Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Список літератури до наукового реферату на тему:"Особливості використання централізованих та децентралізованих організаційних структур в управлінні сучасною організацією."(бажано крім книг,щоб були журнали, статі )
1. 330
У67 Управление рисками предприятий и организаций [Електронний ресурс] : метод. указания / сост. О.В.Коробова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 24с.

2.
Балабанюк, Ж.М. Механізм управління організацією: сутність поняття та пропозиції щодо оцінки його ефективності [Текст] / Ж. М. Балабанюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 190-194.

3. 65
Б48 Березін, О.В. Стратегія підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, М. Г. Безпарточний. – К. : Ліра-К, 2010. – 224с.

4.
Бізянов, Є. Реінжиніринг організаційної структури інформаційної служби підприємства [Текст] / Є. Бізянов, І. Зайцев // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №5. – С. 17-21.

5.
Бобровник, В.М. Трансформація організаційних структур на основі концепції процесного управління [Текст] / В. М. Бобровник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2008. – №6. Т.2. – С. 115-119.

6.
Бондарчук, Л.В. Формування показників ефективності функціонування організаційної структури управління підприємством [Текст] / Л. В. Бондарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 138-141.

7.
Бурина, Н. Информационные технологии и организационная структура [Текст] / Н. Бурина // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №8. – С. 106-111.

8. 005
Г68 Гордієнко, Л.Ю. Управління організаційними трансформаціями: Теоретико-методологічні засади та управлінський інструментарій [Текст] : монографія / Л. Ю. Гордієнко. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 440с.

9.
Грищенко, І.М. Системний підхід до проблем управління посередницькими організаціями [Текст] / І. М. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №11. – С. 46-53.

10.
Денисенко, В. Социально-экономическая система: определение уровня самоорганизации [Текст] / В. Денисенко, И. Решетов // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №3. – С. 76-87.

11.
Денисенко, І.П. Організаційна структура в системі розвитку підприємства [Текст] / І. П. Денисенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №6. – С. 163-166.

12.
Загорняк, Н.Б. Споживацька цінність у системі управління організацією: компас для нової реальності у боротьбі за ринкові можливості [Текст] / Н. Б. Загорняк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №8. – С. 164-171.

13.
Иванова, И. Процессный подход в организационном проектировании [Текст] / И. Иванова // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – №3. – С. 93-103. – [Управление реструктуризацией организационной структуры].

14.
Калита, Т. Детализация документированных описаний процессов: как совместить управляемость и гибкость [Текст] / Т. Калита // Контроль. – 2010. – №7-8. – С. 22-31.

15.
Калита, Т. Интегрированные системы управления: что и куда интегрируем [Текст] / Т. Калита // Контроль. – 2010. – №7-8. – С. 83-96.

16.
Калита, Т. Ориентация на внутренних потребителей при усовершенствовании системы управления: для кого выполняется эта работа [Текст] / Т. Калита // Контроль. – 2010. – №7-8. – С. 97-108. – [Контроль качества].

17. 65
К49 Клівець, П.Г. Стратегія підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. Г. Клівець. – К. : Академвидав, 2007. – 320с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

18. 330.342.146
Ф79 Кневець, О.Ф. Участь працівників в управлінні організацією [Текст] / О. Ф. Кневець // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 96-99.

19. 658
В60 Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, С. О. Тульчинська, Р. В. Тульчинський, С. О. Кириченко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 206с.

20.
Лазаренко, А. Організаційна структура і характер взаємовідносин всередині компанії [Текст] / А. Лазаренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №98,Ч.2. – С. 80-82.

21. 35
М73 Миронов, С.В. Метасистемный подход в управлении [Електронний ресурс] : монографія / С. В. Миронов, А. М. Пищухин. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2004. – 338с.

22.
Михайлова, Е. Целостность организации и способы ее поддержания [Текст] / Е. Михайлова // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №4. – С. 14-18.

23. 658.5.012.32
О-75 Осовська, Г.В. Менеджмент організацій [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2005. – 854с.

24.
Поршнев, А. Выбор и анализ функций управления [Текст] / А. Поршнев // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №5. – С. 10-20.

25.
Савицкая, Л. Воздушные замки управления [Текст] / Л. Савицкая // Управление компанией (укр.изд.). – 2009. – №6. – С. 52-57. – [Концепция самоорганизующейся системы].

26.
Сіменко, І.В. Якість організаційної структури управління суб`єктом господарювання: аспекти і параметри оцінки [Текст] / І. В. Сіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №12. – С. 106-113.

27.
Смолінська, Н.В. Застосування аутсорсингу, як креативний інструмент в управлінні багатокультурними організаціями [Текст] / Н. В. Смолінська, І. І. Грибик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.2. – С. 106-108.

28.
Сурков, С.А. Проблемы организационной деятельности в условиях дефицита ресурсов [Текст] / С. А. Сурков, Ю. П. Бойко, А. А. Хрупалов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – №1. – С. 93-103. – [Управление организацией].

29.
Сухоруков, А.І. Удосконалення організаційних структур в економіці України [Текст] / А. І. Сухоруков, Т. П. Крупельницька // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №11. – С. 87-97.

30.
Трусов, Г. Аксиомы управления организацией [Текст] / Г. Трусов // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №5. – С. 7-9.

31.
Хлыстова, О. Управление бизнес-процессами: методологические принципы [Текст] / О. Хлыстова // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №3. – С. 14-22.

32.
Шевченко, А.Т. Вплив організаційної структури управління на формування чисельності управлінського персоналу промислових підприємств [Текст] / А. Т. Шевченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 88-91.

33.
Шпак, Н. Вплив оргструктур підприємств на функціонування його системи комунікацій [Текст] / Н. Шпак, А. Корнилєва // Економіка та держава. – 2011. – №6. – С. 62-68.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Системне управління організацією,” “Організаційна культура.”

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)