Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Добрий день!
> Допоможіть будь-ласка знайти літературу для написання ІДЗ з дисципліни "Фінанси підприємств"
> 1.Еволюція та організаційні основи фінансів підприємств.
> Дякую!
1.


Чухрій, М.В. Особливості функціонування фінансового механізму підприємства в ринковій економіці [Текст] / М. В. Чухрій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.1. – С. 141-144. – [У статті зроблено узагальнення і об`єднання методів і прийомів пояснення внутрішніх і зовнішніх умов діяльності, часткового усунення невизначеності і ризику для машинобудівних підприємств.

].

2.


Турило, А.М. Теоретико-методичні засади визначення фінансової ефективності на підприємстві [Текст] / А. М. Турило, О. А. Зінченко // Фінанси України. – 2010. – №11. – С. 87-92.

3.
658.14/.17
Б48
Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с. 


4.


Харченко, Н.В. Соціально-економічні функції держави у фінансових відносинах підприємств [Текст] / Н. В. Харченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №10. – С. 30-33.

5.
658
Е45
Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посіб. / Й. С. Ситник, Л. Р. Струтинська, Т. В. Склярук, М. В. Гербут. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 244с. 


6.


Бобровникова, Р.Г. Формування фінансових потреб підприємства в умовах внутрішнього і зовнішнього середовища [Текст] / Р. Г. Бобровникова, В. А. Бобровников // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 68-71.

7.


Лапіна, І.С. Удосконалення управління джерелами фінансування діяльності підприємства [Текст] / І. С. Лапіна, М. В. Лапіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 112-114.

8.


Стасюк, Л.С. Узагальнення концептуальних підходів до сутності фінансового потенціалу підприємства [Текст] / Л. С. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 215-219.

9.


Хвостенко, В.С. Методичний підхід до комплексної оцінки стратегії фінансового розвитку підприємства [Текст] / В. С. Хвостенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №8(698). – С. 125-131.

10.
658.14/.17
Ф59
Фінанси підприємств ( за модульною системою навчання) [Текст] : теорет.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. В. Барабанова, І. І. Криштопа. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2011. – 429с. 


11.


Грушевський, Р.Є. Прогнозування показників фінансової діяльності підприємства на основі векторних авторегресійних технологій [Текст] / Р. Є. Грушевський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 112-117.

12.
336
С91
Сучасні підходи, методи та моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти [Текст] : монографія /  за ред. О.І. Барановського, І.М. Михайловської. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 495с. – [Існує електронна копія]. – [У монографії розглянуті питання фінансових аспектів соціально-економічної політики держави, стану і тенденцій розвитку вітчизняної банківської системи та страхового ринку, фінансово-економічних засад розвитку суб`єктів підприємництва.

].

13.


Сокиринська, І.Г. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту як основа для оцінки фінансового потенціалу підприємства [Текст] / І. Г. Сокиринська, І. Г. Аберніхіна, О. С. Наумов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 80-83. – [Розглянуті і узагальнені підходи до формування та налагодження системи інформаційного забезпечення фінансового менеджменту з метою створення інформаційної бази для оцінки фінансового потенціалу підприємства.].

14.


Грешко, Р.І. Внутрішні та зовнішні чинники впливу на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств [Текст] / Р. І. Грешко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 126-130. – [У статті розглянуто основні екзогенні та ендогенні чинники впливу на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств. Здійснено їх систематизацію та класифікацію за певними ознаками. Визначено місце чинників у системі економічних відносин промисловості України. Розкрито шляхи підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності згаданих підприємств.

].

15.


Івахів, Ю.О. Концептуальні основи і методичні положення оцінювання елементів фінансової звітності підприємств [Текст] / Ю. О. Івахів // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №2. – С. 278-285.

16.


Комаринець, С.О. Фінансово-економічне оцінювання організаційної гнучкості підприємства [Текст] / С. О. Комаринець // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №5. – С. 74-77.

17.


Височина, А. Особливості формування та реалізації фінансової стратегії промислових підприємств [Текст] / А. Височина, Л. Гриценко // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №1-2. – С. 16-22.

18.


Пілецька, С. Особливості фінансування економічного розвитку промислових підприємств [Текст] / С. Пілецька // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №1-2. – С. 22-29.

19.


Скалюк, Р.В. Структура економічного механізму управління фінансовими результатами промислових підприємств [Текст] / Р. В. Скалюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 130-133.

20.
658.14/.17
Д39
Дехтяр, Н.А. Фінансовий механізм діяльності суб`єктів господарювання [Текст] : монографія / Н. А. Дехтяр, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль. – Суми : Університетська книга, 2011. – 182с. – [У монографії обґрунтовані основні теоретичні та практичні засади побудови фінансового механізму діяльності суб`єктів господарювання з урахуванням методів організації фінансової діяльності: комерційного розрахунку, неприбуткової діяльності та бюджетного (кошторисного) фінансування.

].

21.
336
С91
Сущук, Г.С. Вдосконалення системи розрахунків підприємства [Текст] / Г. С. Сущук, Т. А. Гордєєва // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 166-169.

22.


Лактіонова, О.А. Інтегральне оцінювання експансійної фінансової гнучкості суб`єктів господарювання [Текст] / О. А. Лактіонова, І. С. Чишко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С. 183-192.

23.
658.14/.17
С42
Скалюк, Р.В. Економічний механізм управління фінансовими результатами господарської діяльності промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Р. В. Скалюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 20с.

24.
658.14/.17
С42
Скалюк, Р.В. Економічний механізм управління фінансовими результатами господарської діяльності промислових підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Р. В. Скалюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 285с.

25.


Войнаренко, М.П. Аналіз стану управління фінансовими результатами господарської діяльності промислових підприємств [Текст] / М. П. Войнаренко, Р. В. Скалюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 98-101.

26.
65
Т98
Тюріна, Н.М. Антикризове управління [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька, І. В. Грабровська. – К. : ЦУЛ, 2012. – 448с. 


27.


Белінська, О.В. Сутність фінансового потенціалу підприємства [Текст] / О. В. Белінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 267-271.

28.


Мороз, О.В. Фінансовий критерій формування моделей економічної поведінки підприємств [Текст] / О. В. Мороз, Н. П. Карачина // Фінанси України. – 2012. – №6. – С. 104-113.

29.
658
К90
Кулішов, В.В. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посiб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид, перероб. і доп. – Львів : Магнолія, 2008. – 208с.

30.

http://www.5dp.com.ua/content/view/2065/Еволюція організаційних структур управління підприємствами
31.

economy.kpi.ua›files/files/11_kpi_2009.pdf Еволюція підходів до комплексної оцінки фінансового стану підприємства

32.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Фінанси підприємств.....”
33.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)!!!!