Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Чи не моглиб ви мені надати перелік літератури до рефурату на тему: "Проблеми розвитку менеджменту в Україні: оцінка та перспективи вирішення"?
1.


Бережна, Г. Фактори професійного розвитку менеджерів у міжнародному бізнесі [Текст] / Г. Бережна // Держава та регіони. – 2012. – №2. – С. 67-72.

2.


Беспала, Н. Становлення та розвиток державного податкового менеджменту в Україні [Текст] / Н. Беспала // Економіка та держава. – 2006. – №4. – С. 75-77.

3.


Білошапка, В.А. Сучасні пріоритети наукових досліджень професійного розвитку менеджерів у міжнародному бізнесі [Текст] / В. А. Білошапка, Ю. Є. Кулик // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №11. – С. 39-45.

4.


Довбня, С.Б. Систематизація сучасних технологій менеджменту та обґрунтування напрямів їх розвитку [Текст] / С. Б. Довбня, А. О. Найдовська, О. О. Письменна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 179-183. – [Проаналізовано розвиток управлінських технологій у зв’язку з функціями менеджменту, наведено особливості сучасних технологій управління, обґрунтовано доцільність та умови їх використання у вітчизняних умовах.
].

5.


Дуда, Є.В. Сучасні концепції менеджменту в Україні [Текст] / Є. В. Дуда, С. А. Бурий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.2. – С. 192-195. – [В даній статті розглянуто сутність сучасних концепцій менеджменту з огляду на різні підходи в ньому та притаманні кожному з них свої ознаки. При цьому використано останні досягнення зарубіжних та
вітчизняних вчених.На прикладі розвинутих підприємницьких структур України означені теорії отримують свою адаптацію та подальший розвиток як позитивний, так і негативний.].

6.
37
Р64
Естрем, В. Віртуальна реальність : американський досвід дистанційного навчання та його вплив на розвиток менеджмент-освіти в Україні [Електронний ресурс] / В. Естрем // Розбудова менеджмент-освіти в Україні [Електронний ресурс]. – 2002.

7.
336.2
П78
Проблеми розвитку корпоративного податкового менеджменту [Текст] : монографія / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, О. В. Грачов [та ін.]. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 496с. 

8.


Іванова, І.В. Економіка знань потребує розвитку креативного менеджменту [Текст] / І. В. Іванова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3, Т.2. – С. 259-263.

9.


Калініна, Л. Історичний контекст розвитку теорій менеджменту [Текст] / Л. Калініна, Т. Михайленко, В. Бурма // Освіта і управління. – 2003. – №2. – С.63-72.

10.


Кіндрацька, Г.Р. Оцінювання рівня розвитку системи стратегічного менеджменту організацій [Текст] / Г. Р. Кіндрацька, М. С. Білик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 290-298.

11.


Колодізєв, О.М. Сучасні тенденції розвитку інноватики як наукової складової менеджменту інноваційних процесів [Текст] / О. М. Колодізєв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.2. – С. 136-140. – [Обгрунтовано необхідність визначення оптимальних напрямів інноваційного розвитку України з ме-тою широкого впровадження інновацій та активізації інноваційних процесів на основі формування економічно обґрунтованої інноваційної політики. Розглянуто особливості та проблеми ресурсного забезпечення іннова-ційного розвитку промислових підприємств в умовах недостатньої визначеності зовнішнього і внутрішнього середовища. Визначено складові інноватики на основі узагальнення існуючих концепцій розвитку інноваційних процесів. Запропоновано розгорнуту принципову схему загальної моделі організації інноваційного процесу.].

12.


Кредісов, А. Менеджмент: основні концепції 2-ї половини XX ст. і деякі тенденції розвитку на початку XXI ст. [Текст] / А. Кредісов // Економіка України. – 2005. – №11. – С. 12-20.

13.


Кредісов, А. Менеджмент у контексті розвитку економічної теорії [Текст] / А. Кредісов // Економіка України. – 2008. – №1. – С. 4-11.

14.


Кулик, Ю.Є. Професійний розвиток менеджерів як стратегія управління персоналом у міжнародному бізнесі [Текст] / Ю. Є. Кулик // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №8. – С. 116-123.

15.


