Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Предмет (Університетська освіта)
> реферат - Організація діяльності вищих навічальних закладів України.
1.
378
В55
Вища освіта: європейський вимір та українські перспективи [Текст] : матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти (18 червня 2008 року). – К. : Парламентське видавництво, 2009. – 632с.

2.


Бідниченко, О. Організація навчально-виховного процесу в технічних вищих навчальних закладах [Текст] / О. Бідниченко // Вища освіта України. – 2006. – №2. – С. 38-44.

3.


Бобало, О.Ю. Організаційна структура управління маркетинговою діяльністю у вищих навчальних закладах [Текст] / О. Ю. Бобало // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №22(682). – С. 16-22.

4.


Боголіб, Т. Організація ефективної діяльності вищих навчальних закладів [Текст] / Т. Боголіб // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №7. – С. 122-127. – [Фінансове право].

5.


Боголіб, Т.М. Модель фінансування й організація діяльності вищого навчального закладу [Текст] / Т. М. Боголіб // Фінанси України. – 2009. – №8. – С. 40-50.

6.


Бойко, Я. Організація самостійної роботи студентів у вищих педагогічних навчальних закладах [Текст] / Я. Бойко // Рідна школа. – 2009. – №10. – С.19-23.

7.


Бондарєва, Л. Модель організації навчального тренінгу у вищому навчальному закладі економічного профілю [Текст] / Л. Бондарєва // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – №4. – С. 58-67.

8.


Васюк, О. Організація кредитно-модульної системи навчання у вищій школі [Текст] / О. Васюк, В. Кустов // Вісник книжкової палати. – 2009. – №9. – С.24-26. – [У статті окреслено завдання, зміст, функції та принципи кредитно-модульної організації навчання з метою подальшого використання її в практичній діяльності викладача вищої школи].

9.
378
С40
Системи якості вищих навчальних закладів: теорія і практика [Текст] : монографія / О. І. Волков, Л. М. Віткін, Г. І. Хімічева, А. С. Зенкін. – К. : Наукова думка, 2006. – 302с. 

10.


Глузман, О.В. Імперативи економічного та організаційно-педагогічного розвитку регіональної системи вищої освіти [Текст] / О. В. Глузман // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 9-12.

11.


Забурмеха, Є.М. Організація маркетингових досліджень у вищих навчальних закладах [Текст] / Є. М. Забурмеха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.1. – С. 192-197. – [У статті розглядаються різні погляди на базові поняття маркетингу стосовно ринку освітніх послуг, досліджуються основні проблеми вищих навчальних закладів України, даються рекомендації щодо покращення ситуації на ринку послуг. Вивчаються вимоги та переваги абітурієнтів щодо вступу у вищі навчальні заклади та фактори, що впливають на вибір абітурієнтів.
].

12.
378
К17
Каленюк, І.С. Розвиток вищої освіти та економіка зань [Текст] : монографія / І. С. Каленюк, О. В. Куклін. – К. : Знання, 2012. – 343с. – (Сучасна наука).

13.


Коваленко, О. Організаційно-методичні основи аналізу кваліфікаційних робіт випускників вищого навчального закладу [Текст] / О. Коваленко, С. Кучеренко, В. Лобунець // Новий колегіум. – 2009. – №1. – С. 24-31.

14.


Корчевна, О. Організаційно-психологічний супровід сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів: компетентнісний підхід [Текст] / О. Корчевна, О. Кир`янова // Україна: аспекти праці. – 2009. – №3. – С. 32-36.

15.
378
К72
Костриченко, В.М. Університетська освіта [Текст] : навч. посіб. / В. М. Костриченко. – Рівне : НУВГП, 2010. – 94с. 

16.
378
К89
Кузьмінський, А.І. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

17.


Мазур, Ю. Організаційно-методичні засади моніторингу якості вищої освіти [Текст] / Ю. Мазур // Статистика України. – 2007. – №4. – С. 20-24.

18.


Петруня, Ю.Є. Організація маркетингу у вищому навчальному закладі [Текст] / Ю. Є. Петруня // Науковий вісник національного гірничого університету. – 2006. – №4. – С. 72-75.

19.


Рудавський, Ю. Кредитно-модульна система організації навчального процесу як необхідна умова інтеграції вищої технічної освіти України [Текст] / Ю. Рудавський // Вища школа. – 2004. – №5-6. – С.66-69. – [Позитивні аспекти методика розробки стандартів вищої освіти].

20.


Саєнко, С. Удосконалення організаційної структури управління державним вищим навчальним закладом [Текст] / С. Саєнко // Освіта і управління. – 2007. – №3-4. – С. 61-68.

21.


Сафонова, В. Ринок послуг вищої освіти: сутність, класифікація [Текст] / В. Сафонова // Університетські наукові записки. – 2011. – №3. – С. 461-468.

22.


Спіцина, Л.В. Дослідження організаційної культури як чинника ефективного управління вищим навчальним закладом [Текст] / Л. В. Спіцина // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №12. – С. 14-18.

23.


Фадєєв, В.І. Особливості організаційно-педагогічної системи управління розвитком вищого навчального закладу [Текст] / В. І. Фадєєв // Гуманітарні науки. – 2010. – №2. – С. 33-37.

24.


Шимко, І. Проблеми організації самостійної роботи у вищій школі [Текст] / І. Шимко // Безпека життєдіяльності. – 2006. – №1. – С. 34-37.

25.

http://www.osvita.org.ua/vnz/index.html Освітнії портал

26.

http://www.mon.gov.ua/ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ
27.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Вища школа=вища освіта.....”