Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> доброго дня, допоможіть із списком літератури для написання магістерської роботи на тему "Стратегія інтеграції України в світовий освітній простір (1991-2011 рр.)", напрям: історія управління освітою, спеціальність:управління навчальним закладом
> дякую
1.
378
Б79
Болонський процес [Текст] : нормативно-правові докум. – К. : Європейський університет, 2004. – 104с. – [Видання містить нормативно-правові документи, накази та інструктивні листи Міністерства освіти і науки України щодо питань реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України. ].

2.


На шляху до європейського простору вищої освіти: відповіді на виклик глоболізації: Комюніке Конференції міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти [Текст] // Освіта України. – 2007. – №41. – С. 5-6.

3.


Національний звіт України про впровадження положень Болонського процесу до VI міністерської конференції [Текст] // Вища школа. – 2009. – №3. – С. 3-26.

4.
37
Л63
Лісабонська стратегія як визначальний чинник європейської інтеграції в галузі освіти і науки [Текст] : міжнар. наук. вісник; зб. наук. ст. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф. 6-9 травня 2008 р. Ужгород (Україна) - Гирляни (Словаччина). – Ужгород : Ліра, 2008. – 304с.

5.
378
П78
Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. 15-17 жовтня 2003 р . Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина). – Ужгород, 2004. – 345с.

6.
378
С76
Стан, проблеми та перспективи іінтеграції України у європейський освітній і науковий простір [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. 12-15 квітня 2005 р . Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина). – Ужгород, 2005. – 196с.

7.


Всемирный доклад по образованию: новые данные свидетельствуют о смене тенденций в мобильности студентов [Текст] // Alma mater. – 2009. – №7. – С. 47-48.

8.


Забезпечення реальної європейської інтеграції вітчизняної вищої школи в новій якості [Текст] // Педагогічна газета. – 2010. – №5. – С. 6.

9.
37
І-73
Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи [Текст] : монографія /  за заг. ред. Ф.Г. Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 560с. – (Євроінтеграція: український вимір ; Вип.16). 

10.


Андрущенко, В. Університетська освіта: тенденції змін [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2012. – №2. – С. 5-16. – [Аналізуються природа й обставини, умови та напрями сучасних суспільних змін, зокрема, процеси, які обумовлюють актуалізацію інтелекту як стратегічного ресурсу розвитку цивілізації, а також відповідні тенденції у розвитку університетів як головних осередків освіти і науки; підкреслюється, що, як центри новітнього знання і зосередження інтелекту, університети не тільки не втрачають своєї історично сформованої ролі, але й посилюють її; зміни торкаються не історичної місії університетів, а конкретного змісту, форм організації та технологій навчання.

].

11.


Андрущенко, В. Основні характеристики європейської вищої освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2010. – №4. – С. 5-17.

12.


Астахова, В. Основные тенденции развития академической мобильности украинских студентов [Текст] / В. Астахова // Новий колегіум. – 2011. – №2. – С. 7-10.

13.


Баєва, О. Державне регулювання вищої освіти України в умовах інтеграції в європейський освітній простір [Текст] / О. Баєва // Економіка та держава. – 2010. – №4. – С. 114-116.

14.


Байденко, В. Еволюція бакалаврату і магістратури: 1999—2010 роки (європейський ракурс) [Текст] / В. Байденко // Вища школа. – 2011. – №1. – С. 9-24.

15.


Бєляєв, Ю. Міжнародні зв`язки як важливий напрям удосконалення управління університетом в умовах європейської освітньої інтеграції [Текст] / Ю. Бєляєв // Вища школа. – 2010. – №7-8. – С. 18-23.

16.


Борецька, Н. Реалізація державної освітньої політики в контексті європейської інтеграції [Текст] / Н. Борецька // Економіка та держава. – 2012. – №10. – С. 112-114.

17.


Верхогляд, О. Проблеми міжнародної співпраці у сфері вищої освіти: контроль за якістю освіти. Національний і міжнародний аспекти [Текст] / О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовський // Вища школа. – 2010. – №1. – С. 15-24.

18.


Головатий, М. Освіта України в контексті світового і національного поступу [Текст] / М. Головатий // Персонал. – 2010. – №2. – С. 84-94.

19.


Голубенко, О. Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього простору [Текст] / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа. – 2009. – №3. – С. 44-57.

20.


Гуменюк, А. Проблеми інтеграції української освіти до європейського освітянського простору [Текст] / А. Гуменюк, Т. Ковальчук // Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2009. – №37. – С. 32-35.

21.


Євтух, М. Основни модернізації: національна рамка кваліфікації і європейська трансферна кредитно-накопичувальна система [Текст] / М. Євтух // Педагогічна газета. – 2012. – №3. – С. 6.

22.