Лисенко, О. Особливості розвитку бюджетного менеджменту в Україні [Текст] / О. Лисенко // Економіка та держава. – 2011. – №8. – С. 109-111.

16.


Михайленко, С.В. Актуальні проблеми розвитку бюджетного менеджменту як науки і мистецтва [Текст] / С. В. Михайленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №1. – С. 178-184.

17.
005
М50
Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. Є. Мошек, Ю. В. Поканєвич, А. С. Соломко, А. В. Семенчук. – К. : Кондор, 2009. – 392с.

18.


Осік, Ю. Менеджмент у вищій школі: проблеми і перспективи розвитку [Текст] / Ю. Осік // Психологія і суспільствоПсихологія і суспільство. – 2012. – №3. – С. 108-111.

19.
005
О-75
Осовська, Г.В. Основи менеджменту [Текст] : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – 3-є вид. переробл. і доповн. – К. : Кондор, 2008. – 556с.

20.


Павліха, Н. Принципи просторового менеджменту сталого розвитку [Текст] / Н. Павліха // Економіка України. – 2006. – №1. – С. 40-45. – [Просторовий менеджмент сталого розвитку - це діяльність суб`єктів управління щодо просторової конкретизації стратегії збалансованого соціально-економічного та екобезпечного розвитку, встановлення пріоритетів та форм облаштування відповідної просторової системи. ].

21.


Полякова, Е.І. Перспективи розвитку менеджменту охорони праці в умовах трансформації ринкової економіки [Текст] / Е. І. Полякова // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2003. – №2. – С. 110-118.

22.


Почтовюк, A.Б. Розвиток менеджменту вищої школи на сучасному етапі [Текст] / A. Б. Почтовюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 7-10.

23.


Савчук, В. Нове бачення розвитку менеджменту та міжцівілізаційних і міжкультурних процесів у глобальній економіці [Текст] / В. Савчук // Економічна теорія. – 2011. – №2. – С. 113-115.

24.


Сербіненко, Н. Підприємництво як фактор стимулювання розвитку маркетингового менеджменту [Текст] / Н. Сербіненко // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 244-249.

25.


Ситніченко, В. Сучасні системи менеджменту - основа сталого розвитку підприємства [Текст] / В. Ситніченко, Г. Кисельова // Стандартизація сертифікація якість. – 2004. – №3. – С. 59 - 65.

26.


Ситніченко, В. Розвиток сучасних систем менеджменту [Текст] / В. Ситніченко, Г. Кісельова, Є. Стоякін // Стандартизація сертифікація якість. – 2006. – №4. – С. 60-65.

27.
005
С47
Сладкевич, В.П. Современный менеджмент (в схемах ) [Електронний ресурс] : конспект лекций / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявский. – 3-е изд., стер. – К. : МАУП, 2003. – 152с.

28.


Сорочан, Т. Стратегія розвитку навчального закладу — складова стратегічного менеджменту [Текст] / Т. Сорочан, І. Цимбал // Управління освітою. – 2012. – №6. – С. 14-17.

29.


Співак, В.В. Сучасні особливості та концепції розвитку кадрового менеджменту промислових підприємств [Текст] / В. В. Співак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 91-93.

30.


Тимейчук, А.А. Розвиток стратегічного менеджменту у діяльності іноземних та вітчизняних підприємств [Текст] / А. А. Тимейчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 99-104.

31.


Ульянченко, О. Зарубіжний досвід розвитку менеджменту як інструмент управління підприємствами [Текст] / О. Ульянченко // Економіка та держава. – 2007. – №1. – С. 27-30.

32.


Федулова, Л. Тенденції розвитку менеджменту в XXI столітті [Текст] / Л. Федулова // Персонал. – 2002. – №12. – С. 50-54.

33.


Шпак, Н. Комунікаційний менеджмент: сутність та розвиток [Текст] / Н. Шпак // Економіка та держава. – 2010. – №2. – С. 30-33.

34.

http://dere.com.ua/library/bank_znan%27/perspect_manag.shtml Ретроспектива і перспектива менеджменту в Україні

35.

http://worldukraine.org/?p=1254Сучасні проблеми менеджменту українських підприємств Дмитрієва Н.С., Ведерніков М.Д

36.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Теорія менеджменту.....”
37.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету