Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до проблемного питання: " Порівняльна характеристика поняттям "грошова система" та "валютна система". Порівняльна характеристика фінансової системи США та Західної Європи"
1
1.
Андрієць, В.С. Інтеграція процесу оптимізації грошових потоків у загальну систему управління грошовими потоками [Текст] / В. С. Андрієць // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №17. – С. 15-17.

2.
Вожжов, А. Україна в новій архітектурі світової валютної системи [Текст] / А. Вожжов, О. Білоусов // Вісник Національного банку України. – 2011. – №8. – С. 24-29.

3.
Делас, В.А. Місце комерційних банків у системі валютного контролю [Текст] / В. А. Делас // Фінанси України. – 2004. – №5. – С. 151-155.

4.
Дзюблюк, О. Грошова система України: глобалізаційні фактори впливу [Текст] / О. Дзюблюк // Вісник Національного банку України. – 2007. – №7. – С. 14-22.

5. 336
К23 Карлін, М.І. Фінанси країн Європейського Союзу [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2011. – 639с.

6. 336
К23 Карлін, М.І. Державні фінанси розвинутих країн [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 484с. – (Вища освіта в Україні).

7.
Кириленко, В. Сучасний стан світової валютно-фінансової системи та перспективи її розвитку [Текст] / В. Кириленко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №3. – С. 149-160.

8.
Кічурчак, М. Вплив банківської системи на процес організації грошового обігу в Україні [Текст] / М. Кічурчак // Банківська справа. – 2010. – №4. – С. 40-55.

9.
Коптюх, О. Ризики сучасної грошової системи та перспективи її розвитку [Текст] / О. Коптюх // Вісник Національного банку України. – 2008. – №9. – С. 16-19.

10.
Курза, Ю. До системи валютних курсів [Текст] / Ю. Курза, Ф. Рогач // Вісник Національного банку України. – 2010. – №8. – С. 34-39.

11.
Легкоступ, Т. Світова валютна система: в пошуку альтернативних шляхів розвитку [Текст] / Т. Легкоступ, М. Косар // Економіка та держава. – 2012. – №4. – С. 69-72.

12.
Лукашенко, С. Глобальна валютна система в контексті трансформації глобальної фінансової архітектури [Текст] / С. Лукашенко // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №5-6. – С. 8-11.

13.
Міщенко, С. Проблеми вдосконалення структури сучасної грошової системи [Текст] / С. Міщенко // Економіка та держава. – 2010. – №12. – С. 167-169.

14.
Міщенко, С. Протиріччя сучасних грошових систем і шляхи їх подолання [Текст] / С. Міщенко // Вісник Національного банку України. – 2012. – №8. – С24-29.

15.
Мусієць, Т.В. Трансформація світової валютної системи [Текст] / Т. В. Мусієць, О. В. Лавріненко // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №20. – С. 32-37.

16.
Носов, О.Ю. Ділема напрямів підвищення ефективності грошових систем [Текст] / О. Ю. Носов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2, Т.2. – С. 146-149.

17.
Носов, О.Ю. Основні напрями розвитку грошових систем в перехідних економіках [Текст] / О. Ю. Носов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4, Т.1. – С. 200-205.

18.
Паливода, К. Грошова система України і закон грешема [Текст] / К. Паливода // Дзеркало тижня. – 2007. – №15. – С. 10.

19.
Почепецька, А. Ретроспективний аналіз процесів функціонування валютних систем та валютних зон [Текст] / А. Почепецька // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №12. – С. 23-28.

20.
Прохорова, М. Сучасні проблеми Європейської валютної системи [Текст] / М. Прохорова, Д. Макаренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2009. – №87,Ч.2. – С. 196-207.

21. 336.7
Р32 Реверчук, С.К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / С. К. Реверчук. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 258с.

22.
Ревнікова, О.О. Удосконалення чинної системи валютного регулювання [Текст] / О. О. Ревнікова // Фінанси України. – 2001. – №7. – С. 16-21.

23.
Рогач, Ф. До системи валютних курсів [Текст] / Ф. Рогач, Ю. Курза // Вісник Національного банку України. – 2008. – №4. – С. 56-61.

24.
Руденко, Ю. На шляху до нової міжнародної валютної системи [Текст] / Ю. Руденко, І. Загородній // Ринок цінних паперів України. – 2005. – №1-2. – С. 17-22. – [Роль долара як світової валюти, можливість переходу від моновалютної до мультивалютної системи].

25.
Шаров, О. Глобалізація валютної системи [Текст] / О. Шаров // Журнал Європейської економіки. – 2008. – №1, Т.7. – С. 76-93. – [розглянуто процес подальшого розвитку міжнародної валютної системи в умовах сучасної глобалізації].

26.
Швайка, М. Кредитна грошова система та її вплив на світові валютні відносини [Текст] / М. Швайка // Вісник економічної науки України. – 2007. – №2. – С. 189-194.


21.
Перспективы европейской экономики: преодоление шоков [Текст] // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №11. – С. 20-27. – [Доклад Международного валютного фонда].

2.
Положение на финансовом рынке США [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2008. – №12. – С. 3-13.

3. 336
Ф59 Фінанси [Текст] : підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611с.

4. 336
Ф59 Фінанси: курс для фінансистів [Текст] : навч. посіб. / за ред. В.І.Оспіщева. – К. : Знання, 2008. – 567с.

5.
Бабенко, А. Федеральна резервна система США: інфраструктура і напрями регулювання [Текст] / А. Бабенко // Ринок цінних паперів України. – 2004. – №3-4. – С. 15-22.

6.
Деркач, М. Особливості європейської валютно-фінансової взаємодії в умовах мінливості зовнішніх факторів впливу [Текст] / М. Деркач, Н. Стукало // Світ фінансів. – 2010. – №3. – С. 169-176.

7.
Дзяд, О.В. Фінансові аспекти інноваційної політики ЄС [Текст] / О. В. Дзяд // Фінанси України. – 2005. – №5. – С. 140-146.

8.
Йодко, М. Проблеми валютно-фінансової конвергенції в ЄС [Текст] / М. Йодко // Світ фінансів. – 2010. – №3. – С. 188-197.

9. 336
К23 Карлін, М.І. Державні фінанси розвинутих країн [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 484с. – (Вища освіта в Україні).

10. 336
К23 Карлін, М.І. Фінансові системи країн Західної Європи [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Академія, 2009. – 320с


Рекомендовано МОН України].

11.
Кодацкий, В. Бюджетный процесс в развитых странах (опыт Соединенных Штатов Америки) [Текст] / В. Кодацкий // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №12. – С. 182-184.

12.
Криклій, А. Небанківські фінансові інститути: досвід функціонування у фінансовй ситемі США [Текст] / А. Криклій, І. Каракулова // Економіка та держава. – 2006. – №6. – С. 9-11.

13.
Марковський, І. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку в країнах-членах Європейського Союзу [Текст] / І. Марковський // Економіка та держава. – 2011. – №7. – С. 80-82.

14. 336
О-60 Опарін, В.М. Фінанси. (Загальна теорія) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Опарін. – 5-те вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 240с.

15.
Павлюк, К.В. Досвід реформування державних фінансів у нових країнах-членах Європейського Союзу [Текст] / К. В. Павлюк, І. В. Іголкін // Фінанси України. – 2007. – №2. – С. 44-55.

16.
Поленова, С.Н. Становление и развитие учета и финансовой отчетности в США [Текст] / С. Н. Поленова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2006. – №1. – С. 115-121.

17.
Радзімовська, С.Ф. Створення Єдиного фінансового ринку в межах Європейського Союзу [Текст] / С. Ф. Радзімовська // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №6. – С. 19-24.

18.
Семеног, А.Ю. Моделі фінансових систем у розвинутих країнах: переваги і недоліки [Текст] / А. Ю. Семеног // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.1. – С. 129-133.

19.
Сліпченко, Т.О. Структурні та функціональні особливості монетарного механізму в країнах ЄС і перспективи розвитку інтеграційних зв`язків з Україною [Текст] / Т. О. Сліпченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №1. – С. 176-183.

20.
Сущенко, О. Генезис та особливості антиінфляційної політики США на сучасному етапі [Текст] / О. Сущенко, Ю. Стахів // Ринок цінних паперів України. – 2011. – №1-2. – С. 23-30.

21.
Хоружий, С. Складові системи регулювання ринків цінних паперів у ЄС [Текст] / С. Хоружий // Ринок цінних паперів України. – 2008. – №5-6. – С. 13-17.

22.
Черен, А. Особливості розвитку сучасної фінансової системи в ринкових умовах [Текст] / А. Черен // Економіка та держава. – 2005. – №6. – С. 23-26.

23.
Шевчук, В.О. Уніфікація податкових систем країн Європейського Союзу як критерій поглиблення інтеграції [Текст] / В. О. Шевчук, Р. Ю. Римарська // Фінанси України. – 2007. – №12. – С. 49-59.

24.
Шиян, Д.В. Монетарні та економічні цикли у США: теорія і практика [Текст] / Д. В. Шиян // Фінанси України. – 2005. – №7. – С. 19-25.

25. 336
Т33 Теорія фінансів [Текст] : підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лабезник [та ін.] за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К. : ЦУЛ, 2010. – 576с.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Фінансова система США,” ‘’Фінансова система Європейського Союзу’’, ‘’Грошова система,’’ ‘’ Валютна система’’.