Євтух, М. Методологічні засади трансформації вищої освіти України в контексті Болонського процесу [Текст] / М. Євтух, М. Волощук // Освіта України. – 2006. – №85. – С. 6. – [Адаптування вищої освіти України до єдиних європейських стандартів].

23.


Жижко, Т. Реформа університетської освіти в контексті Болонських домовленостей [Текст] / Т. Жижко // Вища освіта України. – 2010. – №2. – С. 28-36.

24.
378
Ж91
Журавський, В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти [Текст] / В. С. Журавський, М. З. Згуровський. – К. : Політехніка, 2003. – 200с. – [Висвітлин аналіз структурного реформування системи вищої освіти в країнах Західної, Центральної і Східної Європи в процесі формування єдиного освітнього, наукового і суспільно-економічного простору європейського регіону, що дістав назву Болонського процесу.].

25.


Закусило, О. Проблеми входження України в європейський освітній простір [Текст] / О. Закусило // Шлях освіти. – 2011. – №1. – С. 11-16.

26.


Зіньковський, Ю.Ф. Досвід Болонських перетворень вітчизняної освіти [Текст] / Ю. Ф. Зіньковський // Педагогіка і психологія. – 2010. – №2. – С. 57-61.

27.


Золоторьова, І. Імплементація європейських підходів до університетських магістерських програм у системі вищої освіти України [Текст] / І. Золоторьова, Ж. Шоша // Вища школа. – 2010. – №10. – С. 42-48.

28.
378
С42
Йохна, М.А. Міжнародне визнання університету [Текст] / М. А. Йохна // Скиба Микола Єгорович - ректор Хмельницького національного університету : літопис творчих звершень. – 2009. – С. 50-54.

29.


Калашнікова, С. Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири [Текст] / С. Калашнікова // Вища освіта України. – 2012. – №2. – С. 80-84. – [У статті на основі аналізу базових документів Європейського Союзу висвітлено ключові орієнтири та параметри, що визначають сучасні процеси модернізації Європейського простору вищої освіти. На їх основі автор обґрунтовує необхідність розбудови в Україні наукової та навчальної інфраструктури для професіоналізації управління вищою освітою.

].

30.


Козієвська, О. Загальні тенденції розвитку академічної мобільності у світовому та українському вимірах [Текст] / О. Козієвська // Вища освіта України. – 2012. – №2. – С. 98-107. – [Досліджуються найбільш значущі тенденції розвитку академічної мобільності студентів, характерні для світового та європейського освітніх просторів. Аналізуються причини активізації академічної мобільності. Констатується асиметричний характер академічної мобільності в Україні та робиться висновок про необхідність вироблення стратегії інтернаціоналізації вищої освіти України з метою відновлення балансу у сфері міграційних і освітніх процесів].

31.


Козієвська, О. Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід та українські перспективи [Текст] / О. Козієвська // Вища школа. – 2012. – №7. – С. 30-39. – [Аналізується досвід країн світу щодо вибору та реалізації стратегії інтернаціоналізації вищої освіти].

32.


Кузнецова, Л. Конкурентоспроможність України у сфері освіти [Текст] / Л. Кузнецова // Вища школа. – 2011. – №4. – С. 64-70.

33.


Литвин, К. Болонський процес: суперечливі підсумки десятиліття [Текст] / К. Литвин // Молодь України. – 2010. – №26. – С. 1, 3.

34.


Луговий, В.І. Економічно-організаційні засади освіти в Україні та світі: порівняльний аналіз [Текст] / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. – 2012. – №1. – С. 64-69. – [Здійснено порівняння економічно-організаційних засад освітніх систем України та передових країн світу. Доведено, що, маючи конкурентоспроможне фінансування, ві­тчизняна освіта взагалі, професійна та вища освіта зокрема характеризуються неефективною організацією, розпорошеністю, подрібненістю, малокомплектністю, звідси — великою витратністю, низьким інституційним потенціалом і недостатньою якістю].

35.


Мадзігон, В. Реформа освіти у руслі Болонського процесу та управління якістю безперервної освіти [Текст] / В. Мадзігон, М. Вачевський // Вища школа. – 2011. – №3. – С. 19-27.

36.
338(477)
П78
Мамчур, О. Перспективи участі України у програмах ЄС зі співробітництва у сфері освіти [Текст] / О. Мамчур, О. Хитра // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 222-224.

37.


Матюх, С.А. Особливості інтеграції вищої освіти України до Болонських стандартів [Текст] / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 30-34. – [У статті проаналізовано системні реформації та основні проблеми в галузі вищої освіти, а також основні напрями її модернізації відповідно до Болонських стандартів.
].

38.


Мірошніченко, М. Інтеграція України в Болонський процес: проблеми і перспективи [Текст] / М. Мірошніченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №82, ч.1. – С. 85-89.

39.
378
М80
Мороз, І.В. Кредитно-модульна система організації навчального процесу [Текст] : довідник для студ. / І. В. Мороз. – К. : Освіта України, 2005. – 91с.

40.


Нужненко, К. Соціально-економічні позиції української освіти в європейському просторі [Текст] / К. Нужненко // Вища школа. – 2012. – №4. – С. 25-32. – [Розглядається необхідність роботи із приведення української освітньої системи до вимог, що формуються в результаті посилення європейських інтеграційних процесів. Піднімаються питання, які ґрунтуються насамперед на економічних обставинах, повязаних із проблемою адекватності ринків праці і глобальних економічних тенденції.].

41.


Осік, Ю. Менеджмент у вищій школі: проблеми і перспективи розвитку [Текст] / Ю. Осік // Психологія і суспільствоПсихологія і суспільство. – 2012. – №3. – С. 108-111.

42.


Параска, О.А. Європейська інтеграція як засіб підвищення якості та ефективності надання освітніх послуг в Україні [Текст] / О. А. Параска // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 226-230.

43.


Полонський, В.Г. Українській освіті - європейський стандарт: входження України у світовий освітній простір" [Текст] / В. Г. Полонський // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №5. – С. 76-81.

44.


Почтовюк, A.Б. Розвиток менеджменту вищої школи на сучасному етапі [Текст] / A. Б. Почтовюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 7-10.

45.


Прокопенко, А. Система перспективного управління у вищому навчальному закладі [Текст] / А. Прокопенко // Новий колегіум. – 2012. – №2. – С. 25-34.

46.


Прокопенко, І. Управління університетом в умовах модернізації освіти [Текст] / І. Прокопенко // Новий колегіум. – 2011. – №2. – С. 24-27.

47.


Руденко, В. Цивілізаційно-культурологічний підхід до запровадження Болонського процесу [Текст] / В. Руденко // Вища освіта України. – 2010. – №4. – С. 31-37.

48.


Савельев, В. Вища освіта України і європейські стандарти: соціологічний аспект [Текст] / В. Савельев // Соціальна психологія. – 2009. – №6(38). – С. 93-103.

49.


Савельев, В. Вища освіта України перед викликами XXI століття: критичний вимір [Текст] / В. Савельев // Психологія і суспільство. – 2009. – №4. – С. 242-248. – [Болонський процес].

50.


Скиба, М.Є. Хмельницький національний університет на шляху до реалізації системи управління якістю підготовки фахівців [Текст] / М. Є. Скиба // Вища школа. – 2010. – №12. – С. 5-17.

51.


Скиба, М.Є. Імплементація критеріїв європейської шкали оцінювання ESTS у систему вищої освіти України [Текст] / М. Є. Скиба // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №1. – C. 73-81.

52.


Солодовнік, О. Україна п`ять років у Болонському процесі [Текст] / О. Солодовнік // Освіта України. – 2010. – №45. – С. 5.

53.
378
В55
Вища освіта України і Болонський процес [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко за ред. В.Г. Кременя. – К. : Освіта, 2004. – 384с.

54.


Суліма, Є. Невідкладні завдання системи вищої освіти на новому етапі Болонського процесу [Текст] / Є. Суліма // Вища школа. – 2010. – №11. – С. 5-13.

55.


Уваркина, О. Українська освіта на шляху до спільного європейського освітнього простору [Текст] / О. Уваркина // Вища освіта України. – 2012. – №3. – С. 38-44.

56.


Фурман, А. Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті європейського простору вищої освіти [Текст] / А. Фурман // Освіта і управління. – 2010. – №1. – С. 45-52. – [Вища освіта і Болонський процес].

57.


Ципко, В. Інтеграція України до європейського освітнього простору з позицій філософського виміру освіти [Текст] / В. Ципко // Вища школа. – 2012. – №6. – С. 44-50. – [Розглядаються перспективи інтеграції України до європейської освітньої системи з позицій узгодження національних особливостей вищої освіти з вимогами Болонського процесу з метою створення єдиної зони європейської вищої освіти].

58.


Чирва, О. Європезація: проблеми та перспективи. Болонський процес [Текст] / О. Чирва // Урядовий кур`єр. – 2011. – №235. – С. 5.

59.


Шубартовський, Г. Інтернаціоналізація університетської освіти [Текст] / Г. Шубартовський // Вища школа. – 2011. – №4. – С. 59-64.

60.


Яблонський, В. Поспішай повільно, або ще раз про Болонську декларацію та реформу вищої освіти [Текст] / В. Яблонський // Голос України. – 2011. – №112. – С. 19.

61.


Якубовський, Р. Фінансово-правові проблеми освіти в умовах Болонського процесу [Текст] / Р. Якубовський // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №12. – С. 99- 103.

62.

http://www.mon.gov.ua/ua/ Міністерство oсвіти і науки,
молоді та спорту України. ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ

63.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Міжнародна інтеграція в галузі вищої освіти, Болонський процес.....”
64.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)!!!!