Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Сутність, структура та основні тенденції розвитку сучасного міжнародного ринку праці.

1. 339.94
М58 Міжнародна економіка [Текст] : підручник / за ред. В.М. Таресевича. – К. : ЦНЛ, 2006. – 224с. –
].

2. 339.94
С24 Світова економіка [Текст] : підручник / за ред. С.В. Головка. – К. : Либідь, 2007. – 640с. – [Рекомендовано МОН України].

3. 330
П50 Політична економія [Текст] : навч. посіб. / за ред.: В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2007. – 672с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

4. 911.3
Г35 География мирового хозяйства [Текст] : учеб. пособие / А. П. Голиков, Ю. П. Грицак, Н. А. Казакова, В. И. Сидоров. – К. : ЦУЛ, 2008. – 192с.

5.
Иванов, Н. Мировой кризис и рынок труда [Текст] / Н. Иванов // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – №11. – С. 3-17.

6.
Калініна, С.П. Тенденції розвитку загальноєвропейського ринку праці [Текст] / С. П. Калініна, К. А. Тахтарова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.3. – С. 127-131. – [В статті проаналізовано ситуацію на спільноєвропейському ринку праці, регулювання ринку праці на наднаціональному рівні. Досліджено питання реформування ринку праці як ринку, який визначає ефективність використання людського фактору виробництва, темпи економічного зростання, рівень життя населення.].

7. 331.5
К30 Качан, Є.П. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Д. Г. Шушпанов. – Екатеринбург : Юридична книга, 2005. – 358с

8. 339.92
К59 Козик, В.В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – 4-е вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2003. – 406с. – (Вища освіта ХХ1 століття).

9. 339.94
Г54 Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб. / П. П. Мазурок, Б. М. Одягайло, В. В. Кулішов, О. М. Сазонец за ред.Б.М. Одягайла. – Львів : Магнолія 2006, 2011.

10. 339.94
М86 Мочерний, С.В. Світове господарство в умовах глобалізації [Текст] : монографія / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, С. В. Фомішин. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 200с.

11.
Оливко, О. Дослідження етапів формування міжнародного ринку праці [Текст] / О. Оливко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 476-479.

12.
Ткач, В.Ю. Механізм функціонування ринку праці країн-членів Європейського Союзу [Текст] / В. Ю. Ткач // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №71, Ч.2. – С. 22-234.

13.
Ткаченко, М. Глобальные вызовы для мирового рынка труда [Текст] / М. Ткаченко // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – №10. – С. 51-58.

14. 339.94
Ф33 Федосеева, Г.А. Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] : практикум / Г. А. Федосеева. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 352с.

15.
Філіпенко, А. Динаміка і структура міжнародного поділу праці [Текст] / А. Філіпенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №72, Ч.1. – С. 29-35.

16. 339.94
С24 Світова економіка [Текст] : підручник / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. О. Веклич, С. Д. Годун. – 2-ге вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 582с.

17.
Хмара, М. Кластерні об`єднання у міжнародному поділі праці [Текст] / М. Хмара // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №72, Ч.1. – С. 74-75.

18. 330
М58 Міжнародні ринки ресурсів [Текст] : навч. посіб. / А. Б. Яценко, К. С. Мітюшкіна, Т. В. Марена, Я. А. Дубнюк під заг. ред. Ю.В. Макогона. – К. : ЦНЛ, 2005. – 194с. –