Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Прошу вас допомогти мені підібрати літературу для написання ІДЗ з "Міжнародної економіки"
> Питання : ТНК в країнах, що розвиваються.
> Дякую!

1.
Мельник, Ю. Міжнародний ринок послуг в умовах транснаціоналізації економіки [Текст] / Ю. Мельник // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – №3. – С. 84-94.

2.
Рогова, Т.В. Научно-техническая деятельность американских ТНК: стратегия, направления, формы [Текст] / Т. В. Рогова // Инновации. – 2007. – №3. – С. 86-89.

3.
Кушнерук, А.С. Форми і методи розвитку корпоративних підприємств у західних країнах [Текст] / А. С. Кушнерук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №2. – С. 100-107.

4.
Гайдуцький, І.П. Економіка на перехресті інтересів держави і ТНК [Текст] / І. П. Гайдуцький // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №2. – С. 21-24. – [Аспекти взаємодії ТНК та урядів країн, сторони цих відносин].

5. 339.94
С24 Світова економіка [Текст] : підручник / за ред. С.В. Головка. – К. : Либідь, 2007. – 640с. – [Рекомендовано МОН України].

6.
Гайдуцький, І. Привабливість України для транснаціональних корпорацій [Текст] / І. Гайдуцький // Економіка АПК. – 2008. – №4. – С. 152-157.

7.
Гайдуцький, І.П. Характеристика глобальності діяльності ТНК [Текст] / І. П. Гайдуцький // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №9. – С. 29-32.

8. 339.92
Р59 Рогач, О.І. Транснаціональні корпорації в світовій економіці [Текст] : монографія / О. І. Рогач. – К. : Київський університет, 2005. – 176с.

9. 339.92
К89 Кузнецов, Э.А. Транснациональные корпорации: экономика и менеджмент [Текст] : курс лекций / Э. А. Кузнецов, В. В. Волошина. – Х. : Бурун Книга, 2008. – 320с.

10.
Гайдуцький, І. Мотиви виходу ТНК на ринки нових країн [Текст] / І. Гайдуцький // Банківська справа. – 2008. – №4. – С. 68-71.

11.
Фесенко, М. ТНК і держава : суперечливі взаємовідносини в умовах фінансової глобалізації [Текст] / М. Фесенко // Зовнішні справи. – 2008. – №10. – С.46-49.

12. 339.92
Т65 Транснаціональні корпорації в системі міжнародних економічних відносин [Текст] : метод. вказівки до вивч. дисципліни за кредитно-модульною системою для студ. екон. спец. / уклад.: В.М. Шовкун, Н.П. Танасієнко. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 37с.

13.
Рижков, М. Виклики транснаціональніх корпорацій [Текст] / М. Рижков, О. Скалацька // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №70,Ч.2. – С. 19-25.

14.
Гурильова, К. Нові організаційні форми транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації [Текст] / К. Гурильова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №70,Ч.2. – С. 286-290.

15.
Чирич, О. Транснаціональні та офшорні компанії [Текст] / О. Чирич // Право України. – 2009. – №4. – С.123-131.

16. 334.7
С89 Сутомірна, В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій [Електронний ресурс] : підручник / В. М. Сутомірна. – Наукова бібліотека Буковина, 2004. – 412с.

17.
Аванесова, І. Глобальні інвестиційні стратегії транснаціональних корпорацій [Текст] / І. Аванесова // Журнал Європейської економіки. – 2009. – №2,Т.8. – С. 119-128.

18.
Сорока, І.Б. Транснаціональні корпорації та їхня роль у процесі активізації міжнародної інтеграції [Текст] / І. Б. Сорока // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №9. – С. 35-41.

19.
Ліневич, Ю. Особливості організації інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій [Текст] / Ю. Ліневич // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2009. – №12. – С. 10-11.

20.
Ліневич, Ю. Роль ТНК у формуванні й розвитку динамічних порівняльних переваг приймаючої країни [Текст] / Ю. Ліневич // Економіка та держава. – 2009. – №12. – С. 42-43.

21.
Ліневич, Ю.В. Теоретичний аналіз процесу інтернаціоналізації інноваційної діяльності ТНК та його впливу на економіку приймаючої країни [Текст] / Ю. В. Ліневич // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №22. – С. 24-26.

22. 339.92
Ш15 Шагурин, С.В. Экономика транснационального предприятия [Електронний ресурс] / С. В. Шагурин, П. Д. Шимко. – СПб. : СПбГПУ, 2008. – 330с.

23.
Чебанов, С. Российские ТНК: экспансия продолжается [Текст] / С. Чебанов // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – №3. – С. 118-121.

24. 334.75
Е45 Економіка і організація діяльності об`єднань підприємств [Текст] : метод. рек. до самост. вивч. курсу для студ. спец. "Економіка підприємства" / уклад.: К.С. Думанська. – Х. : ХНУ, 2010. – 126с.

25.
Попова, Ю.М. Інноваційний розвиток транснаціональних корпорацій на основі регіональних кластерів [Текст] / Ю. М. Попова, А. С. Муравйьова, О. В. Ярмола // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 162-164.

