Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть будь-ласка з літературою на тему: "Спілкування як спиймання та розуміння одне одного". Дякую!
1. 316.6
C69 Соціальна психологія [Електронний ресурс] : курс лекцій з дисципліни "Соціальна психологія" / розроб. Г.А.Кошонько.

2.
Бацевич, Ф.С. Природність спілкування як лінгвопрагматична категорія [Текст] / Ф. С. Бацевич // Мовознавство. – 2011. – №1. – С. 3-12.

3. 81
Б31 Бацевич, Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики [Текст] : підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-ге вид. доп. – К. : Академія, 2009. – 376с. – (Альма Матер).

4. 159.9
В65 Войцихова, А. Виховуємо лідерів [Текст] / А. Войцихова. – К. : Главник, 2007. – 112с. – (Бібліотечка соціального працівника).

5. 316.6
Г61 Голованова, А.А. Социальная психология личности [Звукозапис] : учеб. пособие для вузов / А. А. Голованова, Р. М. Шамионов. – М. : Издательский дом Равновесие.

6. 17
Д69 Доронина, М.С. Культура делового отношения и партнерства [Текст] : навч. посіб. / М. С. Доронина, А. В. Доронин, Д. А. Костин. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 224с. менеджерів практиків керівників виробничих організацій
].

7. 17
Д69 Дороніна, М.С. Культура ділового спілкування і партнерства [Текст] : навч. посіб. / М. С. Дороніна, А. В. Доронін. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 204с. – [Рекомендовано МОН України].

8. 37
А43 Іваницька, К. Як сподобатися людям [Текст] / К. Іваницька, Л. А. Молотай // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 103-104.

9. 159.9
К18 Камардина, Г.Г. Психологические трудности общения: Основы психотехнологии [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Г. Г. Камардина. – Ульяновск : Ульяновский гос. техн. ун-т, 2000. – 52с.

10. 159.9
К20 Капрара, Д. (Капрара, Дж.) Психология личности [Текст] / Д. Капрара, Д. Сервон. – М. : Питер, 2003. – 640с. – (Мастера психологии).

11.
Коваленко, О.Г. Чинники атракції у міжособистісному спілкуванні [Текст] / О. Г. Коваленко // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – №9. – С. 13-17.

12.
Кузьміна, О. Вплив стратегій спілкування на статус особистості в колективі [Текст] / О. Кузьміна, Є. Чепорнюк // Соціальна психологія. – 2009. – №5(37). – С. 129-135. – [Психологія груп].

13.
Кухарчук, І. Культура спілкування як засіб духовного розвитку особистості [Текст] : лінгвістичний КВК для старшокласників / І. Кухарчук // Дивослово. – 2011. – №2. – С.23-26.

14.
Марчак, Т.Ф. Культура спілкування і мовний етикет [Текст] / Т. Ф. Марчак // Бібліотека в освітньому просторі. – 2005. – №2. – С.20-29. – [В консультації зав. відділом обслуговування на абонементах бібліотеки ХНУ наведені вимоги до етики сучасного бібліотекаря та розглянуто конкретні ситуації з бібліотечної практики мовного етикету в бібліотеці].

15. 316.6
М82 Москаленко, В.В. Соціальна психологія [Текст] : підручник / В. В. Москаленко. – 2-ге вид, випр. та доповн. – К. : ЦНЛ, 2008. – 688с. – [Затверджено МОН України].

16. 316
О-75 Осовська, Г.В. Комунікації в менеджменті [Текст] : курс лекцій / Г. В. Осовська. – К. : Кондор, 2010. – 218с.

17. 81
А43 Пеливан, О.К. Понятие вежливости в историческом аспекте [Текст] / О. К. Пеливан // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2009. – Вип.4. – С. 165-166.

18.
Петрище, В. Чи вміємо ми спілкуватися? Бесіда з елементами діалогу [Текст] / В. Петрище // Психолог. – 2005. – №45. – С. 28-32.

19. 159.9
П32 Пиз, А. Говорите точно... Как соединить радость общения и пользу убеждения [Текст] / А. Пиз, А. Гарнер. – М. : Эксмо, 2006. – 224с. – (А и Б = формула успеха).

20. 159.9
З-14 Загальна психологія [Текст] : підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук, Т. М. Лисянська. – К. : Либідь, 2005. – 464с
].

21.
Стойко, О.О. Основи продуктивного спілкування [Текст] / О. О. Стойко, А. О. Рогожева, І. В. Цесар // Соціальний працівник. – 2008. – №16. – С. 12-27.

22. 316.6
Т80 Трухін, І.О. Соціальна психологія спілкування [Текст] : навч. посіб. / І. О. Трухін. – К. : ЦНЛ, 2005. – 336с.

23.
Уралова, Л. Психологічні аспекти спілкування [Текст] / Л. Уралова // Страхова справа. – 2010. – №1. – С. 60.

24. 159.9
Ф55 Філоненко, М.М. Психологія спілкування [Текст] : підручник / М. М. Філоненко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 224с.

25. 159.9
Э66 Энкельманн, Н.Б. Харизма. Личностные качества как средство достижения успеха в профессиональной и личной жизни [Електронний ресурс] / Н. Б. Энкельманн пер. с нем. – 262с.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Психологія спілкування,” “Культура спілкування”