Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Літературу на курсову роботу з предмета КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ посередницьких підприємств на тему : "Маркетингові комунікації в комерційній діяльності"

1.
339.3
К63
Комерційна діяльність посередницьких підприємств [Текст] : метод. вказівки до викон. курсової роботи для студ. спец. "Маркетинг" /  уклад. Л.А. Бичікова. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 27с.

2.


Абдуллина, С.В. Роль и значение посредничества в современном обществе [Текст] / С. В. Абдуллина // Маркетинг в России и за рубежом. – 2008. – №1. – С. 54-58.

3.


Бастричев, В. Посередницький страховий ринок України: маркетингові аспекти [Текст] / В. Бастричев, Є. Забурмеха // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 32-38.

4.


Бобруль, Г.І. Інформаційно-аналітична підтримка комерційної діяльності посередницьких фірм [Текст] / Г. І. Бобруль // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №10. – С. 5-10.

5.
336
Б90
Буднік, М.М. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна. – Х. : ЦУЛ, 2009. – 334с. – [Рекомендовано МОН України].

6.


Букало, А. Теоретичні основи розвитку посередництва в корпоративному секторі України [Текст] / А. Букало // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №2. – С. 49-55.

7.


Грищенко, І. Механізми державного регулювання комерційно-посередницької діяльності [Текст] / І. Грищенко // Економіст. – 2006. – №5. – С. 30-33.

8.
339.3
Г85
Грищенко, І.М. Маркетингові основи комерційного посередництва [Текст] : навч. посіб. / І. М. Грищенко. – К. : Грамота, 2006. – 304с. 

9.
339.3
Г85
Грищенко, І.М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств [Текст] : підручник / І. М. Грищенко. – К. : Грамота, 2009. – 448с. – [Рекомендовано МОН України].

10.


Грищенко, І.М. Науково-технічні новації у комерційній діяльності посередників [Текст] / І. М. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №5. – С. 86-90.

11.


Дайновський, Ю. Маркетингові складники конкурентоздатності послуг посередницьких підприємств на ринку житла [Текст] / Ю. Дайновський // Маркетинг в Україні. – 2007. – №4. – С. 54-60.

12.


Єрмошенко, М.М. Механізм управління маркетингом в посередницьких організаціях [Текст] / М. М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №9. – С. 73-80.

13.
339.3
Є74
Єрмошенко, М.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій [Текст] : навч. посіб. / М. М. Єрмошенко. – К. : НАУ, 2003. – 345с. 

14.


Клунько, О. Комерційне посередництво як спосіб уникнути витратних обмежень [Текст] / О. Клунько // Бухгалтерія. – 2011. – №26. – С. 76-77.

15.


Костинець, Ю.В. Модель ринку посередницьких послуг як маркетингової системи [Текст] / Ю. В. Костинець // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 119-123.

16.


Костинець, Ю.В. Маркетингова взаємодія на ринку посередницьких послуг [Текст] / Ю. В. Костинець // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 26-31.

17.


Костинець, Ю.В. Інформаційне забезпечення маркетингового управління на ринку посередницьких послуг [Текст] / Ю. В. Костинець // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №11. – С. 73-77.

18.


Надтока, Т.Б. Удосконалення організації та управління збутовою діяльністю посередницьких підприємств [Текст] / Т. Б. Надтока, О. О. Лигіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 100-103. 

19.


Окунєва, О.В. Моделі сучасного розвитку вітчизняних торговельно-посередницьких підприємств [Текст] / О. В. Окунєва // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №3-4. – С. 59-63.

20.
339.137
П52
Попов, К.П. Формування конкурентних переваг комерційно-посередницьких організацій ринку газу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / К. П. Попов. – Луганськ : Східноукраїнський нац-ний ун-т ім. Володимира Даля, 2003. – 18с.

21.


Рєзнікова, В. Особливості здійснення посередницької діяльності на кредитному ринку [Текст] / В. Рєзнікова // Університетські наукові записки. – 2010. – №1. – С. 67-72.

22.


Рудий, Є. Комерційне посередництво= агентський договір: несекретні правила для несекретних агентів [Текст] / Є. Рудий // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №19. – С. 12-14. – [Посередницькі операції].

23.


Стадніченко, В. Оцінка рівня сервісу та лояльності комерційних посередників на ринку побутових котлів опалення [Текст] / В. Стадніченко, А. Цибулько // Маркетинг в Україні. – 2010. – №1. – С. 45-49.

24.


Трубей, О. Трансформаційні процеси в торговельному посередництві на споживчому ринку України [Текст] / О. Трубей // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – №3. – С. 40-49.

25.


Хмелевський, І. Посередництво в Україні: що нового в новому році? [Текст] / І. Хмелевський // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – №23. – С. 16-29.

26.


Ярмолка, В.М. Особливості стратегічного маркетингового планування в посередницьких організаціях туристичної індустрії [Текст] / В. М. Ярмолка // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №8. – С. 191-196.

27.


Ярмолка, В.М. Організаційні структури управління маркетингом на посередницьких підприємствах туристичної індустрії [Текст] / В. М. Ярмолка // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №8. – С. 157-161.

Також радимо звернутись до БД "Навігатор інтернет-ресурсів за профілем університету" (розділ "Маркетинг") на сайті НБ ХНУ.