26.
Балюк, Т. Інтерналізація як основа функціонування сучасних транснаціональних корпорацій [Текст] / Т. Балюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2009. – №82,Ч.2. – С. 77-84.

27.
Чернова, О.В. Транснаціональні корпорації в міжнародній економічній системі [Текст] / О. В. Чернова, О. В. Пазиніч // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №12. – С. 24-26.

28. 339.94
М58 Міжнародна економіка [Текст] : підручник / за ред. Ю.Г. Козака, Д.Г. Лук`яненка, Ю.В. Макогона. – 3-тє вид. переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 560с

29. 339.92
Ф76 Фомішин, С.В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / С. В. Фомішин, Ю. В. Колесник. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 360с. .

30.
Хоменко, І. Формування збалансованої державної політики щодо створення та функціонування вітчизняних ТНК [Текст] / І. Хоменко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №90,Ч.2. – С. 22-23.

31.
Адаманова, З.С.Л. (Адаманова, З.. Сейдаметова Л.) Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій в умовах економічної кризи (на прикладі промислово розвинених країн) [Текст] / З. С. Адаманова // Університетські наукові записки. – 2010. – №1. – С. 225-230.

32.
Скоробогата, Л.В. Особливості стратегій входження іноземних банків на ринки країн різних типів розвитку [Текст] / Л. В. Скоробогата, М. О. Маковей // Вісник Хмельницького національного університету. Економічнні науки. – 2009. – №6,Т.2. – С. 226-229.

33. 334.7
П16 Паньковська, Л.С. Корпоративний бізнес [Текст] : конспект лекцій з курсу / Л. С. Паньковська. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 206с. – [Існує електронна копія].

34.
Рязанова, Н. Транснаціональні корпорації як впливові учасники сучасної економіки [Текст] / Н. Рязанова // Ринок цінних паперів України. – 2010. – №5-6. – С. 33-40.

35.
Кривоус, В. ТНК і європейські країни, що розвиваються, аспект: прямі іноземні інвестиції [Текст] / В. Кривоус // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 327-333.

36.
Балюк, Т.В. Внутрішньофірмове управління короткостроковими фінансовими ресурсами ТНК [Текст] / Т. В. Балюк // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №3-4. – С. 16-20.

37.
Шабліна, Я.В. Роль ТНК у світовому соціально-економічному розвитку [Текст] / Я. В. Шабліна // Проблеми науки. – 2011. – №5. – С. 25-31.

38.
Кузнецов, А. Российские транснациональные корпорации в сфере услуг [Текст] / А. Кузнецов // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – 7. – С. 71-80.

39.
Шинкарук, Л.В. Непрямий шлях в економіку прямих іноземних інвестицій [Текст] / Л. В. Шинкарук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 68-72.

40.
Балюк, Т.В. Практика внутрішньофірмового руху фінансових ресурсів іноземних ТНК в Україні [Текст] / Т. В. Балюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №95,Ч.2. – С. 48-51.

41. 339.92
Т65 Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / С. О. Якубовський, Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, М. І. Барановська за ред. С.О. Якубовського. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2011. – 472с.

42. 339.94
Г54 Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб. / П. П. Мазурок, Б. М. Одягайло, В. В. Кулішов, О. М. Сазонец за ред.Б.М. Одягайла. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 208с. – (Вища освіта в Україні).

43.
Володарський, О.В. Діяльність транснаціональних корпорацій в Китаї [Текст] / О. В. Володарський // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №21. – С. 87-90.

44.
Сазонець, О.М. Методологічні засади формування інформаційної системи ТНК [Текст] / О. М. Сазонець // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 43-49.

45.
Мединська, Т.І. Транснаціональні компанії США у світовому виробництві інновацій: передумови впливу і наслідки [Текст] / Т. І. Мединська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 275-279

46.
Підчоса, О.В. Інвестиційна діяльність ТНК у світовій нафтогазовій галузі: детермінанти розвитку [Текст] / О. В. Підчоса // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №11-12. – С. 19-23.

47.
Кузнецов, А. Транснациональные корпорации стран БРИКС [Текст] / А. Кузнецов // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – №3. – С. 3-11.

48.
Бак, Г.О. Лідерство транснаціональних корпорацій у світовому створенні інновацій [Текст] / Г. О. Бак // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №3-4. – С. 16-19.

49.
Куриляк, В.Є. Організаційні перетворення у транснаціональному бізнесі [Текст] / В. Є. Куриляк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 68-71.

50.
Сініцин, О.О. Інтернальні джерела формування капіталу транснаціональних корпорацій у сучасних глобалізаційних умовах господарювання [Текст] / О. О. Сініцин // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №16. – С. 82-88.

51.
Сініцин, О.О. Стратегії формування транснаціонального капіталу за рахунок екстернальних джерел [Текст] / О. О. Сініцин // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №17. – С. 43-47.

52.
Вовк, С. Тенденції сучасного інвестування: ТНК [Текст] / С. Вовк // Журнал Європейської економіки. – 2012. – №3,Т.11. – С. 297-318.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Транснаціональні корпорації.”