розвитку
34.

http://www.gennadij.pavlenko.name/ex-book?text=515Е.Е. Вахромов. Психологические концепции развития человека: теория самоактуализации

35.

http://www.sed-rada.gov.ua/organi-vladi/dostup-do-publ456chno-456nformac456/koncepc456ya-guman456tarnogo-rozvitku-ukrani-na-per456od-do-2020-roku КОНЦЕПЦІЯ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

36.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Людина і суспільство.....”