Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Немонополізований капітал в умовах ДМК
>
> Шляхи розвитку конкурентних відносин в україні
>
> Суть та закономірності еволюційного переходу економічної системи до наступного типу

Нагадуємо, що за правилами Віртуальної довідкової служби в рамках одного запиту дається відповідь тільки на одне питання.

Шляхи розвитку конкурентних відносин в Україні

1.


Бокій, В.І. Конкурентні переваги як основа формування конкурентного статусу підприємства [Текст] / В. І. Бокій, К. Л. Сидорець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 87-92.

2.


Бондаренко, М.П. Система зміцнення конкурентних позицій туристичного сектору України [Текст] / М. П. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 66-73.

3.


Борисенко, З. Умови економічної конкуренції в Україні [Текст] / З. Борисенко // Економіка України. – 2002. – №10. – С. 4-10.

4.


Брикова, І. Роль метрополістичних інноваційних систем в реалізації національних конкурентних переваг [Текст] / І. Брикова // Ринок цінних паперів України. – 2011. – №11-12. – С. 13-18.

5.


Верещагіна, О. Поняття та зміст антимонопольно-конкурентної політики в Україні [Текст] / О. Верещагіна // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №8. – С. 38-41.

6.


Верещагіна, О. Державний контроль за антимонопольно-конкурентною політикою [Текст] / О. Верещагіна // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №3. – С. 57-60.

7.


Вернудіна, Г.В. Чинники впливу на прийняття цінових рішень в умовах конкурентного ринку [Текст] / Г. В. Вернудіна, С. П. Санжак // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С. 87-91.

8.


Вініченко, І. Роль та значення інститутів у формуванні конкурентних відносин [Текст] / І. Вініченко // Економіка та держава. – 2012. – №5. – С. 8-10.

9.


Віннікова, І.І. Розвиток конкурентних відносин на ринку житлово-комунальних послуг [Текст] / І. І. Віннікова, С. В. Марчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 72-75. – [У статті проаналізовано розвиток конкурентних відносин у житлово-комунальній сфері, стан реформування житлово-комунального господарства України, виокремлено найважливіші пріоритети та сформульовано відповідні завдання
реформування і розвитку житлово-комунальної галузі.
In the article theoretical and methodological bases of the territorial organization of housing and communal services are deepened, principles and problems of the today’s branch’s development are determined, methodological approaches to the estimation of the efficiency of housing and communal services reforming are proposed.
Ключові слова: житлово-комунальне господарство, реформування ЖКГ, ринкові економічні відносини, житлово-комунальні послуги.].

10.


Горник, В.Г. Пріоритети державної стратегії забезпечення конкурентоспроможності економіки України [Текст] / В. Г. Горник // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №7. – С. 72-75.

11.


Данилович-Кропивницька, М.Л. Особливості формування конкурентних переваг підприємств машинобудівної галузі України із застосуванням системи CSRP [Текст] / М. Л. Данилович-Кропивницька, Ж. В. Поплавська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №22(657). – С. 299-306.

12.


Дідківська, Л. Еволюція форматів торгівлі та модифікація конкурентних відносин [Текст] / Л. Дідківська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №6. – С. 154-158.

13.


Дідківська, Л. Модифікація конкурентних відносин у внутрішній торгівлі України за умов економічної кризи [Текст] / Л. Дідківська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – №6. – С. 5-13.

14.


Длугопольський, О. Конкурентні відносини на глобальному ринку освітніх послуг [Текст] / О. Длугопольський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – №5. – С. 96-107.

15.


Довгань, Ж. Конкурентне середовище в банківській системі України в контексті забезпечення її фінансової стійкості [Текст] / Ж. Довгань // Світ фінансів. – 2011. – №3. – С. 39-46.

16.


Зінов`єв, І. Стратегія реалізації конкурентних переваг України [Текст] / І. Зінов`єв // Держава та регіони. – 2012. – №3. – С. 24-30.

17.


Клименко, К.В. Конкурентні позиції інститутів спільного інвестування в системі інституційних інвесторів України [Текст] / К. В. Клименко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №20. – С. 36-39.

18.


Ковач, І.І. Конкурентоспроможність регіонів у контексті європейської інтеграції України [Текст] / І. І. Ковач // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №18. – С. 49-51.

19.


Костусєв, О. Розвиток конкурентних відносин в Україні та завдання конкурентної політики на сучасному етапі [Текст] / О. Костусєв // Економіст. – 2004. – №1. – С. 38-41.

20.


Костусєв, О. Конкуренція в Україні: міф чи реальність? [Текст] / О. Костусєв // Дзеркало тижня. – 2006. – №25. – С. 8. – [АМК].

21.


Красіліч, Н. Конкурентні відносини як об`єкт правового регулювання [Текст] / Н. Красіліч // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2002. – №1. – С.17-24.

22.


Левицька, А.О. Сучасна парадигма забезпечення конкурентних переваг підприємства в умовах інтеграційних процесів [Текст] / А. О. Левицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 226-230.

23.


Лісогор, Л.С. Мотиваційні та особистісні детермінанти формування конкурентних відносин на ринку праці України [Текст] / Л. С. Лісогор // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 82-86.

24.


Лучакова, О.В. Забезпечення стійкого розвитку малого та середнього підприємництва в конкурентному середовищі [Текст] / О. В. Лучакова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 196-199.

25.
338(477)
Н34
Мельник, О. Державне регулювання розвитку конкурентного середовища [Текст] / О. Мельник // Наука молода. – 2005. – Вип. 4. – С. 11-14. – [Проаналізовано зарубіжний досвід щодо регулювання конкуренції на ринку. Визначено напрямки вдосконалення вітчизняного антимонопольного законодавства.].

26.


Мироненко, М.Ю. Тенденції формування конкурентоспроможності України на основі реалізації ефективної регіональної політики [Текст] / М. Ю. Мироненко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №9. – С. 106-109.

27.


Михайліченко, Г.І. Формування інноваційних туристичних кластерів як конкурентної переваги розвитку регіону [Текст] / Г. І. Михайліченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №7(727). – С. 341-350.

28.


Михальчишин, Н. Конкурентні відносини в умовах перехідної та ринкової економіки [Текст] / Н. Михальчишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №23(606). – С. 362-368.

29.


Міненко, М. Механізм формування фахового інституційного спроможного конкурентного середовища в Україні [Текст] / М. Міненко // Економіка та держава. – 2010. – №10. – С. 21-23.

30.


Мохтешеми, М.Д. Вопросы повышения конкурентоспособности национальной зкономики [Текст] / М. Д. Мохтешеми // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №14. – С. 43-44.

31.


Полунєєв, Ю.В. Основні показники сталості трансформаційного розвитку України в процесі підвищення її міжнародної конкурентоспроможності [Текст] / Ю. В. Полунєєв // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №7-8. – С. 7-10.

32.


Привалова, О. Аналіз конкурентного середовища на ринку страхування життя України [Текст] / О. Привалова // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №9. – С. 14-18.

33.


Процак, К.В. Розвиток конкурентних відносин у житлово-комунальному обслуговуванні населення [Текст] / К. В. Процак, О. П. Просович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 510-516.

34.


Ратникова, А. Инновационные приоритеты как основа конкурентных преимуществ экономики Украины в условиях глобализации [Текст] / А. Ратникова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №99,Ч.2. – С. 272-279.

35.


Семикіна, М. Філософія мотивації праці в умовах формування конкурентних відносин [Текст] / М. Семикіна // Україна: аспекти праці. – 2004. – №2. – С. 31-38.

36.


Смірнов, О.О. Соціально-трудові відносини в умовах формування конкурентного середовища в Україні [Текст] / О. О. Смірнов // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №3,Т.2. – С. 154-158.

37.


Соколик, М.П. Мотиваційні та особистісні детермінанти формування конкурентних відносин на ринку праці України [Текст] / М. П. Соколик // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 76-82.

38.


Стирський, М.В. Глобальне середовище формування конкурентних стратегій фондових бірж України [Текст] / М. В. Стирський // Фінанси України. – 2012. – №5. – С. 78-88.

39.


Тарнавська, Н. Глобалізація конкурентного середовища: перспективи для України [Текст] / Н. Тарнавська, Р. Сивак // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-2. – С. 274-290.

40.


Ткаченко, А. Конкуренція та конкурентні відносини під впливом державного контролю [Текст] / А. Ткаченко // Вісник економічної науки України. – 2009. – №1(15). – С. 157-165.

41.


Філіпова, І. Вплив іноземного капіталу на конкурентне середовище національного ринку банківських послуг [Текст] / І. Філіпова, М. Лапішко // Економіка та держава. – 2012. – №5. – С. 53-57.

42.
65
Х95
Хрущ, Н.А. Конкурентні стратегії: процеси створення та реалізації [Текст] : монографія / Н. А. Хрущ, М. В. Желіховська. – К. : Освіта України, 2010. – 316с. – [У монографії проведено комплексне дослідження процесів створення та реалізації конкурентних стратегій підприємств в сучасному динамічному середовищі. Обгрунтовано теоретичні та методичні підходи до створення складових механізмів конкурентних стратегій підприємств галузі зв`язку України та розроблено практичні рекомендації. Особлив> увагу приділено формуванню комплексу науково-методичного забезпечення конкурентних стратегій підприємств галузі зв`язку України. Наголошено на формуванні складових механізмів конкурентних стратегій та виборі страіегічних альтернатив розвитку підприємств у сфері телекомунікація,
Для наукових працівників, фахівців в сфері стратегічного управління підприємствами, аспірантів, студентів економічних спеціальностей ВНЗ.].

43.
338(477)
П78
Цвігун, Ю. Конкурентні переваги та конкурентоздатність підприємств як основа ефективності [Текст] / Ю. Цвігун, В. Полозова // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 28-30.

44.


Циганова, Н. Дистанційний банкінг як інноваційна конкурентна перевага на ринку фінансових послуг [Текст] / Н. Циганова, Т. Шалига // Вісник Національного банку України. – 2012. – №10. – С. 30-35.

45.


Черненко, С. Проблеми інформаційного забезпечення в державному регулюванні конкурентних відносин в Україні [Текст] / С. Черненко // Економіст. – 2004. – №10. – С.40-43.

46.


Шнипко, О. Політика підвищення конкурентоспроможності: досвід розвинених країн та Україна [Текст] / О. Шнипко // Економіст. – 2006. – №8. – С. 44-48.

47.


Шнипко, О.С. Безпека бізнесу в умовах конкурентної боротьби [Текст] : лекц. курс / О. С. Шнипко. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2011. – 310с.

48.


Юдіцький, О. Конкурентна політика як складова механізму державного регулювання в Україні [Текст] / О. Юдіцький // Статистика України. – 2011. – №1. – С. 96-99.

49.


Яців, І. Конкурентні відносини в системі аграрного землекористування [Текст] / І. Яців // Економіка АПК. – 2011. – №4. – С. 15-21.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ.