Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть з літературою, щоб дати відповідь на запитання: Охарактеризуйте основні види культурних змін, визначте фактори соціокультурної детермінації. Предмет: Культорологія
1.
316.7
К90
Культурологія. Українська та зарубіжна культура [Текст] : метод. вказівки до самостійної роботи студ. усіх форм навчання /  уклад.: М.Б.Дем`янюк, О.В.Чернов. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 52с.

2.
316.7
О-75
Основи культурології [Текст] : навч. посіб. /  за ред. Л.О. Сандюк, Н.В. Щубелки. – К. : ЦУЛ, 2012. – 400с. 


3.
316.7
А16
Абрамович, С.Д. Культурологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. С. Тілло, М. Ю. Чікарькова. – К. : Кондор, 2007. – 351с.

4.


Безрукова, О. Соціально-культурні детермінанти організаційної поведінки [Текст] / О. Безрукова // Соціальна психологія. – 2011. – №6(50). – С. 42-50.

5.


Богатырева, Т.Г. Государство и культура в условиях глобально- локальной динамики [Текст] / Т. Г. Богатырева // Библиотека в эпоху перемен. – 2003. – №4 (20). – С.63-70. – [О тенденциях социокультурных перемен в современных обществах. Проблемы взаимоотношения государства и культуры. Подробно- об измнениях в культуной политике России].

6.
316.7
Б78
Бокань, В. Культурологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Бокань. – 3-тє вид., стер. – К. : МАУП, 2004. – 136с.

7.


Гавеля, О. Прогнозування подальших змін в ієрархії культурних цінностей українського суспільства в аспекті глобалізаційних змін [Текст] / О. Гавеля // Вісник книжкової палати. – 2010. – №8. – С.37-41. – [Визначено можливості прогнозування подальших змін в ієрархії культурних цінностей сучасного українського суспільства. У дослідженні розглядаються питання широкого впровадження Інтернету та мультимедійних технологій, наслідки глобалізації, спричинені розповсюдженням у всьому світі технологій, створених у найрозвиненіших країнах світу. Основна увага приділяється ролі обдарованої та геніальної особистості в подоланні негативних наслідків культурної та освітньої глобалізації, а також і однобічному зрушенню у системі координат національних культурних цінностей].

8.


Дуйсебай, Е. Соцально-культурная динамика и современная архитектура [Текст] / Е. Дуйсебай // Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 2004. – №4. – С._58-_59.

9.


Завацька, Л.М. Особливості детермінантного впливу молодіжної субкультури на соціалізацію учнівськоїмолоді [Текст] / Л. М. Завацька // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – №6. – С. 62-63.

10.


Кулик, Н. Шляхи розв`язання сучасних проблем розвитку культури в Україні [Текст] / Н. Кулик // Бібліотечна планета. – 2000. – №3. – С.32-33.

11.


Носенко, Е.Л. Психологічні ознаки культури українців на сучасному етапі розвитку суспільства і напрями змін цих ознак у пострадянський період [Текст] / Е. Л. Носенко, Н. А. Маєвська // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – №7. – С. 69-77.

12.


Олянишен, Т. Зміни форм культурної діяльності в Україні [Текст] / Т. Олянишен, О. Мельников // Вісник книжкової палати. – 2009. – №12. – С.41-43. – [Проаналізовано місце читання в структурі вільного часу та чинники, що впливають на читацьку активність].

13.
316.7
К90
Культурологія [Текст] : навч. посіб. / Н. Д. Пальм, Т. Є. Гетало, Д. Ю. Михайличенко, Ю. І. Потоцька. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 284с.

14.


Рачков, П.А. Философия и культурология [Текст] / П. А. Рачков // Вестник Московского университета: Серия 7"Философия". – 2003. – №2. – С. 30-47.

15.


Стецюк, К. Художньо-естетичний розвиток особистості як детермінанта підвищення професійної компетентності фахівців [Текст] / К. Стецюк // Вища школа. – 2010. – №7-8. – С. 80-86.

16.


Чаднова, И.В. Культурологические аспекты глобализации [Текст] / И. В. Чаднова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2005. – №2. – С.28-32.

17.


18.

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:lk7FWMcoCNAJ:fd.snu.edu.ua Детермінанти еволюційної культури
19.

http://vuzlib.org/kult_l/4.htm Соціокультурна динаміка. Цивілізація і культура.
20.

http://bookdn.com/book_457_glava_5_Tema_5._So%D1%81%D1%96okulturnadinam.html Соціокультурна динаміка

21.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Культурологія.....”