Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал на тему:
> "Які фактори інтеграційного процесу в Європі є сприятливими, а які несприятливими для України?".
> Дякую
1.
Європа зацікавлена у гармонічній інтеграції України в економіку ЄС [Текст] // Діловий вісник. – 2010. – №9. – С. 6.

2.
Аблязова, О. Використання прогресивних форм торгівлі в сучасних інтеграційних процесах [Текст] / О. Аблязова // Економіка та держава. – 2010. – №4. – С. 81-82. – [Розкрита суть торгівлі товарами і послугами з використанням мобільного зв`язку, віртуальних торгових площадок і торгових пропозицій].

3.
Бережна, Т. Інвестиційна діяльність України в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів [Текст] / Т. Бережна // Економіка та держава. – 2011. – №2. – С. 50-53.

4.
Білорус, О.Г. Глобальна інтеграція і тенденції кризової еволюції світу [Текст] / О. Г. Білорус // Економічний часопис - XXI. – 2010. – №7-8. – С. 3-9.

5. 336.7
В65 Войнаренко, М.П. Стратегічні напрями діяльності банківських установ за умов світових інтеграційних процесів [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, Л. М. Білорусець, В. П. Нікітюк. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 192с.


6.
Галена, О. Інтеграція та модернізація- шлях до процвітання України [Текст] / О. Галена // Зовнішні справи. – 2012. – №8. – С. 38-40.

7.
Ганущак-Єфіменко, І.В. Напрями активізації процесів інтеграційного розвитку національних суб`єктів господарювання [Текст] / І. В. Ганущак-Єфіменко, І. В. Коберник // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №10. – С. 145-149.

8.
Глущевська, А. Зона вільної торгівлі як фактор розвитку інтеграційних процесів України та ЄС [Текст] / А. Глущевська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №98,Ч.2. – С. 11-14.

9.
Грибик, І.І. Аналіз стану інтеграційних процесів України: перспективи і подолання недоліків [Текст] / І. І. Грибик, P. Б. Вільгуцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №8(668). – С. 47-56.

10.
Дибань, О. Інтеграційні процеси у сфері банківського і страхового бізнесу [Текст] / О. Дибань // Світ фінансів. – 2012. – №1. – С. 150-154.

11.
Замазій, О.В. Інтеграційні процеси у механізмі управління діяльністю підприємств сфери малого бізнесу [Текст] / О. В. Замазій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т3. – С. 91-94. – [Досліджено форми інтеграційних процесів суб’єктів господарювання. Проаналізовано їх переваги і недоліки з точки зору діяльності підприємств сфери малого бізнесу. Підкреслено, що горизонтальна інтеграція націлена на
інноваційний розвиток малих підприємств, вертикальна – сприяє зростанню виробничих потужностей
].

12.
Кваша, К. Формування зони вільної торгівлі в інтеграційному процесі України до Європейського Союзу [Текст] / К. Кваша // Економіка АПК. – 2009. – №8. – С. 64-68.

13.
Козицька, Г. Проблеми та перспективи інтеграції економіки України у європейський економічний простір [Текст] / Г. Козицька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-2. – С. 369-377.

14.
Козловський, К.В. Сутність, зміст та основні тенденції економічної інтеграції [Текст] / К. В. Козловський // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №95,Ч.2. – С. 82-85.

15.
Комар, Н. Критерії відкритості національної економіки в умовах інтеграційних процесів: український та міжнародний аспекти [Текст] / Н. Комар, М. Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 117-128.

16.
Кривенко, Л. Нові загрози та можливості розвитку машинобудівного комплексу України в умовах інтеграції в европейський економічний простір [Текст] / Л. Кривенко, І. Діденко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-1. – С. 420-428.

17.
Левицька, А.О. Сучасна парадигма забезпечення конкурентних переваг підприємства в умовах інтеграційних процесів [Текст] / А. О. Левицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 226-230.

18.
Любохинець, Л.С. Вплив інтеграційних процесів на функціонування машинобудівних підприємств у сучасній глобальній моделі світового господарства [Текст] / Л. С. Любохинець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 71-74.

19.
Мурзагалієва, Д. Міжнародні правові аспекти інтеграційних процесів [Текст] / Д. Мурзагалієва // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №6. – С. 168-170.

20. 338.24
Нижник, В.М. Економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів [Текст] : курс лекцій / В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук, І. В. Нижник. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 125с.

21.
Новак, A.M. Реалізація регіональних економічних інтересів у процесі інтеграції України у світове господарство [Текст] / A. M. Новак // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №16. – С. 82-84.

22. 911.3
Г35 Географія світового господарства (з основами економіки) [Текст] : навч. посіб. / Я. Б. Олійник, І. Г. Смирнов, О. О. Любіцева, Б. П. Яценко за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. – К. : Знання, 2011. – 640с.


23.
Рвадзієвська, С. Фінансова криза та інтеграція України до світової економіки [Текст] / С. Рвадзієвська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №90,Ч.2. – С. 10-11.

24.
Селезньова, К.В. Аналіз використання експортного потенціалу машинобудівного комплексу України в контексті світових інтеграційних процесів [Текст] / К. В. Селезньова // Економічний часопис - XXI. – 2010. – №11-12. – С. 68-73.

25.
Ситнік, І.В. Інформаційне забезпечення механізму державного управління інтеграційними процесами національної економіки [Текст] / І. В. Ситнік // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 56-60.

26.
Смирнова, К. Європейська економічна інтеграція України та нові перспективи східного партнерства [Текст] / К. Смирнова // Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2009. – №37. – С. 60-63.

27.
Сорока, І.Б. Транснаціональні корпорації та їхня роль у процесі активізації міжнародної інтеграції [Текст] / І. Б. Сорока // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №9. – С. 35-41.

28.
Сорока, М.П. Стратегічний підхід до соціально-економічного розвитку прикордонного регіону в умовах поширення європейського інтеграційного процесу [Текст] / М. П. Сорока // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №2. – С. 98-101.

29. 338(4/.9)
С77 Старостенко, Г.Г. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, С. В. Онишко, Т. В. Поснова. – К. : Ліра-К, 2011. – 432с.


30.
Стежко, Н. Вплив глобалізації та інтеграції на регулювання світогосподарських процесів [Текст] / Н. Стежко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 167-175.

31.
Фліссак, К. Регулятивні та стимулюючі засоби реалізації інтеграційних прагнень України у сфері зовнішньої торгівлі [Текст] / К. Фліссак // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №5-6. – С. 3-7.

32.
Щекін, О.Ю. Перспективи розвитку фондового ринку України в умовах посилення інтеграційних процесів [Текст] / О. Ю. Щекін // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №11-12. – С. 23-25.

33. 339.94
Я47 Якобсон, А.Я. Лекции по мировой экономике [Електронний ресурс] : учеб. пособие / А. Я. Якобсон, И. М. Максимов. – Иркутск : ИрГУПС, 2006. – 87с.

34.
Янушевич, В.М. Міжнародна економічна інтеграція України у контексті промислового розвитку [Текст] / В. М. Янушевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 202-206.

35. http://www.3w.mk.ua/Site3W/00000126.htm Україна і Європейський Союз
36. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економічна інтеграція=міжнародна інтеграція....”

37. Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету