Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть будь ласка з підбором літератури за темою" ``Дюрація фінансових інструментів``.

1. 336.76
Ф77 Фондовый рынок [Текст] : учеб. пособие / пер. с англ. В. Ионова. – М. : Альпина Паблишер, 2002. – 277с. – (Reuters для финансистов).

2. 330
І-71 Інституційні основи інноваційного розвитку економіки [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. В.Є. Новицького. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : КНТ, 2008. – 360с. – [Рекомендовано МОН України].

3. 336
Ф59 Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / за ред. О.М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 660с

4. 336
Б90 Буднік, М.М. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 432с. – [Рекомендовано МОН України].

5. 336
Б90 Буднік, М.М. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна. – Х. : ЦУЛ, 2009. – 334с. – [Рекомендовано МОН України].

6.
Дорожкіна, Г.М. Збільшення дохідності та дюрації інвестицій у виробництво нових присадок [Текст] / Г. М. Дорожкіна, Л. М. Хоменко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №1,Т.1. – С. 10-13. – [Довгострокові інвестиції у виробництво ефективних присадок для високоякісних олив].

7.
Еременко, А. Иллюзионисты [Текст] / А. Еременко // Бизнес. – 2008. – №11. – С. 54-58. – [Финансовые инструменты. Облигационные фонды].

8.
Лацик, Г. Сутнісно-теоретичні основи фінансових інструментів [Текст] / Г. Лацик // Світ фінансів. – 2009. – №1(18). – С. 143-152.

9. 336
М31 Маслова, С.О. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / С. О. Маслова, О. А. Опалов. – 2-ге вид., випр. – К. : Каравела, 2003. – 344с.

10. 336
М31 Маслова, С.О. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / С. О. Маслова, О. А. Опалов. – 3-тє вид., випр. – К. : Каравела, 2004. – 344с. – (Вища освіта в Україні).

11. 336
М31 Маслова, С.О. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / С. О. Маслова, О. А. Опалов. – К. : Кондор, 2006. – 192с. –

12. 330.322
П27 Пересада, А.А. Управління інвестиційним процесом [Текст] : монографія / А. А. Пересада. – К. : Лібра, 2002. – 472с.

13.
Туктаров, Ю. Эволюция инструментов фондового рынка [Текст] / Ю. Туктаров // Рынок ценных бумаг. – 2004. – №15. – С. 53-56. – [История возникновения фондового рынка и историческое развитие ИФР. ].

14.
Федоренко, А. Стратегія впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу України [Текст] / А. Федоренко // Світ фінансів. – 2009. – №2(19). – С. 17-23.

15.
Чемерис, В. Використання показників дюрації для оцінки процентного ризику [Текст] / В. Чемерис, К. Уваров // Вісник Національного банку України. – 2002. – №10. – С. 62-65. – [При оцінюванні процентного ризику як імовірності понести грошові збитки або недоотримати прибуток через несприятливі зміни процентних ставок на фінансових ринках важливу роль відіграють формальні методи,які дають змогу кількісно оцінити його можливі обсяги.].

16.
Чемодуров, О.М. Економічна сутність показника дюрації облігації [Текст] / О. М. Чемодуров // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №6. – С. 57-68.

17.
Чемодуров, О.М. Використання показників дюрації при імунізації портфеля облігацій [Текст] / О. М. Чемодуров // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №7. – С. 85-94.

18. 336.76
Ч-51 Чесноков, В.Л. Фінансові інструменти [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Чесноков. – К. : ЦУЛ, 2008. – 288с.

19. 336
Ш44 Шелудько, Б.М. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Шелудько. – К. : Знання- Прес, 2002. – 535с. – (Вища освіта ХХI ст.).

20. 336
Ш44 Шелудько, Б.М. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Шелудько. – К. : Знання, 2006. – 535с. – (Вища освіта ХХI ст.).

1. http://finance-banks.ru/menedzhment-cennyh-bumag28.html

2. http://www.finekon.ru/djuracija.php

3. http://dengifinance.ru/investicionnyi-portfel/dyuraciya.html