Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня.
> Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури для написання реферату на тему "Економіко-правові аспекти банкрутства та ліквідації підприємства".
> Дякую
1.
Банкрутство [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №108. – С. 10-25.

2.
Ліквідація і банкрутство суб`єктів підприємництва [Текст] // Контроль. – 2010. – №7-8. – С. 46-70.

3.
Банкрутство підприємства [Текст] // Контроль. – 2011. – №3-4. – С. 42-84. – [Процедура визнання банкрутом].

4.
Бервенова, Т.М. Реформування законодавства про банкрутство в умовах відновлення економіки [Текст] / Т. М. Бервенова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 133-137.

5.
Бірюков, О. Міжнародні аспекти банкрутства: режими правового регулювання відносин неспроможності [Текст] / О. Бірюков // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №3. – С. 68-71.

6.
Бірюков, О. Сучасний стан розвитку законодавства про банкрутство [Текст] / О. Бірюков // Університетські наукові записки. – 2008. – №4. – С. 100-103.

7.
Бірюков, О.М. Гармонізація законодавства про банкрутство у різних регіонах світу [Текст] / О. М. Бірюков // Митна справа. – 2008. – №4. – С. 78-83.

8.
Варгіч, С. Реформа законодавства про банкрутство в Україні [Текст] / С. Варгіч // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2012. – №4. – С. 4-7.

9. 34(477)
В48 Вінник, О.М. Господарське право [Текст] : навч. посіб. / О. М. Вінник. – 2-ге вид., змін. та доповн. – К. : Правова єдність, 2009. – 768с.

10.
Гулько, Л.Г. Банкрутство підприємств: сучасні тенденції і перспективи [Текст] / Л. Г. Гулько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 98-101.

11. 338(477)
П78 Денісова, А. Основні напрямки запобігання банкрутства підприємств [Текст] / А. Денісова, К. Даріонова // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 154-155.

12. 65
Д69 Дорошук, Г.А. Антикризове управління підприємством: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Дорошук, Н. М. Дащенко. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 332с.

13.
Іорданов, В. Ліквідація: правові наслідки визнання банкрутом [Текст] / В. Іорданов // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №60. – С. 41-44.

14.
Каткова, Н.В. Санація підприємств в умовах реформування законодавства про банкрутство [Текст] / Н. В. Каткова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 84-87.

15. 338(477)
П78 Кордонець, І. Антикризові заходи при виникненні загрози банкрутства підприємства [Текст] / І. Кордонець, Н. Хрущ // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 157-160.

16. 658
Е45 Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Лук`янова, Н. І. Майорова, В. В. Швид за заг. ред. Т.Ф. Косянчук. – Л. : Новий Світ-2000, 2009. – 452с. – (Вища освіта в Україні). Рекомендовано МОН України].

17. 34(477)
К78 Кравчук, С.Й. Господарське право України [Текст] : навч. посіб. / С. Й. Кравчук. – К. : Кондор, 2009. – 294с. – (Юридична книга). –

18.
Ларіонова, К.Л. Удосконалення інституту банкрутства як основа для оздоровлення економіки України [Текст] / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 23-28.

19.
Ларіонова, К.Л. Проблеми та перспективи розвитку системи банкрутства в Україні [Текст] / К. Л. Ларіонова, Н. І. Прилипко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.1. – С. 117-123.

20. 34(477)
Н55 Несинова, С.В. Господарське право України [Текст] : навч. посіб. / С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна за заг. ред. С.В. Несинової. – К. : ЦУЛ, 2012. – 56 с.

21.
Панасейко, С.М. Економіко-правові аспекти процедури ініціювання порушення справи про банкрутство [Текст] / С. М. Панасейко, І. М. Панасейко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.3. – С. 85-87.

22. 658.14/.17
П50 Полінкевич, О.М. Фінансова санація та банкрутство підприиємств [Текст] : навч. посіб. / О. М. Полінкевич, В. П. Лещук. – К. : ЦУЛ, 2011. – 400с.

23.
Поляков, Б. Реформа законодавства про банкрутство в Україні [Текст] / Б. Поляков // Право України. – 2012. – №6. – С. 292-295.

24.
Прушківський, В.Г. Стратегія запобігання банкрутства підприємства [Текст] / В. Г. Прушківський, О. А. Лемешко // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 177-180.

25.
Ригун, А. Шляхи вирішення проблемних питань у законодавстві з банкрутства [Текст] / А. Ригун // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2010. – №2. – С. 7-8.

26.
Сажієнко, С.А. Роль антикризового управління в запобіганні банкрутства підприємств [Текст] / С. А. Сажієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічнні науки. – 2009. – №6,Т.2. – С. 52-55.

27.
Ситник, Л.С. Напрями вдосконалення механізму банкрутства підприємств в Україні [Текст] / Л. С. Ситник, Т. М. Бервенова, І. Ф. Череповська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.3. – С. 34-38.

28. 65
Т98 Тюріна, Н.М. Антикризове управління [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька, І. В. Грабровська. – К. : ЦУЛ, 2012. – 448с.

29. 34(477)
Г72 Господарське процесуальне право України [Текст] : підручник / В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос, В. П. Нагребельний, Д. М. Лук`янець за ред. В.Д. Чернадчука. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Суми : Університетська книга, 2009. – 378с.

30. 658
Ш33 Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Банкрутство підприємства,” “Правове регулювання банкрутства+банкрутство”