Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Порадьте будь ласка літературу по фінансовій санації підприємства
> Якщо можна конкретніше, то методи державної фінансової санації підприємства
> Дякую
1.
658.14/.17
Б68
Благодєтєлєва-Вовк, С.Л. Управління фінансовою санацією підприємств [Текст] : навч. посіб. / С. Л. Благодєтєлєва-Вовк. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 248с.

2.


Булович, Т. Методичні підходи до оцінки санаційної спроможності підприємства [Текст] / Т. Булович // Економіст. – 2009. – №3. – С. 44-47. – [На прикладі ВАТ "Темп"].

3.


Булович, Т.В. Порівняльна характеристика методичних підходів до оцінки санаційної спроможності підприємства [Текст] / Т. В. Булович // Вісник Хмельницького національного університету. Економічнні науки. – 2009. – №6,Т.2. – С. 11-15. – [В статті узагальнено відомі методичні підходи до визначення санаційної спроможності підприємства та запропоновано власне бачення.]

4.


Бурлака, Ю.М. Особливості фінансової санації з ініціативи власників і менеджменту підприємства [Текст] / Ю. М. Бурлака // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 118-123. – [В статті розглянуто особливості фінансової санації за ініціативою власників і менеджменту підприємства в сучасних умовах господарювання. Обґрунтовано, що врахування запропонованих методичних підходів щодо оцінки санаційної спроможності підприємств та визначення ефективності санаційних заходів при формуванні планів фінансового оздоровлення сприятимуть активізації та підвищенню обґрунтованості оздоровчих заходів з ініціативи власників і менеджменту підприємств.].

5.
338(477)
П78
Ватащук, М. Проблеми санації підприємств України в умовах фінансової кризи [Текст] / М. Ватащук, К. Ларіонова // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 145-147.

6.
658.14/.17
У67
Управління фінансовою санацією підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. Данилюк, В. Савич, В. Орлова [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2006. – 320с. – [Розглядаються теоретичні та методичні засади управління фінансовою санацією вітчизняних підприємств]

7.


Карвацка, Н.С. Зовнішня санація як метод антикризового державного регулювання: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] / Н. С. Карвацка // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №3,Т.2. – С. 180-184.

8.


Карвацка, Н.С. Формування організаційно-економічного механізму фінансової санації механізму [Текст] / Н. С. Карвацка // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 62-66. – [Запропоновано організаційно-економічний механізм фінансової санації підприємства, який складається з двох блоків, а саме: підготовка до оздоровлення підприємства та складання плану санації; процес реалізації оздоровчих заходів. Механізм, поданий до розгляду, базується на принципах: інформативності, врахування життєвого циклу підприємства та адаптації до зовнішнього середовища.].

9.


Карвацька, Н.С. Санація пасиву балансу в процесі фінансового оздоровлення підприємств [Текст] / Н. С. Карвацька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.1. – С. 88-92. – [Автором визначено напрямки виконання санації балансу підприємства. Доведено необхідність виділення в окрему складову заходи щодо санації пасиву балансу, систематизовано та проаналізовано
функціональний їх склад. Дано рекомендації щодо прийняття раціональних рішень стосовно вибору інструментарію зниження кредиторської заборгованості підприємства.].

10.
658.14/.17
К26
Карпунь, І.Н. Управління фінансовою санацією підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. Н. Карпунь. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 418с. – (Вища освіта в Україні). 

11.


Ковтун, О. Формування механізму державної фінансової підтримки санації підприємств [Текст] / О. Ковтун // Економіка та держава. – 2011. – №7. – С. 28-30.

12.
658.14/.17
К60
Колісник, М.К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / М. К. Колісник, П. Г. Ільчук, П. І. Віблий. – К. : Кондор, 2007. – 272с. 

13.


Курінєнко, О.В. Необхідність, суть та недосконалість фінансової санації підприємств України [Текст] / О. В. Курінєнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 175-177. – [Відштовхуючись від останніх досліджень та нормативно-правової бази, проаналізовано поняття та механізм
фінансової санації підприємств України, виявлено певні недоліки та надані рекомендації щодо покращення ситуації.
]

14.


Луцик, Т.Р. Санація як один із способів фінансового оздоровлення підприємства [Текст] / Т. Р. Луцик, А. М. Вергун // Легка промисловість. – 2011. – №2. – С. 41-44.

15.
658.14/.17
У67
Управління фінансовою санацією підприємств [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Пепа, В. О. Федорова, А. Б. Кондрашихин, О. В. Андреєва. – К. : ЦУЛ, 2008. – 440с. 

16.
658.14/.17
П50
Полінкевич, О.М. Фінансова санація та банкрутство підприиємств [Текст] : навч. посіб. / О. М. Полінкевич, В. П. Лещук. – К. : ЦУЛ, 2011. – 400с. 

17.


Савела, А. Санація та її роль у фінансовому оздоровленні підприємства [Текст] / А. Савела // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 420-422.

18.


Терещенко, О. Санаційний аудит - необхідна передумова фінансової санації підприємств [Текст] / О. Терещенко // Вісник Національного банку України. – 2000. – С. 57-61.

19.


Терещенко, О. Санація балансу АТ у контексті стандартизації фінансової звітності в Україні [Текст] / О. Терещенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – С. 49-54.

20.
658.14/.17
Т98
Тюріна, Н.М. Управління фінансовою санацією підприємства [Текст] : підручник / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка. – Л. : Новий Світ - 2000, 2008. – 396с. – (Вища освіта в Україні). – [Затверджено МОН України].

21.


Тюріна, Н. Рекомендації до розробки програми фінансової санації підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств м. Хмельницького) [Текст] / Н. Тюріна, Т. П. Смелянська, Т. В. Назарчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №4,Ч.2. – С. 101-103.

22.


Тюріна, Н.М. Методичні проблеми здійснення санації промислових підприємств [Текст] / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.2. – С. 158-162.

23.


Школова, О. Процес фінансової санації в умовах антикризового управління підприємством [Текст] / О. Школова // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 407-410.

24.

http://lib.lntu.info/books/fof/finansiv/2011/11-24/page9.htmlhttp://lib.lntu.info/books/fof/finansiv/2011/11-24/page9.htmlПрямі методи державної фінансової підтримки санації підприємств.
25.

http://studentam.kiev.ua/content/view/664/83/Фінансова санація та банкрутство підприємств (Терещенко О.О.)
26.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Фінансова санація.....”